UPUTA O SURADNJI IZMEĐU OPĆINE LIPOVLJANI I PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE LIPOVLJANI

Sukladno Zakonu o proračunu i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti Općinski načelnik objavljuje slijedeću

Uputu o suradnji između Općine Lipovljani i proračunskih korisnika iz nadležnosti Općine Lipovljani.

UPUTA O SURADNJI IZMEĐU OPĆINE LIPOVLJANI I PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE LIPOVLJANI