PRAVILNIK O PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA OPG-u

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 24. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 149/09, 127/10, 50/12, 120/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK o prodaji vlastitih

poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 1

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti prodaje za Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u, te način vođenja evidencije o prodaji.

Članak 2.

(1) Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u je poslovna aktivnost OPG-a koja obuhvaća prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda bilinogojstva i stočarstva, te proizvoda prvog stupnja njihove prerade iz članka 3. točke 2. Zakona o poljoprivredi, kupcu/otkupljivaču ili krajnjem potrošaču.

(2) Kupac/otkupljivač iz stavka 1 ovoga članka je pravna ili fizička osoba koja kupuje poljoprivredni proizvod (prehrambeni ili neprehrambeni) radi daljnje prerade ili radi prodaje krajnjem potrošaču.

(3) Krajnji potrošač iz stavka 2. i 3. ovoga članka je fizička osoba koja kupuje poljoprivredni proizvod (prehrambeni ili neprehrambeni) radi krajnje potrošnje ili vlastite potrebe i ne koristi ga niti u jednoj fazi poslovanja s hranom sukladno propisima o hrani.

(4) OPG pri prodaji poljoprivrednih proizvoda koji su hrana dužno je postupati sukladno propisima o hrani.

Članak 3.

(1) OPG prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na veliko (u daljnjem tekstu: izravna prodaja na veliko) kupcu/otkupljivaču registriranoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja neposredno otkupljuje poljoprivredni proizvod za preradu ili koja kupuje proizvod radi daljnje prodaje.

(2) Izravna prodaja na veliko može se odvijati:

a) neposredno na OPG-u,

b) na mjestima organiziranog otkupa ili

c) na tržnicama na veliko.

(5) OPG-i  koji sukladno poreznim propisima vode poslovne knjige dužni su sukladno tim propisima evidentirati prodaju na veliko, izdati račun i/ili otpremnicu i/ili otpremnicu/račun.

(6) OPG-u koji sukladno poreznim propisima nije u obvezi voditi poslovne knjige, kupac/otkupljivač je dužan pri preuzimanju proizvoda izdati otkupni blok i/ili skladišnu primku radi daljnjeg obračuna i evidentirati ulaz proizvoda u svojim poslovnim knjigama.

(7) OPG pri prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda na veliko dužno je kupcu izdati popratne dokumente za one proizvode za koje je izdavanje istih propisano posebnim propisom.

Članak 4.

(1) OPG prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na malo (u daljnjem tekstu: izravna prodaja na malo) krajnjem potrošaču fizičkoj ili pravnoj osobi kroz izravnu prodaju i to na malo izvan prodavaonice, te na vlastitom gospodarstvu.

(2) Izravna prodaja na malo izvan prodavaonice iz stavka 1. ovoga članka se može obavljati na sljedeće načine:

1. na vlastitom OPG-u,

2. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

3. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

4. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,

5. prigodnom prodajom,

6. dostavom do potrošača,

7. pokretnom prodajom,

8. prodaja putem automata

9. kioska,

10. prodaja putem interneta.

(4) OPG-i su pri prodaji na malo dužna postupati sukladno poreznim propisima.

Članak 5.

(1) Prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u nositelj i članovi OPG-a dužni su imati kod sebe Iskaznicu ili Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i/ili Rješenje o upisu dopunskih djelatnosti na OPG-u i dati ih na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi.

(2) OPG je dužno voditi evidenciju o prodaji  koja treba sadržavati podatke o datumu prodaje, vrsti i količini prodanih proizvoda.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA: 011-01/14-01/38

URBROJ: 525-07/0539-14-

Zagreb, 22.travnja 2014. godine

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

OBRAZAC EVIDENCIJE O PRODAJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na OPG

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_76_1437.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_76_1436.html