PREDLOŽENO UREĐENJE PRILAZA I STEPENIŠTA POŠTANSKOG UREDA U LIPOVLJANIMA

Na inicijativu Općine Lipovljani, u srijedu 10.lipnja, u Uredu načelnika općine Lipovljani Maria Ribara, održan je radni sastanak na kom je usuglašena potreba uređenja vrlo dotrajalih i opasnih stepenica i samog ulaza u ured pošte u Lipovljanima. Na sastanku su, uz načelnika Maria Ribara, bili prisutni: Marija Grbanović, stručni suradnik iz Odjela za kapitalne investicije Sektora upravljanja nekretninama HP-a, Željko Kežman, predstavnik Odjela za upravljanje nekretninama HT-a i Nikola Horvat, komunalni redar, koji često od građana zaprima pritužbe na opasnosti korištenja stepeništa lipovljanske pošte.

Nakon iznesenog problema, svi prisutni suglasni su u opravdanosti potrebe brzog rješavanja uređenja i obnove stepeništa za pristup u prostor Poštanskog ureda 44322 Lipovljani i prostor Hrvatskog Telekoma d.d. na istoj lokaciji.

 

Predloženo je da nositelj posla i inicijator bude općina Lipovljani, koja će suvlasnicima zajedničkih dijelova objekta HP-Hrvatskoj pošti d.d. i Hrvatskom Telekomu d.d. dostaviti Pismo namjere sa zahtjevom za sufinanciranjem kompletnog zahvata, koji bi uključivao izradu tehničke dokumentacije, izvođenje građevinsko obrtničkih radova i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Općina će također predložiti omjere sufinanciranja i dostaviti okvirnu procjenu kompletnog troška. Nakon razmatranja Pisma namjere i usuglašavanja obujma zahvata i omjera sufinanciranja potrebno je sklapanje Sporazuma ili drugog pravnog akta o sufinanciranju zahvata od strane navedenih pravnih subjekata.

Marija Grbanović zatražila je da se kod preuređenja poštuje  Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) te planira izgradnja pristupne rampe, a sudionici su suglasni i da se projektira natkriveno stepenište, za razliku od dosadašnjeg, kako bi obnovljeno bilo dugovječnije i manje izloženo oštećivanju.

Nakon radnog sastanka obiđen je ured pošte i HT-a u Lipovljanima, gdje se i na licu mjesta vidjelo koliko je hitna i potrebna obnova prilaza i stepeništa tom javnom, i svakodnevno korištenom, prostoru u Lipovljanima.