USVOJENE DRUGE OVOGODIŠNJE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI

Vlastiti prihodi su u stalnom smanjivanju, no Proračun općine Lipovljani ipak će rasti za 2,6% do kraja ove godine, ako sve bude teklo prema izmijenjenom planu financiranja, u odnosu na već doneseni općinski Proračun, pa će ukupno iznositi 10.814.276 kuna. Takvu odluku, na prijedlog Marija Ribara, načelnika općine Lipovljani, jednoglasno su donijeli vijećnici Općinskog vijeća općine Lipovljani, na 20. sjednici održanoj u petak, 15. srpnja.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPo prvi puta u ovom mandatu, sjednicu Općinskog vijeća vodio je Miroslav Horvat, potpredsjednik Općinskog vijeća zbog odsutnosti Anke Doležal, predsjednice Općinskog vijeća općine Lipovljani. Na dnevnom redu našlo se 10 točaka za odlučivanje, od kojih se je većina odnosila na ovogodišnje druge izmjene i dopune Proračuna općine Lipovljani za 2016. godinu.

Nakon što je održan aktualni sat na kojem je 5 vijećnika uputilo 7 pitanja, uglavnom, Mariju Ribaru, općinskom načelniku, o trenutnim infrastrukturnim problemima na području općine Lipovljani, na dnevni red došla je glavna tema ovog vijeća – druge izmjene i dopune proračuna općine Lipovljani. Detaljno objašnjenje svake izmjene i dopune dao je načelnik Mario Ribar. Promjene se odnose na više pozicija u općinskom Proračunu, a svaka je detaljno obrazložena.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERATako se Proračun mijenja najviše zbog prihoda koji je ostvaren od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od kojeg je za djelatnike tzv. ‘javnih radova’ i stručnog osposobljavanja primljeno gotovo 260.000 kuna kojima se financira njihov rad na 6 mjeseci. Iz proračuna županije su smanjili sredstva za ‘Lipovljanske susrete’ s 40.000 na 10.000 kuna, ali su se povećala sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta sa 100 na 200 tisuća kuna. Smanjeni su planirani prihodi od rudne rente i šumskog doprinosa, jer su smanjene i dosadašnje uplate u prvoj polovici godine. Sada se očekuje 1.700.000 kuna od naftnog doprinosa, a tek 210.000 kuna od šumskog doprinosa, što je manje za gotovo 350.000 kuna u odnosu na planirano. Uz još neke manje iznose smanjena i povećanja sredstava u Proračunu općine Lipovljani, druge ovogodišnje izmjene donose povećanje ukupnog prihoda za 278.000 kuna, što je 2,6% povećanje na dosadašnji planirani iznos općinskog Proračuna za 2016. godinu.

Nakon obrazloženja izmjena, bez dalje rasprave vijećnici su usvojili 2. izmjene i dopune općinskog Proračuna, a nakon toga usvojili su i izmjene u programima gradnje komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, u programu javnih potreba u kulturi i javnih potreba u odgoju i KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAobrazovanju za 2016. godinu, na koje se odnose donesene izmjene proračuna.

Općinski vijećnici prihvatili su i financijska izvješća ‘LIP-KOM’-a i ‘Lipkom servisa’, poduzeća za vodovod i odvodnju, i komunalnog poduzeća, čiji je vlasnik općina Lipovljani, a koja se odnose na poslovanje u 2015. godini. Dodatna obrazloženja, s osvrtom na trenutno stanje u poslovanju, vijećnicima je tijekom sjednice dao Danijel Lenart, direktor poduzeća.

Na kraju 20. sjednice Općinskog vijeća donesena je i odluka o nastavku subvencioniranja prijevoza učenika srednjih škola, po modelu kao i dosadašnjih godina. Za mjesečnu kartu učenika koji putuju u srednje škole, iz Proračuna općine Lipovljani, roditeljima će se sufinancirati 25% cjelokupnog iznosa prema cijenama prijevoza željeznicom, uz predočenje karte nakon isteka mjeseca.

Damir SMETKO

odluke-15.7.2016.-vijeće-20

II. IZMJENE I DOPUNE OPĆINSKOG PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2016.g.

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016.g.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA