Odluka o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste

Sukladno Članku 3. Stavak 1. točka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15), Članku 24. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lipovljani ( Službeni vjesnik, broj: 7/14),  komunalni redar  Općine  Lipovljani donosi  ODLUKU o privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste  NC KV3 na području Općine Lipovljani u Kraljevoj Velikoj (prema Trebežu i Lonjskom polju)

Cesta se privremeno se zatvara za sav promet vozila zbog izlijevanja rijeke Strug te prelijevanja vode preko predmetne ceste, a u svrhu sprečavanja nezgoda za građanstvo i motorna vozila.

Cesta će biti  privremeno zatvorena do povlačenja vode sa iste. Ova Odluka stupa na snagu odmah.

                                                                                                           Komunalni redar

                                                                                                            Igor Hadžinski