SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

NACRT PRIJEDLOGA Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani

 SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt Prijedloga Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani.

Pravna osnova za donošenje Odluke: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98., 137/99. ,22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU, UPRAVLJANJU I STJECANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE LIPOVLJANI 

U Lipovljani – VELJAČA 2017. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


NACRT PRIJEDLOGA  ODLUKE O DODJELI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE LIPOVLJANI NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lipovljani na korištenje udrugama

Pravna osnova za donošenje Odluke  je Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) , Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

Nacrt Prijedloga Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lipovljani na korištenje udrugama 

U Lipovljani – 2017. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


NACRT PRIJEDLOGA  ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNIH PROSTORA

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Lipovljani objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lipovljani.

Pravna osnova za donošenje Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj:125/11), Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,  129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15)  i Statut Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14).

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

NACRT PRIJEDLOGA  ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNIH PROSTORA

U Lipovljani – 2017. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL