PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U Lipovljanima

LIPOVLJANI, 30.   rujna  2019. GODINE

Temeljem članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj: 17/19) , članka 17. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani,  Općinski načelnik Općine Lipovljani, raspisuje

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA  NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE U Lipovljanima

Za imenovanje ravnatelja  Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
 • ima položen stručni knjižničarski ispit,
 • da se odlikuje stručnim, radnim, organizacijskim sposobnostima,
 • da ispunjava ostale uvjete određene zakonom i statutom,

Mandat ravnatelja je četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Iznimno ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice u Lipovljanima, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom. Položen stručni knjižničarski ispit u smislu stavka 9. članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu ili presliku  osobne iskaznice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi -diplomu,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci,
 • a) elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,

b) potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa , preslika y<< Ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke,

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja,
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada i programa razvoja knjižnice,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata  da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo , odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju  prednost na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne mora biti ovjerena, u kojem slučaju će izabrani kandidat po imenovanju predočiti izvornike.

Ravnatelja imenuje Općinsko vijeće Općine Lipovljani.

Prijave na natječaj uz dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta šalju se na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44 322 Lipovljani s naznakom „Natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Lipovljani- ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana računajući od dana objave natječaja u Večernjem listu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Izrazi koji se koriste u tekstuovog Javnog natječaja i imaju rodno značenje , koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi  Opće Uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18) i Uredbe EU iz 2016.godine.

Zadržava se pravo poništenja natječaja.

OPĆINA LIPOVLJANI

Općinski načelnik

Nikola Horvat v.r.

Natječaj je objavljen u Večernjem listu 30. rujna 2019. godine.