OD 01. siječnja 2018. UVODI SE POREZ NA NEKRETNINE, A UKIDA KOMUNALNA NAKNADA.

OPĆINA LIPOVLJANI

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE ZA DOSTAVU PODATAKA O POREZNOM OBVEZNIKU I PODATAKA O NEKRETNINAMA PREMA Zakonu o lokalnim porezima

 

Poštovani,

Dana 01. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, broj: 115/16 ( dalje u tekstu Zakon) kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi Porez na nekretnine a ukida se komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave ( općine i gradovi, u daljnjem tekstu JLS) dužne uvesti i naplaćivati Porez na nekretnine sa datumom 01. siječanj 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

  • Da je predmet oporezivanja nekretnina,
  • Da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje ( u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine) ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom  prenesena na  ne samostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili RH, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
  • Da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv), te na stvarnu površinu zemljišta,
  • Da se nekretninom smatra stambeni prostor , poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene (šupe, ljetne kuhinje i sl.), građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište za koje je izdana građevinska dozvola,
  • Da se dodatnim sadržajima smatraju bazeni, saune, sportski tereni i slično,
  • Da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks), i koeficijenta dobi (Kd),
  • Da se rješenje o utvrđivanju poreza na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanja porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanja porezne obveze, primjenjivat će se od slijedeće kalendarske godine.
  • Da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine , obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS odnosno gradovi i općine na području na kojem se nekretnina nalazi i prihod je JLS odnosno općina i gradova. JLS Općine i gradovi dužni su tijekom 2017. godine ustrojiti evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine (službenica koji radi na komunalnoj naknadi)   

Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani ovi putem Poziva sve vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Lipovljani da radi ustrojavanja i vođenja evidencije , te radi pravilnog utvrđivanja činjenica  bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza , najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Svi obrasci su dostupni na internetskoj stranici www.lipovljani.hr , a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani, putem pošte ili elektroničkim putem n e- mail komunalni.referent@lipovljani.hr .

Važno

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Lipovljani dobivenim od Državne geodetske uprava, Porezne uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Lipovljani sa najvišim koeficijentom utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine,

 

Napomena; Uvođenjem poreza na nekretnine s 01. siječnjem 2018. godine ukida se komunalna naknada , obveznici će za 2017. godinu dobiti uplatnice za komunalnu naknadu uvećan za dug iz prethodnog razdoblja koje su dužni namiriti.

 

OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U LIPOVLJANIMA   12. lipnja  2017. GODINE

obavijest porez na nekretnine