ZABRANA PROMETA ZA TERETNE AUTOMOBILE S PRIKLJUČNIM VOZILOM

zuc

ODLUKA ŽUC-01

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN broj 84/11), i članka 5. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN broj 119/07), donosi se  ODLUKA o privremenoj zabrani prometa za teretne automobile s priključnim vozilom (prikolicom ili poluprikolicom), na županijskim cestama

  1. Zabranjuje se promet  teretnim  automobilima  s priključnim  vozilom    na

slijedećim cestama:

– ŽC 3124: granica Sisačko-moslavačke županije – Voloder – Kutina – Novska (DC47).

ZC 3252: od Novska (DC312) – Borovac – granica Sisačko-moslavačke županije,

u  vremenskom  razdoblju  od  01.  ožujka  2015.  godine  do  01.  ožujka  2016. godine, u vremenu 0-24 sata.

  1. Zabrana prometa iz ove Odluke ne odnosi se na vozila trgovačkih društava ili obrta koji imaju

sjedište uz županijske ceste na kojima je zabranjen promet, te vozila koja uz te ceste obavljaju

utovar, istovar ili servis vozila.

  1. Sva vozila koja koriste županijske ceste na kojima je zabranjen promet iz stavka 1. obvezna

su za prometovanje do sjedišta ili mjesta utovara/ istovara koristiti najkraću dionicu od auto

ceste A3.

  1. Obilazna cesta za promet u svezi zabrane iz točke 1. ove Odluke je auto-cesta AC3.
  2. Privremena prometna signalizacija postavljena je na cestama iz točke 1. i pristupnim cestama

koja  upozorava  vozače na  zabranu  prometa  iz točke  1.

Prometnu  signalizaciju  održavat  će  tvrtka  Županijske  ceste  Zagrebačke županije d.o.o. iz

Zagreba i Poduzeće za ceste d.o.o. iz Slavonskog Broda.

  1. Obavješćivanjem javnosti o ovoj Odluci obavit će Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije putem Hrvatskog auto kluba i lokalne radio postaje.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom 01. ožujka 2015. godine.

 

OBRAZLOZENJE

Glavni cilj ove Odluke je zaštita paralelnih županijskih cesta koje se nalaze u koridorima

hrvatskih autocesta od njihovog prekoljemo uništavanja te podizanje razine sigurnosti prometa na

njima a prema projektu tvrtke „Prometis“ iz Zagreba koja je izradila projekt „Regulacija tokova

teških teretnih vozilima u koridorima hrvatskih autocesta” iz 2001godine.

 

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije uspostavlja privremenu zabranu za promet

teretnim vozilima na motorni pogon koja vuku priključno vozilo (prikolicu ili poluprikolicu)

županijskom cestom broj 3124 od granice županije – Vedrenjak – Velika Ludina – Popovača – Kutina –

Novska (DC47) i županijskom cestom broj 3252 Novska (DC312) – Borovac – do granice županije, vezano

uz zabranu prometovanja provedenu sukladno dogovorima sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, Županijskom upravom za ceste Brodsko­ posavske županije, Hrvatskim cestama d.o.o., i Hrvatskim autocestama, a na inicijativu nadležnog Ministarstva.

Na temelju naprijed navedenog riješeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Antuna Cuvaja 16, Sisal<, Tel: +385 44 522 885,Fax: +385 44 526 611,OIB:85381404224,MB: 1347535,

www.zuc-sk.hr, info@zuc-sk.hr