POZIV ZA PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

Za pismeno testiranje kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme za stručnog suradnika za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani.

Pismena provjera znanja održat će se 10. srpanja 2014. (četvrtak) u 9.00 sati u Vijećnici Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani.

Područje testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

–          Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

–          Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)

–          Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)

–          Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)

U Lipovljanima, 04. srpnja 2014. godine

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Poziv za testiranje kandidata