UVJERLJIVA POBJEDA KANDIDATA HSS-a NA IZBORIMA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE LIPOVLJANI

Lokalni izbori za članove Vijeća mjesnih odbora općine Lipovljani održani su u nedjelju, 14. lipnja. Svoje kandidate za članove mjesnih odbora istaknule su tri stranke koje su išle samostalno na izbore i jedna koalicijska lista stranaka. HDZ i HSS istakle su svoje liste za sva četiri mjesna odbora na području općine Lipovljani, HSU je istakla dvije liste (Lipovljani i Piljenice), a jednu listu predložila je koalicija SDP-HSLS (Lipovljani). Uvjerljivo najbolje rezultate ostvarile su liste HSS-a, koje su pobijedile na sva četiri biračka mjesta, za sva četiri mjesna odbora, a pri tome dobivale gotovo troduplo više glasova od ostalih predloženih lista.

Tako će u slijedeće četiri godine, prema rezultatima izbora, Hrvatska seljačka stranka voditi sva četiri Mjesna odbora na području općine Lipovljani (Lipovljani, Kraljeva Velika, Piljenice, Krivaj). Na izborima za mjesne odbore prošle su još i liste HDZ-a, te koalicije stranaka SDP-HSLS. U mjesnim odborima neće biti članova s liste Hrvatske stranke umirovljenika, koja ni na jednom  glasačkom mjestu nije ostvarila dovoljan broj glasova da bi njihov član ušao u vijeće Mjesnog odbora.

Budući mjesni odbori na području općine Lipovljani brojit će ukupno u 4 mjesta 24 člana. Uvjerljivu većinu u njima, gotovo 71%, imati će kandidati koje je biračima predložio HSS. Od 24 člana 17 će biti iz HSS-a, 6 iz HDZ-a i 1 iz koalicije SDP-HSLS. Nakon utvrđivanja konačnih rezultata pripremit će se konstituiranje svakog pojedinog vijeća mjesnog odbora.

 

Rezultati glasovanja, po glasačkim mjestima, pokazuju ovakvu sliku glasačkog raspoloženja.

Rezultati s biračkog mjesta 1 – Lipovljani

Prema popisu birača pravo glasovanja u Lipovljanima imao je 1.921 glasač. Na glasovanje je izašlo 282 birača, što je 14,7% od ukupnog broja glasača. Nevažeća listića su bila 2, pa je ukupno bilo 280 važećih glasova. Glasači su birali između predloženih kandidata s 4 kandidacijske liste.

Najveći broj glasova dobila je lista HSS-a, čiji je nositelj bio Tomo Ljubojević. Ona je dobila 165 glasova, ili 58,9% izašlih birača. Lista HDZ-a, čiji je nositelj bila Marija Dudaš, dobila je 58 glasova ili 20,7%. Koalicijska lista SDP-HSLS dobila je 38 glasova ili 13,5%, a lista HSU, čiji je nositelj bio Miroslav Horvat, dobila je 19 glasova ili 6,8% od ukupno izašlih glasača.

Prema tim rezultatima u novi Mjesni odbor Lipovljana, koji će brojiti 9 članova, s liste HSS-a ušli su: Tomo Ljubojević, Zlatko Štrban, Antun Kopecki, Gordana Ribar, Dubravka Hubak i Danijel Štavalj. S liste HDZ-a ušli su Marija Dudaš i Franjo Vlahović, a s koalicijske liste SDP-HSLS ušao je nositelj liste Željko Pujić. S liste HSU nije ušao niti jedan kandidat zbog nedovoljnog broja osvojenih glasova.

Rezultati s biračkog mjesta 2 – Krivaj

Prema popisu birača pravo glasovanja u Krivaju imalo je 254 glasača. Na glasovanje je izašlo 105 birača, što je 41,3% od ukupnog broja glasača. Nevažeći je bio 1 listić, pa je ukupno bilo 104 važećih glasova, koji su mogli birati između 2 kandidacijske liste.

Pobijedila je, s duplo više dobivenih glasova, lista HSS-a, čiji nositelj je bio Ivan Nemec, a za koju je glas dalo 69 glasača, ili 66,3% izašlih. Lista HDZ-a, čiji je nositelj bio Ivan Kuharić, dobila je 35 glasova ili 33,6%.

Prema tim rezultatima u novi Mjesni odbor Krivaja, koji će brojiti 5 članova, s liste HSS-a ušli su: Ivan Nemec, Goran Sajdl i Antun Biondić, a s liste HDZ-a Ivan Kuharić i Marijan Jerbić.

Rezultati s biračkog mjesta 3 – Kraljeva Velika

Prema popisu birača pravo glasovanja u Kraljevoj Velikoj imalo je 382 glasača. Na glasovanje je izašlo 121 birač, što je 31,7% od ukupnog broja glasača. Nevažećih listića bilo je 5, pa je ukupno bilo 116 važećih glasova. Birači su mogli birati jednu od dvije istaknute kandidacijske liste.

Pobijedila je, s gotovo 4 puta više dobivenih glasova, lista HSS-a, čiji je nositelj bio Zvonko Andrilović, a za koju je glas dalo 92 glasača, ili 79,3% izašlih birča. Lista HDZ-a, čiji je nositelj bio Željko Sijarto, dobila je 24 glasa ili 20,7%.

Prema tim rezultatima u novi Mjesni odbor Kraljeve Velike, koji će brojiti 5 članova, s liste HSS-a ušli su: Zvonko Andrilović, Ljiljana Tomić, Josip Kovačević i Željko Ribarić, a s liste HDZ-a Željko Sijarto.

Rezultati s biračkog mjesta 4 – Piljenice

Prema biračkom popisu pravo glasovanja u Piljenicama imalo je 303 glasača. Na glasovanje je izašlo 97 birača, što je 32% od ukupnog broja upisanih glasača. Nevažeći je bio 1 listić, pa je ukupno bilo 96 važećih glasova. Birači su se odlučivali između 3 kandidacijske liste.

Pobijedila je uvjerljivo, lista HSS-a, čiji nositelj je bio Josip Kvaternik, a za koju je glas dalo 68 glasača, ili 70,8% izašlih glasača. Lista HDZ-a, čiji je nositelj bio Franjo Capan, dobila je 18 glasova ili 18,7% izašlih, a lista HSU-a, čiji je nositelj bio Zlatko Pavlović dobila je 10 glasova ili 10,4% ukupno izašlih birača.

Prema tim rezultatima u novi Mjesni odbor Piljenica, koji će brojiti 5 članova, s liste HSS-a ušli su: Josip Kvaternik, Ivan Certić, Vlado Antolin i Katarina Horvat, a s liste HDZ-a Franjo Capan. S liste HSU-a u sastav MO Piljenice nije ušao niti jedan kandidat.

(Damir SMETKO)