Dokumenti

ODLUKA O KOM REDU- (3)2014

Na temelju članka 41. Statuta Općine Lipovljani („Službeni vjesnik, broj: 29/09 i 7/13), Općinski načelnik Općine Lipovljani dana 04. ožujka 2014.  godine donosi

P R A V I L N I K

o iskaznici komunalnog redara

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se oblik, sadržaj i način izdavanja i uporabe iskaznice kao i vođenje evidencije o izdanim iskaznicama komunalnog redara Općine Lipovljani (u daljnjem tekstu: komunalni redar).

Članak 2.

Iskaznica komunalnog redara (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se na papiru bijele boje, a zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom dimenzije 90,00 x 60,00 mm. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.

Skica iskaznice čini sastavni dio ovog Pravilnika.

pravilnik-o-iskaznici-kr

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU OPĆINE LIPOVLJANI- OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt prijedloga odluke do komunalnom redu.

Pravna osnova za dnošenje Odluke do komunalnom redu su: Zakon do komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj: 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i Prekršajni zakon ( Narodne novine, broj: 107/07, 39/13, 157/13).

Zainteresirani građani mogu u roku od 30 dana staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

Razlozi   donošenja odluke o komunalnom redu su slijedeći: Odluku o komunalnom redu donijelo  je Općinsko vijeće Općine Lipovljani 2004.g.  koja je objavljena u Službenom vjesniku. Od stupanja na snagu Odluke višekratno je mijenjan Zakon o komunalnom gospodarstvu i Prekršajni zakon. Primjenom postojeće odluke ukazala  se potreba za donošenjem nove odluke u kojoj se određeni odnosi  i ponašanja uređuju na drugačiji način.

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

U Lipovljani – 2014. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ODLUKA O KOM REDU-(2)2014

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE 

Ovom odlukom  propisuje se komunalni red na području Općine Lipovljani, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih.

Komunalni red propisan ovom odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe, ako zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

Pod komunalnim redom u smislu ove odluke podrazumijeva se:

1.      uređenje naselja,

2.      održavanje čistoće i čuvanje javnih površina,

3.      korištenje javnih površina,

4.      skupljanje odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom,

5.      uklanjanje snijega i leda,

6.      uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

7.   mjere za provođenje komunalnog reda

8.   kaznene odredbe

Članak 3.

Javnim površinama u smislu ove odluke smatraju se površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

 1. Javne prometne površine: ceste, putovi, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci,  parkirališta, nogostupi, pješačke i biciklističke staze te biciklistički trakovi, pješačke zone, šetališta, stajališta i peroni uz stajališta javnog prometa, kolodvori, i slične  površine;
 2. Javne zelene površine: park, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupna ili pojedinačna stabla, drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, posude s ukrasnim biljem, zelene površine uz ceste u naseljima uz stambene i javne objekte i slične površine ;
 3. Ostale javne površine: kupališta, vodene površine koje nisu vodno dobro, otvoreni kanali za odvodnju, otvorene tržnice, prostori namijenjeni za javne priredbe, groblja, odlagalište otpada, dječja i športska igrališta, rekreacijske površine te njima slični prostori.

 

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Naselja na području općine moraju biti uređena. Pod uređenjem naselja osobito se smatra:

 1. uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada, izloga i reklama na njima, okućnica, ograda, predvrtova i drugih sličnih površina,
 2. postavljanje opreme za reklamiranje i oglašavanje, spomenika i slično, javne

rasvjete, komunalnih objekata, opreme i uređaja, kioska,  pokretnih naprava i

terasa za pružanje ugostiteljskih usluga,

 1. uređenje i održavanje tržnica, kolodvora i drugih  stajališta, parkirališta, javnih zelenih, rekreacijskih i športskih površina, dječjih igrališta,

4.   uređenje i održavanje groblja,

5.   prigodno uređenje naselja i sl.

 

Članak 5.

 

Naselja na području općine moraju biti označena natpisnim pločama sa  imenima naselja, ulice i trgovi natpisnim pločama sa imenima ulica i trgova, a zgrade obilježene brojem.

O postavljanju i održavanju natpisnih ploča brine Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.

Kućnim brojem zgrade su dužni obilježiti vlasnici.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način propisan posebnim zakonom.

Za održavanje natpisnih ploča s oznakom „Općina Lipovljani“ kao i natpisnih ploča s oznakom naselja, na razvrstanim cestama odgovorna je Županijska uprava za ceste.

Na nerazvrstanim cestama natpisne ploče s oznakama „Općina Lipovljani“ i nazivima naseljenih mjesta održava Općina Lipovljani.

 

 1. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada, izloga i reklama na njima, okućnica, ograda, predvrtova i drugih sličnih površina

 

Članak 6.

 

Vlasnici zgrada su dužni redovito održavati vanjske dijelove zgrada ( pročelja, balkone, terase, lođe, ulazna vrata, prozore, prozorske otvore, žljebove i druge vanjske elemente ili uređaje), a naročito kad zbog oštećenja i dotrajalosti ometaju korištenje javnih površina, narušavaju opći izgled ulice ili naselja,  i sl.

Vlasnici zgrada su dužni pročelja istih urediti na način da osiguraju što je moguće u većem opsegu primjenu mjera  za uštede energije (energetska učinkovitost).

Nije dopušteno djelomično uređivanje fasada višestambenih objekata.

Kada se uređuju fasada ili dijelovi fasada višestambenih objekta vlasnici su dužni ishoditi suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

 

Kada se vanjski dijelove zgrada iz stavka 1. ovog članka redovito ne održavaju o potrebi uređenja i otklanjanja oštećenja  Jedinstveni upravni odjel izdat će pisani nalog  vlasniku zgrade i  upravitelju predmetne zgrade da nedostatke otkloni u primjerenom roku, a o poduzetom izvijestit će nadležne inspekcijske službe.

 

Članak 7.

Napuštene, devastirane i ruševne zgrade ili građevine vlasnici su dužni ukloniti, a ako su uz javnu površinu ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom.

Kada  napuštene, devastirane i ruševne zgrade ili građevine koje svojim stanjem i izgledom predstavljaju izričitu opasnost po život i zdravlje ljudi, njihovi vlasnici ne uklone ili na odgovarajući način ne ograde, upravno tijelo nadležno za komunalni sustav će istima naložiti žurno uklanjanje u roku od najduže 15 dana, a građevinsku inspekciju obavijestiti o postupanju.

Ukoliko  napuštenu, devastiranu i ruševnu zgradu ili građevinu vlasnik ne ukloni po nalogu iz stavka 2. ovog članka, komunalni redar može odlučiti da se napuštena, devastirana i ruševna  zgrada ili građevina, koja svojim stanjem i izgledom predstavlja izričitu opasnost po život i zdravlje ljudi, ukloni  putem treće strane, a na teret vlasnika zgrade ili građevine.

Članak 8.

 

Na prozorima, vratima, terasama, balkonima, lođama, ogradama  i dugim vanjskim dijelovima zgrade, dozvoljeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove i druge predmete pod uvjetom da isti nisu vidljivi sa ulice.

Sa  površina iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je istresati krpe, sagove i slično, bacati otpad, ocjeđivati vodu ili na drugi način onečišćavati javnu površinu. Zabranjeno je na istim površinama odlagati otpad kao i  mehanički oštećivati ili uništavati pročelja zgrada, crtati ili po njima ispisivati razne poruke, obavijesti i slično ili ih na drugi način prljati ili nagrđivati.

Članak 9.

 

Antene, klima uređaje, zaštitne tende  i drugu opremu vlasnici zgrade su dužni postaviti na vanjske dijelove zgrade i dijelove krovišta, koji nisu okrenuti na javnu površinu.

Iznimno, kada ne postoji druga mogućnost, oprema i uređaji iz prethodnog stavka mogu se postavljati i na vanjske dijelove zgrade koji su uz javnu  površinu, ali  moraju biti postavljeni na visini od najmanje 3,5 metara od kote terena, a kapanje vode ne smije se izvoditi na javnu površinu.

Oslikavanje fasada u svrhu reklamiranja ili oglašavanja, postavljanje reklamnih ili oglasnih panoa, natpisa i reklama, zaštitnih tendi i  klima uređaja  na vanjske dijelove zgrada i krovišta zgrada koja su uz javne površine  ili su vidljiva sa javnih površina dopušteno je samo uz suglasnost  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

 

Članak 10.

Ako za postavljanje natpisa i reklama u ulici postoji organizirani prostor ili oprema, zabranjeno je postavljanje istih na pročelja zgrada, ulazne niše, ulazne haustore i slične prostore.

Kad se natpisi i reklame postavljaju na pročelja zgrada, ulazne niše, ulazne haustore i slične prostore, isti ne mogu biti veće dimenzije od 0,3 x 0,4 metra.

Ukoliko su natpisi i reklame većih dimenzija od dimenzija iz prethodnog stavka, za postavljanje istih primjenjuju se odredbe o postavljanju reklama ili oglasnih panoa za  komercijalne svrhe.

Natpisi i reklame vlasnika ili korisnika poslovnih prostora na pročeljima zgrada okrenutim na javnu površinu moraju biti čitljivi, tehnički i estetski oblikovani, uredni i jezično ispravni i ne smiju osvjetljenjem ili zvučnim signalima korisnicima zgrade ometati mirno korištenje.

Vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su natpise i reklame iz prethodnog stavka ukloniti u roku od 8 dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili iseljenja iz zgrade.

Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema na zgradama moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni u skladu s izgledom zgrade i okoliša, a svojim položajem ne smiju onemogućiti ili otežati korištenje javnih površina.

Izlozi se moraju održavati urednim i u njima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Članak 11.

Odredbe članka  9. i 10.  ove odluke primjenjuju se i u slučaju kada se  predmetna oprema postavlja na ogradama ili na zemljištu unutar ograde vlasnika ili korisnika objekta.

Članak 12.

Vlasnici ili korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su održavati okućnice, vrtove, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine uz javne površine, urednim i čistim.

Okućnice, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni i na način da sa njih ne dolaze nikakve štetne  imisije   na javne površine, susjedne zgrade, komunalne objekte i uređaje, a svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled okolnih površina.

Lišće, plodove i grane koji s nasada na površinama iz stavka 1. ovog članka padnu na javno prometnu površinu, vlasnici odnosno korisnici dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog i drugog otpada, a posebice starih automobila,  starih električnih i drugih aparata i predmeta iz kućanstva te  spaljivanje svih otpadnih tvari na prostorima okućnica, vrtova i drugih površina uz javne površine.

 

Članak 13.

            Ograde uz javne površine moraju se postavljati na način da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled.

Ograde uz javne površine vlasnici moraju redovito održavati.

Vlasnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javne prometne površine, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme izvođenja radova zaštitila imovina i ljudi.

Vlasnici su dužni  nakon završetka radova na orezivanju  javnu površinu odmah očistiti.

Ograde od ukrasne živice i drveće uz javne prometne površine moraju se  redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnu prometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i prometovanje vozila, te da ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju, rasvjetu ili zračne vodove.

 

Članak 14.

 

Radi zaštite, javne zelene površine ispred građevine mogu se ograditi metalnim stupčićima, žardinjerama sa cvijećem  ili ukrasnom živicom na mjestima gdje neće ometati normalno kretanje pješaka, prometovanje vozila i neće smanjivati trokut preglednosti.

Odobrenje za ograđivanje javnih zelenih površina, vlasniku građevine ispred koje se traži ograđivanje,  izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.

Članak 15.

Radi otklanjanja štetnih utjecaja za život i zdravlje ljudi, vlasnici, odnosno korisnici okućnica, predvrtova i vrtova, neizgrađenog građevnog zemljišta, te obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Lipovljani, dužni su s takvih površina kontinuirano uklanjati i uništavati ambroziju i druge štetne biljke.

U slučaju neizvršavanja obveze iz prethodnog stavka, obvezu uklanjanja ambrozije i drugih štetnih biljaka, vlasnicima, posjednicima i korisnicima će naložiti komunalni redar.

U slučaju neprovođenja naloženih mjera u ostavljenom roku, obvezu će po nalogu ovlaštene osobe iz prethodnog stavka izvršiti treća osoba o trošku osobe iz stavka 1. ovog članka.

 

  2.   Postavljanje opreme za reklamiranje i oglašavanje, spomenika i sličnih objekata, javne rasvjete,  komunalnih objekata, komunalne i urbane opreme i uređaja, kioska,  pokretnih naprava i terasa za pružanje ugostiteljskih usluga 

 

2.1.    Oprema za reklamiranje i oglašavanje

 

Članak 16.

Reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni ormarići, putokazi, jarboli za zastave i druga slična oprema za reklamiranje i oglašavanje (nastavno: oprema za reklamiranje i oglašavanje) na javnim površinama može se postavljati :

 

1. za potrebe  vlastitog reklamiranja i oglašavanja,

2. za komercijalne potrebe.

Članak 17.

 

Oprema za reklamiranje i oglašavanje koja se pričvršćuje na javnu površinu ili komunalnu opremu i služi  za potrebe vlastitog reklamiranja i oglašavanja može se postavljati samo uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani i ugovora koji se sklapa sa Općinom Lipovljani.

Na mjestima u općini u kojima je opremu za reklamiranje i oglašavanje postavila Općina Lipovljani, nije dopušteno pojedinačno postavljanje opreme iz prethodnog stavka.

 

Članak 18.

Lokacije za postavljanje određene vrste opreme za reklamiranje i oglašavanje za komercijalne potrebe kao i obvezu raspisivanja javnog natječaja za njihovu dodjelu utvrđuje Načelnik Općine.

Način i lokacije za  postavljanje ostale opreme za reklamiranje i oglašavanje, uvjeti postavljanja, potrebna dokumentaciju, visina naknade za korištenje javne površine  i slično utvrđuju se aktom koji donosi Načelnik Općine ili osoba koju on za to ovlasti.

 

 Članak 19.

Vlasnici opremu za reklamiranje i oglašavanje  moraju održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećenu, dotrajalu  ili uništenu moraju obnoviti, zamijeniti novom ili ukloniti.

Članak 20.

Priključivanje opreme za reklamiranje i oglašavanje na sustav javne rasvjete nije dopušteno. Osvjetljavanje opreme za reklamiranje i oglašavanje može se izvesti samo na način i pod uvjetima koje utvrđuje isporučitelj električne energije s tim da osvjetljavanje ne ugrožava sigurnost prometa.

Svjetleća oprema za reklamiranje i oglašavanje na javnim površinama  treba biti tijekom cijele noći upaljena, a izlozi uz javne površine osvijetljeni, osim u slučaju štednje električne energije ili drugih izvanrednih okolnosti.

 

Članak 21.

 

Pokretni panoi, sendvič panoi i druge pokretne objave mogu se postavljati temeljem odobrenja  Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Lipovljani.

Aktom iz prethodnog stavka određuje se površina, izgled, mjesto i vrijeme postavljanja, način uklanjanja  kao i obveza sklapanja ugovora o zakupu javne površine.

 

Članak 22.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa i druge slične opreme, koja se koristi  za komercijalne potrebe, na zaštitne ograde gradilišta ili neizgrađenog građevinskog zemljišta kada su iste postavljene na javnim površinama, dopušteno je samo uz  dozvolu   Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

Vlasnik istih je dužan platiti Općini Lipovljani naknadu u iznosu utvrđenom  aktom iz članka 18. ove Odluke.

Članak 23.

Plakati, oglasi i druge slične objave bez odobrenja se mogu postavljati samo na oglasnim stupovima, oglasnim pločama, oglasnim ormarićima i drugim oglasnim prostorima koje je na javnu površinu postavila Općina Lipovljani ili po njoj ovlaštena osoba, a služe isključivo za tu namjenu.

Zabranjeno je lijepljenje i postavljanje plakata na drveće, pročelja zgrada, ograde,  plinske podstanice, trafostanice, energetske ormariće i druga mjesta koja nisu za to namijenjena.

Na stupove javne rasvjete dopušteno je postavljati opremu za reklamiranje i oglašavanje sukladno odredbama ove odluke i propisima donesenim temeljem ove odluke.

Prekršajnu odgovornost, troškove uklanjanja plakata i čišćenje površina na kojima nisu smjele biti istaknute, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, proizvod ili manifestacija oglašava.

Uredno postavljane plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave dužna je iste ukloniti po isteku roka na koje je imala odobrenje, a površine na kojima ih je postavila očistiti i urediti.

Ukoliko osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave iste ne ukloni odnosno ne uredi i očisti površine na način i u vrijeme iz prethodnog stavka, Općina Lipovljani će to učiniti po drugoj osobi, a za nastale troškove teretit će se organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, proizvod ili manifestacija oglašava.

Odredbe stavka 1. do 7. ovog članka odnose se i na oglašavanje za potrebe izborne promidžbe.

Članak 24.

Na području Općine Lipovljani bacanje propagandnih i drugih letaka iz aviona ili drugih letjelica dopušteno je samo uz  odobrenje i pod uvjetima koje odredi Načelnik Općine.

Zvučno je oglašavanje na području Općine Lipovljani dopušteno na način da se obavlja propisno opremljenim vozilom koje se kreće i ne zaustavlja, te da proizvedena buka ne prelazi zakonom dopuštene razine.

 

2.2 .      Spomenici, spomen ploče, skulpture i slični objekti

 

Članak 25.

 

Na području Općine Lipovljani, na objekte, javne površine i druge prostore u vlasništvu Općine Lipovljani, dopušteno je postavljati  spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete (nastavno: spomenici), restaurirati, te postavljene uklanjati, samo uz odobrenje Načelnika Općine, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

 

Članak 26.

Uz zahtjev za postavljanje spomenika, koji se podnosi upravnom tijelu nadležnom za komunalni sustav, podnositelj zahtjeva obavezno dostavlja idejni projekt, tehnički opis, oznaku lokacije, obrazloženje o potrebi postave predmeta i drugu dokumentaciju potrebnu za vođenje postupka.

U postupku izdavanja odobrenja za postavu, restauraciju ili uklanjanje spomenika, Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani, pribavit će suglasnost općinskog upravnog tijela nadležnog za društvene djelatnosti.

Pored navedenog potrebno je pribaviti i odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela, ukoliko se spomenici postavljaju, restauriraju ili uklanjaju u povijesno-urbanističkoj zaštićenoj cjelini  ili na pojedinačnim spomenicima kulture.

 

Članak 27.

Osobe na čiji je zahtjev  spomenik postavljen,  dužne su isti držati urednim i zaštititi ga od uništavanja, a ukoliko iste više ne postoje,  održavanje ili eventualno uklanjanje preuzima Općina Lipovljani.

Postavljene spomenike zabranjeno je prljati, po njima pisati i crtati ili ih na bilo koji drugi način oštećivati.

Članak 28.

Na javnim površinama, osobito uz prometnice, na području Općine Lipovljani, zabranjeno je postavljanje spomenika koja označavaju mjesto tragične pogibije, osim onih koji obilježavaju povijesni događaj.

Upravno tijelo za komunalni sustav  naložiti će uklanjanje već postavljenih spomenika, uz osiguranje primjerene lokacije na mjesnim grobljima po važećim uvjetima  i naknadi.

 

2.3  Javna rasvjeta

 

Članak 29.

Javne prometne površine, pješačke i njima slične površine na javnim zelenim površinama i ostalim javnim površinama  moraju biti opremljene sustavom javne rasvjete.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti, te mora biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova naselja, pojedinih javnih površina i njihovoj namjeni, kao i potrebama prometa i građana.

Redovito održavanje opreme i uređaja javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti i  ispravnosti (pranjei, ličenje, mijenjanje dotrajalih i oštećenih dijelova, žarulja i slično,) dužna je obavljati fizička ili pravna osoba kojoj je Općina Lipovljani povjerila te poslove.

 

Članak 30.

Javna rasvjeta, u pravilu mora svijetliti sukladno vremenskim postavkama (od sumraka do 23,00 sata, te ujutro od 04,00 do razdanjenja) uz uvažavanje provođenja mjera uštede električne energije.

Članak 31.

 

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela, postavljanje transparenata na rasvjetne stupove, lijepljenje oglasa, obavijesti i slično.

Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno propagandnih panoa, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije i slične opreme privremeno je dopušteno samo  uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

 

 

 

Članak 32.

Za postavljanje opreme za reklamiranje i oglašavanje na rasvjetnim stupovima za komercijalne potrebe  provodi se javni natječaj.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Načelnik općine, a istom uređuje: lokacije, vrstu, izgled  i broj komada opreme koja se može postaviti, vrijeme na koje oprema može biti postavljena, početnu visinu naknade, tijela za provođenje postupka javnog nadmetanja i slično.

 

2.4.      Komunalni objekti, komunalna i urbana oprema i uređaji

 

Članak 33.

 

Pod komunalnim objektima, komunalnom i urbanom  opremom i uređajima u općoj uporabi podrazumijevaju se svi objekti i sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji  koji služe svim stanovnicima, odnosno boljem funkcioniranju  naselja kao urbanoj  cjelini, a istima se osobito smatraju: oglasni stupovi, orijentacijski planovi, jarboli i držači zastava, javni satovi, samostojeći ormarići električnih i telekomunikacijskih instalacija, telefonske govornice, poštanski sandučići, nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, klupe, stalci za bicikle, posude za odlaganje komunalnog otpada, posude za cvijeće i zelenilo, zapreke  i druga komunalna i urbana oprema i uređaji koji služe općoj uporabi.

Urbanom opremom  smatraju se i fontane, vodoskoci, slavine za pitku vodu i  dr.

Članak 34.

Komunalni objekti, komunalna i urbana oprema i uređaji, na području Općine Lipovljani, postavljaju se na mjestima koje Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.

 

Članak 35.

Komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i uređaje  na javnim površinama u pravilu postavlja Općina Lipovljani i njezino su vlasništvo.

Komunalne objekte, komunalnu, kao i urbanu opremu i uređaje, na javnim površinama, iznimno, mogu postavljati fizičke i pravne osobe, temeljem rješenja koje izdaje općinsko upravno tijelo iz prethodnog članka.

 

Članak 36.

Komunalni objekti, komunalna, kao i urbana oprema i uređaji, postavljaju se u broju i vrsti koji garantiraju  zadovoljavanje općih potreba građana na mjestima na kojim se građani okupljaju i zadržavaju  i to na način da ne ometaju promet vozila i pješaka.

Objekti, oprema i uređaji iz prethodnog stavka moraju biti funkcionalni i estetski oblikovani te se prilikom izbora njihova izgleda i tipa mora voditi računa o urbanističkoj cjelini i izgledu pojedinog dijela naselja i namjeni javne površine kao i potrebama osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Članak 37.

 

Komunalni objekti, komunalna, kao i urbana oprema i uređaji, moraju se stalno održavati u ispravnom, čistom i funkcionalnom stanju, a oštećeni i neispravni moraju se odmah popraviti, ukloniti ili zamijeniti ispravnima.

Obvezu iz prethodnog stavka ima fizička ili pravna osoba koja ih je postavila, a za Općinu Lipovljani, fizička ili pravna osoba, kojoj je ista povjerila te poslove.

 

Članak 38.

 

Komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i uređaje namijenjene općoj uporabi, zabranjeno je oštećivati, premještati ili koristiti protivno njihovoj namjeni, lijepiti plakate i druge objave, po njima šarati, nagrđivati grafitima, crtati ili ih na drugi način uništavati.

 

2.5  Hidranti

Članak 39.

 

Protupožarni hidranti moraju se održavati u ispravnom stanju, a održava ih pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost vodoopskrbe i odvodnje.

Zabranjeno je onemogućavanje pristupa protupožarnim hidrantima, oštećivanje, neovlašteno ili nenamjensko korištenje hidranata.

Zabranjeno je oštećivanje, skidanje  ili prekrivanje natpisnih ploča za oznaku hidranta  sa fasada zgrada ili građevina.

 

 1. 3.          Tržnice, kolodvori i druga stajališta, parkirališta, javne rekreacijske i športske površine

 

            3.1  Tržnice 

Članak 40.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost tržnice, dužna je osigurati pravilno korištenje tržnog prostora, ispravnost i čistoću opreme i uređaja na njemu, a prostor tržnice mora biti čist, uredan i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete.

 

Članak 41.

 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost tržnice donosi tržni red.

Tržnim redom se određuje radno vrijeme tržnice, raspored i namjena prostora za prodaju,  vrijeme i način dostave robe na tržnicu, vrijeme čišćenja i odvoženja otpada, te ostali uvjeti.

Tržni red mora biti istaknut na vidnom mjestu na prostoru tržnice.

 

 

Članak 42.

 

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost tržnice dužna je po završetku radnog vremena osigurati uklanjanje sve robe izložene za prodaju, a prostor tržnice očistiti, oprati i urediti.

Ako se prostor tržnice koristi za druge namjene, izvan radnog vremena tržnice, prostor se po završetku radnog vremena mora osloboditi od sve opreme i uređaja.

Članak 43.

Zabranjeno je izlaganje ili prodaja robe, rabljenih stvari, poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora tržnica, bez odobrenja upravnog tijela nadležnog za komunalni sustav.

 

3.2   Kolodvori  i druga stajališta

Članak 44.

 

Kolodvorsku zgradu, otvorenu čekaonicu, sanitarne uređaje i prostore ispred kolodvora te čekaonica putničkog i teretnog željezničkog, autobusnog i drugog prometa moraju ispunjavati propisane tehničke i higijenske uvjete, te moraju biti uvijek u urednom i ispravnom stanju.

Klupe i ostali predmeti, kao i nasadi koji se nalaze na peronima i ispred zgrade kolodvora i otvorenih čekaonica, moraju biti čisti, uredni i ispravni, a dotrajali ili uništeni se moraju obnoviti, zamijeniti novim ili ukloniti.

Objekte, opremu i uređaje iz ovog članka održava vlasnik ili korisnik objekata, opreme i uređaja.

Članak 45.

Na području Općine Lipovljani po potrebi mogu se odrediti i druga stajališta:  kamionski terminali,  stajališta-terminali za polazak ili parkiranje van linijskih i turističkih autobusa,  polazišta autoškola,  i sl.

Lokacije, način uređenja, korištenja i održavanja  istih,  propisuje općinski načelnik.

Na području Općine Lipovljani zabranjeno je  parkiranje autobusa  na mjestima koja nisu  posebno označena za tu namjenu.

 

Članak 46.

Kad su javne površine izgrađene i uređene kao peroni uz stajališta javnog  prometa (nastavno: stajališta) na njima se u pravilu postavljaju nadstrešnice za zaštitu putnika te prateća oprema: posude  za odlaganje komunalnog otpada, klupe, informacijske ploče s oznakom stajališta, voznog reda i ostalih informacija vezanih uz javni promet i slično.

Stajališta se moraju održavati u urednom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se otkloniti najdalje.

Stajališta održava ovlaštena pravna osoba za prijevoz putnika u javnom prometu, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Lipovljani povjerila održavanje tih prostora.

 

3.3. Parkirališta

 

Članak 47.

Javna parkirališta se moraju propisno označiti te stalno održavati čistim, urednim i u funkcionalnom stanju, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

Javna parkirališta održava pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno ugovorom.

Na javnim parkiralištima je zabranjeno zaustavljati i parkirati teretna i priključna vozila, autobuse, radne i poljoprivredne strojeve osim ako to nije izričito dopušteno.

 

3.4. Javne zelene, rekreacijske i športske površine te dječja igrališta

 

Članak 48.

 

Javne zelene površine na području Općine Lipovljani uređuju se sukladno prostornim planovima i projektima krajobraznog, hortikulturnog uređenja i sl..

Odluku o obvezi sadnje određene vrsta drveća po pojedinim ulicama ili dijelovima naselja,  na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani donosi Načelnik Općine.

Javne rekreacijske i športske površine, dječja igrališta, kao i ostali športski objekti, oprema i uređaji na njima, moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju, a koristiti u skladu s namjenom uz iznimke utvrđene ovom odlukom.

Na površinama i objektima iz ovog članka  na vidnom mjestu moraju biti istaknute odredbe o održavanju reda, čistoći, zaštiti zelenila i sl.

Za urednost tih površina i ispravnost objekata i opreme brine pravna ili fizička osoba kojoj je to Općina Lipovljani povjerila.

 

            4. Groblja

Članak 49.

Pravna osoba kojoj je Općina Lipovljani povjerio upravljanje grobljima na području Općine Lipovljani dužna je na istima pružati propisane usluge te prostor groblja, grobna mjesta i nadgrobne spomenike održavati sukladno propisima o grobljima i posebnom odlukom  koju donosi Općinsko vijeće.

 

5. Prigodno uređenje naselja

Članak 50.

U povodu blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnog može se organizirati prigodno uređivanje javnih površina i površina uz poslovne objekte.

Kada se  uređivanje iz prethodnog stavka organizira postavljanjem montažnih objekta, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično, pravna ili fizička osoba dužna je zatražiti posebno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

Nakon proteka prigode iz stavka 1. ovog članka organizator je dužan ukloniti sve objekte i predmete iz stavka 2. ovog članka u roku od 2 dana.

U vrijeme održavanja manifestacija i obilježavanja značajnih datuma za Općinu Lipovljani, te državnih blagdana, obavezno je isticanje zastava Republike Hrvatske, Općine Lipovljani, te EU i Županije sisačko-moslavačke, na zgradama u kojima djeluju javne službe.

Vlasnicima i korisnicima privatnih zgrada preporuča se u vrijeme održavanja gradskih manifestacija  i obilježavanja datuma značajnih za Općinu Lipovljani, kao i u dane državnih blagdana, istaknuti zastavu Republike Hrvatske.

Zabranjeno je postavljanje objekta i predmeta iz stavka 2. ovog članka bez rješenja ili protivno rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

 

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

1. Općenito

Članak 51.

 

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste i da služe svrsi za koji su namijenjene, a oprema i uređaji postavljeni na njima moraju biti uredni, ispravni  i u funkcionalnom stanju.

Ne smije se onečišćavati, oštećivati ili uništavati javne površine, objekte ili uređaje koje su na njima ili su njihov sastavni dio.

 

Članak 52.

 

Održavanje javnih površina obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Lipovljani povjerila održavanje javnih površina u skladu s programima koje donosi Općinsko vijeće.

 

U održavanju javnih površina na području općine dužni su sudjelovati i :

 

– korisnici javnih površina kada iste koriste temeljem posebnog odobrenja,

 

-pravne ili fizičke osobe kojima je posebnim pravnim poslovima povjereno

upravljanje dijelovima javnih površina (koncesije, ugovori o povjeravanju

poslova i slično),

 

– vlasnici ili korisnici zemljišta i objekta  uz javne površine i to u širini svog

zemljišta ili objekta.

 

Pravna ili fizička osoba koje obavlja djelatnost uz javne površine i zbog čije djelatnosti dolazi do onečišćenja javnih površina, dužni su onečišćene površine redovito čistiti.

 

Članak 53.

Vlasnici ili korisnici športskih i rekreacijskih objekata, ili igrališta, dužni su organizirati čišćenje javnih površina koje služe za pristup ili za postavu objekata, a nakon završetka priredbe ili vremena korištenja, korištenu površinu odmah očistiti.

Obvezu iz prethodnog stavka imaju i organizatori javnih skupova i priredbi, te zakupci koji privremeno koriste javne površine.

 

 

 

Članak 54.

Na javne površine nije dozvoljeno ostavljati bilo kakav otpad ili na druge načine onečišćivati javne površine, a osobito se zabranjuje:

 1. bacanje ili ostavljanje izvan posuda za otpad različitog otpada, papira, guma za žvakanje, opušaka,  uginulih životinja, pepela ili drugih radnji kojim se onečišćuju javne površine,
 2. odlaganje raznog materijala, zemlje, šute, ogrijeva, željeza, lima i sl.,
 3. odlaganje glomaznog otpada i ambalaže,
 4. ostavljanje neregistriranih vozila, olupina, prikolica, plovila, radnih strojeva i dr.,
 5. ispuštanje ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i gnojnica,
 6. popravak, servisiranje, pranje vozila ili obavljanje drugih obrtničkih radova,
 7. oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada,
 8. bacanje gorućih predmeta u posude za odlaganje komunalnog otpada ,
 9. ostavljanje  posuda  za hranu, i hranjenje  životinja,
 10. paljenje otpada, lišća i sl.,
 11. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari na obalu, u potok ili druge vodene površine,
 12. svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala
 13. nenamjensko korištenje javnih površina.

 

Članak 55.

Na javnim površinama (izuzev javnih prometnih površina)  ispred svojih objekta  u širini svoje parcele vlasnici i korisnici istih dužni su uklanjati lišće, a posebice lišće, granje i drugo raslinje iz uličnih kanala za oborinsku odvodnju u cilju održavanja njihove stalne funkcionalnosti.

Zabranjeno je zatrpavanje i zacjeljivanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju ili izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

Članak 56.

Za sve prokope i druge radove na javnim površinama, izvođač odnosno investitor radova je dužan zatražiti odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani. Rješenjem kojim se odobravaju prokopi i drugi radovi na javnim površinama će se utvrditi uvjeti i vrijeme raskopavanja, mjere sigurnosti i zaštite raskopa, uvjeti saniranja javnih površina i slično.

Članak 57.

Prilikom izvođenja radova investitori i izvođači radova dužni su poduzeti sve mjere zaštite javnih površina.

Nakon izvedenih radova investitori i izvođači su dužni ukloniti sa javnih površina sve materijale, opremu i predmete, a oštećenja na javnim površinama otkloniti o svom trošku u roku od najviše 5 dana.

Ukoliko investitori i izvođači ne izvrše obveze iz ovog članka, čišćenje odnosno otklanjanje nedostataka obavit će, po nalogu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani, druga osoba o trošku investitora i izvođača.

 

Članak 58.

Na području Općine Lipovljani na svim javnim površinama, u prolazima  zgrada i drugim površinama koje se koriste kao javne, zabranjeno  je konzumiranje alkoholnih pića, osim ako se javne površine, temeljem odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani, koriste za postavljanje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.

Iznimno, rješenjem kojim se odobrava korištenje javnih površina za organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje na tim javnim površinama dopušteno.

2. Javno –  prometne površine

Članak 59.

 

Javno prometne površine moraju se redovito  čistiti i prati  te otklanjati na njima uočena oštećenja i nedostatke.

Izvanredno održavanje čistoće javno prometnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili drugih prilika javno prometne površine prekomjerno onečiste ili kada je iz bilo kojeg drugog razloga javno prometne površine potrebno izvanredno očistiti.

Izvanredno održavanje čistoće javno prometnih površina određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani. Prometna signalizacija – vertikalna, horizontalna i svjetlosna, kao i druga oprema i uređaji na javnoj prometnoj površini moraju se redovito održavati u čistom i ispravnom stanju.

Ukrasna živica i drugo raslinje u tijelu prometnice i zoni raskrižja ne smiju biti viši od jednog metra.

Članak 60.

Bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani zabranjeno je ograđivanje javnih prometnih površina, postavljanje zapreka, pokretnih naprava, objekata i uređaja osim kada se obavljaju radovi na javnim prometnim površinama ili na površinama neposredno uz javne prometne površine.

 

Članak 61.

 

Zabranjeno je crtanje i pisanje na javnim prometnim površinama bez odobrenja  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani, osim iscrtavanje prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

 

 

 

 

Članak 62.

Zabranjeno je oštećivati ili uništavati postavljenu prometnu signalizaciju – vertikalnu,  horizontalnu i svjetlosnu, kao i drugu oprema i uređaje na  javnoj prometnoj površini.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili izlaze na javnu prometnu površinu ne smiju onečišćavati istu ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i sipkog materijala, rasutog tereta i sl.

 

3.  Javne zelene površine

 

Članak 63.

Pod održavanjem javnih zelenih površina  podrazumijeva se osobito:

 

 1. košenje trave,
 2. obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih površina,
 3. uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena novim,
 4. uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,
 5. održavanje posuda s ukrasnim biljem,
 6. održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površinama,
 7. postavljanje zaštitnih ograda na mjestima uništavanja zelenih površina,
 8. održavanje dječjih igrališta,
 9. obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala,
 10. rezidba i oblikovanje stabala i grmlja,
 11. okopavanje bilja,
 12. zalijevanje zelenih površina i bilja u ljetnim mjesecima,
 13. preventivna djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, štetnika i slično,  i
 14. gnojenje i folijarno prihranjivanje bilja.

 

Članak 64.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari športskim i rekreacijskim površinama,  grobljima i drugim površinama, dužna je organizirati pravilno korištenje tih površina, održavati red, čistoću i zelene površine unutar tih prostora.

Javne zelene površine ispred stambenih, poslovnih objekata te poljoprivrednih zemljišta koje nisu obuhvaćene Programom održavanja javnih zelenih površina, dužni su održavati vlasnici ili korisnici objekata/zemljišta uz javne površine i to u širini svog zemljišta/objekta.

Članak 65.

 

U cilju ukrašavanja naselja ili zaštite javnih površina Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani može izdati odobrenje za postavljanje prikladnih posuda sa ukrasnim biljem.

Postavljene posude sa ukrasnim biljem se moraju redovito održavati, saditi i zalijevati ukrasno bilje, a održava ih pravna ili fizička osoba koja je posude postavila.

Ukoliko se posude s ukrasnim biljem postavljene na javnim površinama ne održavaju u skladu s prethodnim stavkom, naredit će se njihovo uklanjanje.

Članak 66.

 

Bez odobrenja  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani na javnim zelenim površinama se ne smiju obavljati bilo kakvi radovi, osim radova redovnog održavanja.

 

Članak 67.

Na javnim zelenim površinama bez odobrenja nadležnog tijela zabranjuje se:

 

 1. raskopavanje javnih zelenih površina,
 2. izgradnja parkirališta i kolnih  prilaza, odnosno prenamjena javnih zelenih površina,
 3. odlaganje građevinskog i drugog materijala, kontejnera, silosa, organizacija gradilišta i sl.,
 4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, pokretnih naprava, reklama i sl.,
 5. postavljanje električnih, telefonskih, toplinskih i drugih vodova,
 6. ograđivanje javnih zelenih površina,
 7. sadnja ili uklanjanje drveća i grmolikog bilja i
 8. kampiranje.

 

Izgradnja kolnih prilaza, parkirališnih mjesta, pristupnih cesta i sl. te rekonstrukcija istih, na javnim površinama dozvoljena je samo uz  rješenje o suglasnosti za izgradnju odnosno rekonstrukciju izdanim od  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

 

Članak 68.

 

Radi očuvanja fonda stabala u gradu te zbog izrazitog ekološkog značenja, sječa, orezivanje i sadnja stabala na javnim zelenim površinama, osim ako isto nije obuhvaćeno programom Općinskog  vijeća o održavanju opreme i uređaja komunalne infrastrukture,  može se izvršiti samo uz odobrenje  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani..

Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se obveza i obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme izvođenja zamjenske sadnje.

Članak 69.

 

Radi zaštite javnih zelenih površina na istima se osobito zabranjuje:

 

 1. uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje,
 2. nasipavanje šute, šljunka i slično ,
 3. ložiti vatru i potpaljivati stabla,
 4. puštati i napasati životinje,
 5. rezati grane i vrhove, sjeći i uklanjati drveće,
 6. skidati plodove s drveća i grmlja, kidati i brati cvijeće, kopati zemlju i otuđivati bilje,
 7. guliti koru, zasijecati, kidati, zabadati noževe i čavle u drveće, te na drveće lijepiti plakate,
 8. uništavati ograde oko javnih zelenih površina i dječjih igrališta,
 9. voziti se biciklom, motorom, automobilom i drugim prijevoznim sredstvima i radnim strojevima,
 10. izlagati slike, knjige, rabljene stvari, poljoprivredne i druge proizvode te postavljati predmete, naprave ili strojeve,
 11. prati osobna vozila, autobuse, teretna i priključna vozila, poljoprivredne strojeve,
 12. na drugi način nenamjensko korištenje javnih zelenih površina i,
 13. obavljati druge radnje kojim se oštećuju ili uništavaju javne zelene površine.
 14. Špricanje javnih zelenih površina herbicidima i sličnim sredstvima (cidokor i sl.)

 

Članak 70.

 

Zabranjeno je zaustavljati ili parkirati vozila ili radne strojeve na javnim zelenim, zemljanim i drugim sličnim površinama koje nisu prometnim znakom za tu namjenu označene, osim vozila koja služe održavanju.

Vozila parkirana na javnoj zelenoj, zemljanoj ili drugoj sličnoj površini  koja nije namijenjena za parkiranje, blokirat će se ili premjestiti na za to određeno mjesto putem druge osobe, a na trošak vlasnika vozila.

Na području Općine Lipovljani zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje vozila koja prevoze opasne tvari i zapaljive tekućine osim uz posebnu dozvolu i propisanu pratnju.

 

Članak 71.

Prekršajnu odgovornost snosi vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila.

Vlasnik vozila dužan je nadoknaditi Općini Lipovljani i štetu koju je na javnoj zelenoj površini počinio parkiranjem vozila i to u iznosu koji, prema hortikulturnoj vrijednosti pojedinog dijela javne zelene površine, procijeni pravna osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja javnih zelenih površina.

Ukoliko vlasnik vozila nije počinio prekršaj, dužan je nadležnom tijelu dostaviti podatke o osobi kojoj je dala vozilo na korištenje, u protivnom se primjenjuje stavak 1. ovog članka.

 

IV.  KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

 1. Općenito

Članak 72.

Sve javne površine u Općini Lipovljani mogu se koristiti sukladno njihovoj namjeni i na način i pod uvjetima utvrđenim odredbama ove odluke.

Uvjete i način davanja u zakup zemljišta na javnim površinama na, visinu naknade, uvjete i način provođenja javnog natječaja, način sklapanja zakupa, u skladu s odredbama ove odluke utvrđuje Načelnik općine.

Članak 73.

 

Javne površine mogu se privremeno koristiti za postavljanje kioska, terasa za pružanje ugostiteljskih usluga, pokretnih naprava, pokretnih reklama, zabavnih radnji i cirkusa, ledenica za sladoled i rashladnih vitrina za piće, aparata za kokice i razne slastice,  automata za prodaju napitaka, sladoleda, cigareta i slične robe, peći za pečenje plodina, građevinskih skela, kontejnera i sl., pozornica i drugih privremenih građevina i predmeta za potrebe održavanja javnih manifestacija i sajmova, izlaganje robe, održavanje prezentacija sa svrhom reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda, održavanje javnih skupova, priredbi i manifestacija, organizaciju gradilišta, odlaganje građevinskog materijala i dr. namjene.

Javne površine privremeno se koriste na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

Privremeno korištenje javnih površina uređeno je Odlukom o općinskim porezima Općine Lipovljani i Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica Općine Lipovljani.

 

Članak 74.

Zauzimanjem javnih površina ne smije se spriječiti ili onemogućiti korištenje susjednih objekta i javnih prometnih površina, odnosno moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:

 

1.     prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od  1 m širine,

2.      zauzimanje javnih površina mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i       svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i onemogućiti odvijanje prometa,

3.      zauzimanjem javnih površina ne smije se onemogući pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne medicinske pomoći te  korištenju hidranta,

4.      da se zauzimanjem ne stvara prekomjerna buka i dodatno onečišćenje javnih površina,

5.      korisnici su dužni zauzete javne površine držati u urednom stanju.

 

Članak 75.

 

Korištenje javne površine neće se odobriti podnositelju zahtjeva:

 

1.      ukoliko javna površina ne zadovoljava propisane uvjete za namjenu za koju se traži korištenje,

2.      ako ima dugovanja prema Općini Lipovljani  po bilo kojoj osnovi,

3.      ukoliko ne priloži potrebnu dokumentaciju,

4.      ukoliko je prethodno koristio javnu površinu, a otkazan mu je ugovor o zakupu zbog nepoštivanja odredbi istoga,

5.      ukoliko mu je u zadnjih 6 mjeseci otkazan ugovor o zakupu zbog kršenja odredbi Odluke o komunalnom redu.

 

Članak 76.

Za korištenje javnih površina plaća se naknada.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani može odobriti korištenja javne površine bez plaćanja naknade ukoliko se iste koriste:

 

–  za održavanje humanitarnih i političkih skupova i manifestacija,

– za održavanje skupova i manifestacija  koje organizira ili im je pokrovitelj Općina Lipovljani, i ustanove i trgovačka društva u vlasništvu ili većinskom vlasništvu

Općine Lipovljani,  za obavljanje njihovih  osnovnih djelatnosti.

 

Članak  77.

 

Zabranjuje se zauzimanje javnih površina bez suglasnosti i bez rješenja nadležnog tijela, ili suprotno uvjetima iz suglasnosti ili rješenja.

 

Članak 78.

Ograđene javne rekreacijske i športske površine kao i športski objekti, oprema i uređaji na njima mogu se koristiti u propisanom vremenu, u vremenu od 07,00 do 23,00 sata, a posebno osvijetljene javne rekreacijske i športske površine, objekti, oprema i uređaji na njima i poslije 23,00 sata.

 

 1. Kiosci  

Članak 79.

 

Kioskom u smislu odredbi ove odluke smatra se objekt lagane montažno-demontažne konstrukcije, a služi za obavljanje trgovačke, ugostiteljske ili zanatske djelatnosti.

 

Članak 80.

 

Korištenje javne površine za postavljanje kioska dodjeljuje se raspisivanjem javnog natječaja.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja kojom utvrđuje: lokacija za postavljanje kioska, osnovne oblikovne elemente postave kioska, njihovu namjenu i sl. donosi Načelnik Općine.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koja prema Općini Lipovljani nemaju dugovanja po bilo kojoj osnovi.

Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključuje se ugovor o zakupu javne površine.

 

Članak 81.

Uz kiosk  mora se postaviti  odgovarajući broj posuda za odlaganje komunalnog otpada, a  prostor oko objekta vlasnik je dužan držati u čistom i urednom stanju.

Izvan prostora kioska nije dopušteno odlaganje ambalaže.

 

Članak 82.

 

Ako zakupac ne koristi kiosk za odobrenu djelatnost ili u njemu ne obavlja ugovorenu djelatnost duže od 30 dana, istom će se otkazati ugovor o zakupu i narediti uklanjanje objekta u roku koji ne može biti kraći od 8 dana.

Ukoliko zakupac ne ukloni objekt u ostavljenom roku, objekt će biti uklonjen po drugoj osobi koju odredi Općina Lipovljani o trošku zakupnika.

Prodajom kioska, na novog vlasnika ne prenosi se ugovor o zakupu javne površine koji je sklopio  raniji  vlasnik.

 

 1. 3.      Terase za pružanje ugostiteljskih usluga

 

Članak 83.

Javne površine mogu se koristiti za postavljanje i organiziranje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga (u daljnjem tekstu: terasa).

 

Članak 84.

Korištenje javne površine za postavljanje i organiziranje terasa rješenjem odobrava   Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.

U postupku donošenja rješenja Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani izdaje suglasnost.

Članak 85.

Smatra se da je javna površina pogodna za postavljanje terase  ako :

 1. nogostup na kojem se želi postaviti nije uži od 3 metra,
 2.  prostor koji ostaje za prolaz pješaka nije uži od 1 metra i može se osigurati između terase i regulacijske linije građevinskog objekta odnosno postavljanjem odgovarajuće zaštitne ograde uz rub prometnice,
 3. udaljenost od prometnice udovoljava propisanim uvjetima o sigurnosti prometa,
 4. zbog zauzimanja parkirnog mjesta postoji mogućnost financiranja ili    izgradnje zamjenskog parkirališta,
 5. postoji mogućnost zaštite zauzete javne zelene  površine  montažno – demontažnom podlogom.

 

Članak 86.

Postavljanje terase  može se odobriti samo ispred zatvorenog dijela poslovnog prostora ugostiteljskog objekta u gabaritima lokala, a iznimno i izvan gabarita na mjestima gdje uvjeti javne površine te položaj i namjena susjednih objekata to omogućuju uz suglasnost vlasnika susjednog objekta.

Ako je radi zaštite zauzete javne površine dopušteno postavljanje montažno – demontažne podloge na istu je moguće montirati nosivu konstrukciju za natkrivanje  prostora  samo na osnovu odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani.

Terasa se može ograditi montažno-demontažnom ogradom koja ne smije biti viša od 1,2 metra.

 

 

 

Članak 87.

Korištenje javne površine za postavljanje i rad terasa može se odobriti tijekom cijele godine.

Ako se javna površina za postavljanje terasa koristi cijele godine u mjesecima siječanj-travanj, te u mjesecu studenom i prosincu, dopušteno je bočne strane terasa zatvarati prozirnim materijalima koji nisu fiksirani za javnu površinu.

 

Članak 88.

Prestankom rada ugostiteljske radnje, odnosno protekom vremenskog razdoblja određenog aktom o korištenje javne površine, sve što je bilo u funkciji terase mora se ukloniti u roku od najduže tri dana, a korištena površina privesti odmah  namjeni.

 1. 4.      Pokretni prodavač

Članak 89.

Pokretni prodavač, koji vrši prodaju svojih proizvoda ili usluga isključivo iz vozila namjenjenog pokretnoj prodaji, može obavljati prodaju na području Općine Lipovljani, na mjestima koja rješenjem odobri Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani sukladno posebnoj Odluci Općinskog vijeća.

 

 1. 5.      Pokretne  naprave

Članak 90.

 

Pokretnom napravom u smislu ove odluke smatraju se  prenosivi objekti koji se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo  te  nisu ugrađeni u podlogu.

Pokretne naprave su: štandovi, odnosno klupe ili kolica za prodaju raznih artikala, pokretne reklame, pozornice i druge privremene građevine i objekti  za potrebe održavanja javnih manifestacija i sajmova, ledenice za sladoled  i rashladne vitrine za piće, stolovi, stolice, suncobrani, stalci, automati za prodaju napitaka, sladoleda, cigareta i slične robe, peći za pečenje plodina, aparati za kokice i razne slastice, posude s ukrasnim biljem, spremišta za pričuvni alat i materijal, kontejneri za smeće i glomazni otpad, eko kontejneri, šatori u kojima se obavlja promet roba, ugostiteljska djelatnost, zabavne i druge radnje i cirkusi, kao i druge slične naprave za izlaganje robe, održavanje prezentacija sa svrhom reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda, održavanje javnih skupova, priredbi i manifestacija.

Članak 91.

Korištenje javnih površina za postavljanje pokretnih naprava iz članka 90. u svim slučajevima propisanim ovom odlukom, odobrava  rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.

Rješenjem iz prethodnog stavka će se odrediti svrha i uvjeti korištenja javne površine, mjesto, površina i način njena korištenja, vrijeme korištenja, obveza plaćanja naknade,  mjere sigurnosti i slično.

 

 

Članak 92.

Korisnici ili vlasnici pokretnih naprava dužni su iste kao i neposredan okoliš držati u čistom i urednom stanju.

Pokretne naprave mogu stajati na javnim površinama onoliko vremena koliko je to određeno rješenjem, a nakon isteka tog vremena, korisnik ili vlasnik dužan je istu bez posebnog poziva odmah ukloniti i mjesto na kojem je ista stajala vratiti u stanje u kojem je bilo prije njena postavljanja.

Članak 93.

            Uklanjanje pokretnih naprava i drugih predmeta koji se nalaze na javnim površinama bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno odobrenju, izvršit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika, po skraćenom upravnom postupku.

 

6. Red kod istovara, utovara i smještaja materijala i robe na javnim površinama

 

Članak 94.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, podizanje skela, organizaciju gradilišta, postavljanje montažnih objekata, kontejnera, silosa za građevinski materijal i druge radove, može se u skladu s propisima o sigurnosti prometa odobriti privremeno korištenje javnih površina.

Članak 95.

 

Rješenje  o korištenju javnih površina za radove iz članka 94. ove odluke na zahtjev investitora ili izvođača radova izdaje  Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani.

Rješenjem će se odrediti uvjeti i način korištenja javnih površina, mjere sigurnosti, površina i vrijeme korištenja, obveza plaćanja naknade, čišćenja, povrata korištene površine u prvobitno stanje i slično.

Ukoliko se za navedene radove zauzima dio javne prometne površine, prije donošenja rješenje potrebno je prethodno pribaviti suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani ili nadležne policijske postaje.

Članak 96.

Prilikom izvođenja radova navedenih u članku 94. ove odluke, mora se osigurati prohodnost nogostupa i kolnika, a izvođač radova je dužan poduzimati mjere protiv onečišćavanja javnih površina:

 

1.      čistiti javne površine oko gradilišta od svih građevinskih i drugih materijala, blata i sl., a čije taloženje je posljedica izvođenja radova,

2.      polijevati trošni materijal prilikom rušenja koko bi se izbjeglo stvaranje prašine,

3.      čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova,

4.   odložiti  građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne raznosi po javnoj površini.

 

        Članak 97.

Zauzeti dio javne površine mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom koju je potrebno propisno označiti, a noću osvijetliti svjetiljkama narančaste boje.

Građevinski materijal mora biti stalno složen tako da se ne sprječava otjecanje oborinskih voda.

         Članak 98.

 

Izvođač građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, vreće i ostali otpad ne raznosi po javnim površinama, a ostali rastresiti materijal drži u sanducima i ogradama.

Miješanje betona i morta dopušteno je samo u posudama ili uz prethodnu zaštitu podloge zaštitnim materijalom.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga obustavi na  vrijeme duže od 30 dana izvođač ili investitor dužan je ukloniti skelu, građevinski materijal i drugo sa javne površine.

Javna površina se ne može koristiti za odlaganje zemlje, šute i drugog otpadnog građevinskog materijala, a sve što se tijekom dana odloži na javnu površinu mora se i odvesti, a površina očistiti.

Članak 99.

Ukoliko se građevinski radovi obavljaju uz javnu ili na javnoj površini, izvođač ili investitor radova dužan je osigurati gradilište tako da se što manje onečišćuje javnu površinu, a ukoliko je došlo do onečišćenja javne površine ista se mora odmah očistiti, a oštećenja sanirati.

Ukoliko je prilikom izvođenja građevinski i drugih radova došlo do oštećenja javnih zelenih ili prometnih površina, izvođač je dužan oštećenja sanirati ili obnoviti u cijelosti.

Kod izvođenja većih građevinskih i zemljanih radova  Upravni odjel za komunalni sustav može posebnim aktom odrediti ulice za dovoz ili odvoz materijala.

Članak 100.

Javna prometna površina ispod skele može se izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.

Prolaz ispod skele mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom, a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može prolaziti (tunelirati). Uz vodoravnu zaštitu je potrebno osigurati i okomitu zaštitu pročelja.

Ako se građevni materijal odlaže uz drveće debla se moraju zaštititi drvenim oplatama koje moraju  biti udaljena najmanje 0,5 m od kore stabla.

 

Članak 101.

Zabranjeno je odlagati zemlju, šutu i drugi otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu. Zemlju, šutu i drugi otpadni građevinski materijal odložen izvan predviđenih odlagališta, uklonit će se po nalogu komunalnog redara, putem trećih osoba o trošku počinitelja.

 

Članak 102.

 

Za istovar drva i sličnog ogrjevnog materijala te piljenje i cijepanje drva treba upotrebljavati dvorišta.

U slučaju kad je to neophodno, istovar drva, ugljena i sličnog ogrjevnog materijala te piljenje drva, može se obaviti na javnoj površina s tim da se ne ometa cestovni ili pješački promet.

Drva i slični  ogrjevni  materijal se mora ukloniti s javne površine u roku od 3 dana računajući od dana njegova odlaganja, a korištena površina očistiti i eventualna oštećenja sanirati.

 

V.  SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM

KOMUNALNIM OTPADOM

 

Članak 103.

Komunalni otpad jest otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po sastavu i svojstvima sličan otpadu iz kućanstva.

Komunalnim otpadom smatra se i glomazni otpad koji nastaje u stanovima i poslovnim prostorijama, kao što su kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama ili većih dimenzija i slično.

 

Članak 104.

Obvezatnost i postupak korištenja komunalne usluge koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog i njemu sličnog otpada, obveze isporučitelja i korisnika usluge, kriteriji za odabir zapremine posude za komunalni otpad i obračun troškova korištenja ove usluge, postupanje s glomaznim i iskoristivim otpadom i drugo uređuje se odlukom  Općinskog vijeća.

Članak 105.

Na području Općine Lipovljani, djelatnost sakupljanja i odvoza otpada iz članka 103.  ove odluke, kao isporučitelj usluge, obavlja pravna osoba kojoj je Općina Lipovljani povjerila obavljanje te djelatnosti.

 

 

Članak 106.

Korisnici usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada u pravilu posude za odlaganje komunalnog otpada smještaju u svoje objekte ili druge prostore u svom vlasništvu.

Posudu za odlaganje komunalnog otpada zapremine veće od 120 litara, iznimno  mogu temeljem rješenja koje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani smjestiti na javnoj površini samo korisnici usluge i to: građani koji stanuju u višestambenim objektima i fizičke osobe koje djelatnost obavljaju samostalnim radom.

Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se mjesto, izgled i način uređenja javne površine.

Troškove uređenja mjesta za smještaj posuda za odlaganje komunalnog otpada na javnoj površini snose korisnici usluge.

Članak 107.

Ukoliko korisnici usluga u višestambenim objektima smještaju posude za odlaganje komunalnog otpada protivno načinu propisanom u prethodnom članku, prekršiteljem se  smatraju svi stanari  tog višestambenog objekta.

 

Članak 108.

 

Opasni otpad koji nastaje u kućanstvima, mora se odlagati u posebne spremnike namijenjene za odlaganje opasnog otpada, na način i postupak utvrđen posebnim propisima.

Nije dozvoljeno opasni otpad koji nastaje u kućanstvima ispuštati u gradski sustav odvodnje otpadnih voda, ostavljati na javnim površinama ili ga odlagati u posude za odlaganje komunalnog otpada.

Članak 109.

Isporučitelj usluge iz članka 108. ove odluke sa sakupljenim otpadom postupa na način utvrđen propisima o gospodarenju otpadom.

Sakupljeni otpad odvozi se na mjesto koje je za odlaganje otpada utvrđeno prostorno planskom dokumentacijom.

Mjesto koje je određeno za odlaganje otpada uređuje i održava pravna osoba kojoj je Općina Lipovljani povjerila te poslove.

Načelnik općine ovlašten je sklopiti ugovor s drugom jedinicom lokalne samouprave o dovozu i odlaganju komunalnog otpada na odlagalište druge jedinice lokalne samouprave.

 

VI.  UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 110.

Snijeg i led se obavezno uklanjaju sa javnih prometnih  površina  i krovova zgrada uz javne prometne površine.

Snijeg se sa javno prometnih površina uklanja kad napada do visine od 5 cm,  a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta. Led se s javnih prometnih površina uklanja čim nastane.

Članak 111.

 

Snijeg i led sa javnih  prometnih površina, ako odredbama ove odluke nije drugačije propisano, obavezno su dužni uklanjati :

–          pravna ili fizička osoba kojoj je Općina Lipovljani povjerila obavljanje tih poslova sa površina koje su obuhvaćene  Programom rada zimske službe kojeg donosi nadležno tijelo za komunalni sustav,

–          Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste sa površina koje održavaju i kojima upravljaju,

–          vlasnici ili pravne i fizičke osobe kojima je povjereno njihovo upravljanje, sa kolodvora, tržnica, sajmišta, groblja i otvorenih športskih terena,

–          prijevoznici koji obavljaju autotaksi djelatnost sa autotaksi stajališta.

Članak 112.

 

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz zgradu ili neizgrađeno građevinsko zemljište obveza je vlasnika  zgrade, vlasnika ili korisnika stanova ili poslovnih prostora u zgradi odnosno vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta i to u cijeloj dužini čestice zemljišta bez obzira koji je dio te čestice izgrađen.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, uklanjanje snijega i leda s nogostupa ispred uličnih poslovnih prostora obveza je vlasnika  ili korisnika tih poslovnih prostora.

Uklanjanju snijega i leda s nogostupa  uz kioske i pokretne naprave obveza je vlasnika ili korisnika kioska ili pokretnih naprava.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa  mora se obavljati u širini od najmanje 1,0 metar, osim ako nogostup  nije uži.

Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa  tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

Članak 113.

Javne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

Zabranjeno je kolnik koji ima ugrađene slivnike za odvodnju oborinske vode  posipati materijalom granulacije promjera većeg od osam  milimetara.

Zabranjeno je javne površine uz drvorede posipati solju. Površine uz drvorede dozvoljeno je posipati samo sipinom i sredstvima koja imaju atest ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Članak 114.

Vlasnici ili korisnici zgrada uz javnu prometnu površinu koji su kosinom krova okrenuti prema javnoj prometnoj površini dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova.

U slučaju da nisu u mogućnosti osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova obavezni su na svakom kraju građevine postaviti zapreku s vidljivim i čitkim znakom upozorenja na prijeteću opasnost.

Članak 115.

Za vrijeme padanja snijega, radi omogućavanja uklanjanja snijega najstrože je zabranjeno parkiranje vozila na kolnicima i pločnicima.

 

VII. SANITARNO – KOMUNALNE MJERE

 

 1. Septičke i sabirne jame

Članak 116.

Septičke i sabirne  jame se grade i koriste samo tamo gdje ne postoji mogućnost priključenja građevine na uređaje za odvodnju otpadnih voda.

Septičke i sabirne  jame se grade i sa istima se postupa sukladno posebnim propisima.

 

Članak 117.

U područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom, obavezno je priključivanje objekata na javni kanalizacijski sustav sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine Općine Lipovljani. U područjima gdje nije izgrađen javni kanalizacijski sustav, obavezna je gradnja septičkih ili sabirnih jama.

Zabranjeno je ispuštati sanitarno-fekalne vode u odvodne kanale za odvodnju oborinskih voda uz javne površine. Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme organizirati pražnjenje jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša. Odvoz fekalija može vršiti samo pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

 

2.  Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 

Članak 118.

U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, obavlja se sustavna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

 

Članak 119.

Provedba DDD mjera, subjekti provedbe, način financiranja, vršenje stručnog nadzora, osnovne mjere sigurnosti i sankcije propisuje Načelnik.

 

 

 

3.      Držanje životinja

Članak 120.

            Držanje krupne i sitne stoke u dijelovima Općine Lipovljani, dozvoljeno je sukladno   odredbama posebne odluke Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

Članak 121.

U ostalim dijelovima naselja Općine Lipovljani dozvoljeno je držanje krupne i sitne stoke sukladno  Odredbama posebne odluke Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

 

Uvjeti koji se moraju poštivati prilikom držanja stoke su slijedeći:

–          svinjci moraju biti sagrađeni na taj način da pod bude izgrađen od nepropusnog materijala, u pravilu od betona sa zatvorenim odvodnim kanalima.

–          gnojnice iz đubrišta, staja, svinjaca, zahoda i slično ne smiju se razlijevati po javnim površinama niti odvodnim kanalima, nego se kanalom mora odvoditi u posebno uređene jame koje moraju biti sagrađene od nepropusnog materijala, pokrivene te ih treba redovito prazniti.

 

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH

         PREDMETA

Članak 122.

            Svi  predmeti, objekti ili uređaji koji su postavljeni na javnoj i drugoj površini, na zgradama ili objektima suprotno odredbama ove odluke, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i  moraju se ukloniti.

Rješenje o uklanjanju s rokom uklanjanja donosi komunalni redar.

Ako vlasnik sam ne ukloni  protupravno postavljeni  predmet, objekt ili uređaj, uklonit će ga komunalni redar putem treće osobe, a na trošak vlasnika.

 

Članak 123.

Vozilo ili dijelovi vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti, oštećenja, bez registarskih pločica i sl. (karambolirana, neregistrirana, lake teretne prikolice, kamp prikolice i dr. priključna vozila), a ostavljena su na javnoj površini duže od 7 dana, vlasnik je dužan ukloniti u roku koji mu odredi komunalni redar u obavijesti koju vidno ističe na samom vozilu ili dijelu vozila.

Nakon proteka ostavljenog roka, komunalni redar donosi rješenje kojim nalaže vlasniku ili korisniku da u roku od najduže 3 dana sam ukloni ostavljeno vozilo ili dio vozila iz stavka 1. ovog članka. Rješenje se vidno ističe na vozilo ili dio vozila koji je na javnoj površini i objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Lipovljani.

Ako vlasnik ili korisnik ne ukloni vozilo ili dio vozila, isto će se ukloniti putem treće osobe, na trošak vlasnika ili korisnika.

 

Članak 124.

Uklanjanje predmeta, objekta, uređaja i vozila za korist Općinu Lipovljani obaviti će fizička ili pravna osoba kojoj je Općina Lipovljani povjerila te poslove.

Fizička ili pravna osoba iz prethodnog stavka ovlaštena je uklonjene predmete, objekte, uređaje i vozila prodati u sekundarne sirovine radi namirenja nastalih troškova ili neškodljivo uništiti, ako vlasnik iste, uz plaćanje troškova uklanjanja, ne preuzme u roku od 30  dana od dana uklanjanja.

 

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

 

Članak 125.

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalni redar, a po odredbi članka 58. postupaju i policijski službenici.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

Komunalni redari moraju pri obavljanju poslova i zadataka imati posebnu iskaznicu, a mogu imati i posebne oznake na odori.

Oblik, sadržaj i način izdavanja iskaznica, izgled odore i oznaka na njoj, utvrđuje Načelnik općine.

Članak 126.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima uredovanja.

Ako komunalni redar u svom radu naiđu na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

 

 

Članak 127.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

1.      upozoravati i opominjati te rješenjem narediti fizičkim ili pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

2.      narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, pokretnih naprava, reklama i sl., te premještanje vozila parkiranog na javnoj zelenoj i javnoj prometnoj površini koja nije određena za tu namjenu,

3.   zabraniti obavljanje radova,

4.   zabraniti upotrebu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostatci sve dok se isti ne otklone,

5.      narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,

6.      naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

7.      izreći novčanu (mandatnu) kaznu,

8.      izdati obvezni prekršajni nalog sukladno Prekršajnom zakonu i

9.      predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

 

Članak 128.

Ukoliko je pravna ili fizička osoba postupila po usmenom upozorenju komunalnog redara, a nije nastala nikakva šteta niti troškovi, neće se određivati mjera niti mandatno kažnjavanje odnosno izdati prekršajni nalog.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja je platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće se izdati prekršajni nalog .

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana primitka rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Članak 129.

Svu štetu učinjenu na javnoj površini, objektu i uređaju što su na njoj ili su njen sastavni dio, počinitelj je dužan popraviti povratom u prvobitno stanje ili ako to nije moguće, dužan je nadoknaditi štetu, o čemu će komunalni redar donijeti rješenje.

Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu provest će se odgovarajući sudski postupak.

Članak 130.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom odlukom komunalni redar  izdat će obavezni prekršajni nalog počinitelju prekršaja sukladno Prekršajnom zakonu.

 

U obaveznom prekršajnom nalogu počinitelju prekršaja će se uz novčanu kaznu izreći i troškovi  utvrđivanja prekršaja i izdavanja obaveznog prekršajnog naloga u iznosu od 100,00 kuna.

X. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 131.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

 1. napuštenu, devastiranu i ruševnu zgradu ili građevinu ne ukloni ili na odgovarajući način ne ogradi čl. 7. st. 1. ;
 2. se ponaša suprotno odredbi članka  8. ;
 3. bez odobrenja postave spomenike, spomen ploče, skulpture ili slične predmete čl. 25.;
 4. oštećuje ili uništava rasvjetne stupove ili rasvjetna tijela ili postavlja transparente čl. 31. st. 1.;
 5. bez rješenje na javnu površinu postavi komunalni objekt, komunalnu i urbanu opremu ili uređaj čl. 35. st. 2.;
 6. hidrante za pranje javnih površina i protupožarne hidrante ne održava u ispravnom stanju čl. 39. st. 1.;
 7. onemogućuje pristup protupožarnim hidrantima, oštećuje ili neovlašteno koristi hidrante  ili oštećuje, skida ili prekriva natpisne ploče za oznaku hidranta čl. 39. st. 2. i st.3.;
 8. ne osigura pravilno korištenje tržnog prostora, ispravnost i čistoću opreme ili uređaja na otvorenoj tržnici čl. 40.;
 1. komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i uređaje ne održavaju čl. 37.;
 1. bez odobrenje baca propagandne i druge letke iz aviona ili drugih letjelica čl. 24.;
 2. kolodvorske zgrade, otvorene čekaonice, sanitarne uređaje i prostore ispred čekaonica ne održavaju urednim i ispravnim čl. 44.;
 3. stajališta javnog gradskog prometa ne održava urednim i ispravnim čl. 46. st. 2.;
 4. na javnu površinu ispušta ulja, kiseline, boje, otpadne vode ili gnojnice čl. 54. toč. 5.;
 5. oštećuje košarice ili druge posude za otpad ili u njih baca goruće predmete čl. 54.toč. 7. i toč. 8.;
 6. bez odobrenja na javnoj zelenoj površini izgradi parkiralište, kolni prilaz ili prenamjeni istu čl. 67. st. 1. toč. 2.;
 7. bez odobrenja postavljaju električne, telefonske, toplinske i druge vodove čl. 67. st. 1. toč. 5.;
 8. rezati grane i vrhove, sjeći i uklanjati drveće  čl. 69.  toč. 5.;
 9.  uništava ogradu oko javnih zelenih površina ili dječjih igrališta čl. 69. toč. 8.;
 10. opasni otpad iz kućanstva ispušta u kanalizaciju, ostavlja na javnim površinama ili odlaže u posude za komunalni otpad čl. 108. st. 2.;
 11. ispušta sanitarno fekalne vode u odvodne kanale za odvodnju oborinskih voda uz javne površine čl. 117 st. 2.;

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. osim  točke 6. i 11. ovog članka.

 

Članak 132.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

 

 1. bez suglasnosti nadležnog tijela oslikava fasadu u svrhu reklamiranja ili oglašavanja, postavi reklamne ili oglasne panoe, natpise ili reklame, zaštitne tende, klima uređaje čl. 9. st. 3.;
 2. pročelja uređuju djelomično, odnosno protivno odredbama čl. 10.;
 3. ne uklanjaju ambroziju i druge štetne biljke čl. 15.;
 4. bez suglasnosti postavi opremu za reklamiranje ili oglašavanje čl. 17.;
 5. opremu za reklamiranje ili oglašavanje priključi na sustav javne rasvjete čl. 20.;
 6. postavljaju reklamne i oglasne panoe i sl. opremu na ograde gradilišta ili neizgrađenog građevinskog zemljišta čl. 22.;
 7. po isteku roka ne skine plakate, oglase i slične objave čl. 23. st. 6. ;
 8. komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i uređaje namijenjene općoj uporabi, oštećuju, premještaju ili koriste protivno njihovoj namjeni, ili ih uništavaju čl. 38. st. 1.;
 9. bez posebne dozvole koriste stajališta javnog gradskog prometa čl. 47.;
 10. javna parkirališta propisno ne označe ili ih ne održavaju čl. 48. st. 1.;
 11. javne rekreacijske i športske površine,  dječja igrališta, kao i ostali športski objekti, oprema i uređaji na njima ne održavaju čl. 48. st.3.;
 12. bez rješenja postavljaju montažne objekte, uređaje, pokretne naprave i slično čl. 50. st. 5.;
 13. onečišćuju i umanjuju funkciju slivnika ili oborinskog kanala čl. 54.  toč. 12.;
 14. zatrpaju, zacijeve ili izgrade kolni pristup preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja nadležnog tijela čl. 55. st. 2.;
 15. vrše raskopavanje ili izvode druge radove bez odobrenja čl. 56. st. 1.;
 16. bez odobrenja raskopava javne zelene površine čl. 67. st. 1. toč. 1.;
 17. bez odobrenja na javnoj zelenoj površini odlaže građevinski ili drugi materijal, kontejnere, silose, organizira gradilište i sl. čl. 67. st. 1. toč. 3.;
 18. bez odobrenja postavlja bilo kakve objekte, uređaje, pokretne naprave, reklame i sl. čl. 67. st. 1. toč. 4.;
 19. bez odobrenja sadi ili uklanja drveće, grmlje i sl. čl. 67. st. 1. toč. 7.;
 20. uništava travnjak, iskopava ili odnosi zemlju čl. 69.  toč. 1.;
 21. nasipava šutu, šljunak i slično na javne zelene površine čl. 69.  toč. 2.
 22. nenamjenski koristi javne zelene površine ili obavlja druge radnje kojim oštećuje ili uništava javne zelene površine čl. 69.  toč. 12. i toč. 13.;
 23. zauzimaju javne površine bez odobrenja nadležnog tijela ili se ne pridržavaju uvjeta utvrđenih odobrenjem čl. 77.;
 24. ne sanira oštećenja nakon izvedenih radova čl. 99. st. 1. i 2.;
 25. prolaz ispod skele ne zaštiti od sipanja i padanja materijala ili ukoliko ne osigura prolaz ispod skele (tunelira) čl. 100. st. 2.;
 26. odloži zemlju, šutu i drugi otpadni materijala izvan predviđenih odlagališta čl. 101.;

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. osim točke 10. i 11. ovog članka. U slučaju počinjenja prekršaja iz stavka 1. točke 8. ovog članka, fizička osoba počinitelj prekršaja kaznit će se novčanom kaznom u visini 5.000,00 kuna.

 

Članak 133.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

 

 

 1. djelomično uređuje fasadu višestmbenog objekta čl. 6. st. 3. ;
 2. postavi na pročelju zgrade, ulaznoj niši, haustoru i sličnim prostorima natpis ili reklamu a postoji organiziran prostor za tu namjenu čl. 10. st. 1.;
 3. vozilom koja sudjeluju u prometu onečišćuje javnu prometnu površinu ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i sipkog materijala, rasutog tereta i sl., čl. 62. st.2.,
 1. klimu, antenu ili zaštitnu tendu postavi na visini nižoj od 3,5 m ili kapanje vode izvede na javnu površinu čl. 9. st. 2.;
 1. ne očiste javnu površinu nakon orezivanja ograde ili ne održavaju ili orezuju ograde od ukrasne živice uz javne površine  čl. 13. st. 2. i st. 3.;
 2. parkira autobus na mjestima koja  za tu namjenu nisu posebno označena čl- 45.st.3.,
 3. onečišćuju, oštećuju ili uništavaju javne površine, objekte ili uređaje koje su na njima ili su njihov sastavni dio čl 51. st. 2.;
 4. ne očisti javne površine onečišćenje poslije obavljanja djelatnosti čl. 53.;
 5. na javnu površinu baca ili ostavlja izvan posuda različiti otpad, papir, gume za žvakanje, opušak, uginule životinje, pepeo ili na drugi način onečišćuje javnu površinu čl. 54. toč. 1.;
 6. na javnoj površini odlaže razni materijal, zemlju, šutu, ogrijev, željezo, lim i slično čl. 54. toč. 2.;
 7. na javnoj površini odlaže glomazni otpad ili ambalažu čl. 54.  toč. 3.;
 8. nenamjenski koriste javne površine čl. 54.  toč. 13.;
 9. nakon izvedenih radova ne uklone materijal, opremu i slično čl. 57. st. 2.;
 10. bez odobrenja nadležnog tijela ograđuje javne prometne površine, postavlja zapreke, pokretne naprave i sl. čl. 60.;
 1. izlažu slike, knjige, rabljene stvari, poljoprivredne i druge proizvode ili postavljaju predmete, naprave ili strojeve čl. 69.  toč. 10.;
 2. peru osobna vozila, autobuse, teretna i priključna vozila ili poljoprivredne strojeve čl. 69.  toč. 11.;
 3. bez rješenja vrši pokretnu prodaju ili se ne pridržava uvjeta čl. 91.;
 4. pokretnu napravu ili okoliš ne drže u čistom i urednom stanju, ili ne ukloni pokretnu napravu nakon isteka odobrenja čl. 92.;
 5. ne čiste javne površine oko gradilišta čl. 96. st. 1. toč. 1.;
 6. dižu prašinu prilikom rušenja čl. 96. st. 1. toč. 2.;
 7. zauzetu površinu ne ograde propisnom ogradom ili je ne osvijetle čl. 97. st. 1.;
 8. ne drže složen građevinski materijal čime sprječavaju oticanje oborinskih voda čl. 97. st. 2.;

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 134.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

 

 1. natpis ili reklama nisu čitljivi, tehnički i estetski oblikovani ili svjetlosnom ili zvučnom reklamom ometaju mirno korištenje čl. 10. st. 4.;
 2. ne uklone reklamu u roku od 8 dana od prestanka obavljanja djelatnosti ili isljenje iz zgrade čl. 10. st. 5.;
 3. ne održavaju okućnice, vrtove ili neizgrađeno građevinsko zemljište uz javne površine čl. 12. st. 1.;
 4. ne uklone lišće, plodove i grane koje su pali na javnu površinu sa njihovih nasada čl. 12. st. 3.;
 5.  odlažu  komunalni i drugi  otpad, a posebice  stare  automobile,  stare  električne i druge aparate i predmete iz kućanstva te spaljuju otpadne tvari u dvorištima, vrtovima i drugim površinama uz javne površine čl. 12. st. 4.;
 6. ne održavaju ograde uz javne površine čl. 13. st. 1.;
 7. opremu za reklamiranje ili oglašavanje ne održava u urednom i ispravnom stanju čl. 19.;
 8. bez odobrenja izlaže ili prodaje poljoprivredne, prehrambene ili druge proizvode izvan prostora tržnica čl. 43. st. 1.;
 9. na javnoj površini vrše popravke, servisiranje, pranje vozila ili obavlja druge obrtničke radove čl. 54.  toč. 6.;
 10. bez odobrenja obavlja bilo kakve radove na javnim zelenim površinama čl. 66.;
 11. bez odobrenja ograđuje javnu zelenu površinu čl. 67. st. 1. toč. 6.;
 12. ne održava javnu površinu ispred stambenih, poslovnih objekata, te poljoprivrednih zemljišta čl. 64. st. 2;
 13. loži vatru i potpaljuje stabla čl. 69. toč. 3.;
 14. pušta i napasa životinje čl. 69.  toč. 4.;
 15. prostor oko kioska ne drži urednom i čistom stanju ili odlaže ambalažu izvan prostora kioska čl. 81. st.1.;
 16. izvan odobrenog perioda zatvore bočne stranice terase čl. 87. st. 2.;
 17. ne uklone terasu nakon isteka odobrenja čl. 88.;
 18. prilikom izvođenja radova rasipa zemlju, vreće i ostali otpad ili nakon prekida radova ne ukloni skelu čl. 98.;
 19. ne uklone snijeg ili led ili isti odlažu na kolnik ili slivnik čl. 112.;
 20. javne površine uz drvorede posipaju solju čl. 113. st. 3 ;;
 21. ukoliko ne uklone snijeg ili led sa krovova zgrade ili ne postave zapreke koje upozoravaju na opasnost čl. 114.;

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. osim točke 16. i 17.  ovog članka.

 

Članak 135.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

 

 1. zgradu ne obilježe kućnim brojem čl. 5. st. 3.;
 2. ne održavaju vanjske dijelove zgrade čl. 6. st. 1.;
 3. ne održavaju izloge ili u njima skladište ambalažu ili robu čl. 10. st. 7.;
 4. bez odobrenja postave pokretne panoe, sendvič panoe i slično čl. 21.;
 5. lijepe ili postavlja plakate na drveće, pročelja zgrada, ograde, plinske podstanice, energetske ormariće i dr. mjesta čl. 23. st. 2.;
 6. prljaju, oštećuju ili uništavaju postavljene plakate čl. 23. st. 5.;
 7. ne očiste javne površine nakon priredbi ili korištenja čl. 53.;
 8. na javnoj površini ostavlja neregistrirana vozila, olupine, prikolice, plovila, radne strojeve i dr. čl. 54. toč. 4.;
 9. na javnoj površini pali otpad, lišće i slično čl. 54. toč. 10.;
 10. zagađuje i baca otpad na obalu ili u rijeku čl. 54.  toč. 11.;
 11. sa javnih površine ispred objekta ili parcele ne uklone lišće, grane ili ne održavaju kanal za oborinsku odvodnju čl. 55. st. 1.;
 12. bez odobrenja crta ili piše po javnim prometnim površinama čl 61.;
 13. oštećuje ili uništava postavljenu prometnu signalizaciju- vertikalnu,  horizontalnu i svjetlosnu, kao i drugu oprema i uređaje na  javnoj prometnoj površini, čl. 62 st.1
 14. postavljene posude sa ukrasnim biljem ne održava, ne sadi i ne zalijeva ukrasno bilje čl. 65. st. 2.;
 15. bez odobrenja kampira na javnoj zelenoj površini čl. 67. st. 1. toč. 8.;
 16. ne dostavi podatke o osobi kojoj je dala vozilo na korištenje čl. 71. st. 3.;
 17. odlaže ambalažu izvan kioska čl. 81. st. 2. ;
 18. ne očisti slivnike u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova čl. 96. toč. 3.;
 19. drveće uz koje odlaže građevni materijal propisno ne zaštiti čl. 99. st. 2. ;
 20. ogrijevni materijal ne ukloni u roku od 3 dana ili ne očisti površinu nakon uklanjanja čl. 102. st. 3.;

 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 136.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se pravna osoba ako:

 

 1. vozilo ne parkiraju unutar parkirnog mjesta čl. 47. st. 1.;
 2. vozi  motorom, automobilom i drugim prijevoznim sredstvom ili radnim strojem po javnoj zelenoj površini čl. 69.  toč. 9.;
 3. zaustavlja ili parkira vozilo ili radni stroj na javnoj zelenoj, zemljanoj ili drugoj sličnoj površini koja nije prometnim znakom za tu namjenu označena  čl. 70.;
 1. za vrijeme snježnih padalina, parkira vozilo na kolniku ili nogostupu čime sprječava zimsku službu pri čišćenju snijega. čl. 115.

 

 

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kn kaznit će se i fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 137.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kaznit će se fizička osoba ako:

 

 1. prlja, piše crta ili na koji drugi način oštećuje postavljene spomenike čl. 27.;
 2. na javnoj površini ostavlja posude za hranu i hranjenje životinja čl. 54. toč.9.;
 3. konzumira alkoholna pića na javnim površinama, u prolazima zgrada i drugim površinama koje se koriste kao javne  čl. 58.
 4. skida plodove s drveća i grmlja, kida i bere cvijeće, kopa zemlju i otuđuje bilje čl. 69. toč. 6. ;
 5. guli koru, zasijeca, kida, zabada noževe i čavle u drveće, lijepi plakate na drveću čl. 69. toč. 7.;
 6. drži krupnu ili sitnu stoku, te ostalu živad suprotno odredbama čl. 120.;

 

Članak 138.

Za prekršaje iz čl. 131. st. 1, čl. 132. st. 1., čl. 133. st. 1., čl. 134. st. 1., čl. 135. st. 1. , čl. 136. st. 1. i čl. 137.  ove odluke, komunalni redar može na mjestu počinjenja prekršaja fizičkoj osobi naplatiti novčanu kaznu u iznosu do 100,00 kn uz izdavanje potvrde.

 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se obavezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu može platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.

 

Protiv pravne ili fizičke osobe koja je platila novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja neće se pokretati prekršajni postupak.

 

Članak 139.

 

Roditelj ili staratelj maloljetnika koji je počinio prekršaj iz ove odluke, kaznit će se propisanom novčanom kaznom, ako je propustio dužnost staranja o maloljetniku.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIPOVLJANI