OBAVIJEST o provođenju javnog uvida glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Razvoj turističke infrastrukture na području Općine Lipovljani – modernizacija prometnice L33138 i dijela Ž3215, modernizacija prometnice od Ž3215 do ribnjaka, modernizacija prometnice L33139”

 

Republika Hrvatska

Sisačko-moslavačka županija

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

Trg bana Josipa Jelačića 6

HR-44000 Sisak

tel: +385 44 540213, 540204

fax: +385 44 510069

e-mail: zastita-okolisa@smz.hr

 

KLASA: 351-02/14-02/07

URBROJ: 2176/01-10-14-2

 

Sisak, 26. rujna 2014.

 

 

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 29. stavka 2., članka 31. stavka 3. i članka 247. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13), članka 21. stavka 1. točke 2. i članka 23. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine” broj 118/09), a vezano za članak 26. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine” broj 47/09), sukladno zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, daje

 

 

OBAVIJEST

o provođenju javnog uvida glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Razvoj turističke infrastrukture na području Općine Lipovljani – modernizacija prometnice L33138 i dijela Ž3215, modernizacija prometnice od Ž3215 do ribnjaka, modernizacija prometnice L33139”

 

 

  1. Tijelo nadležno za provedbu postupka: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb.

 

  1. Pravni temelj postupka: Članak 24., 25., 28., 29. stavak 1., 31., 32., 33., 41., 42., 43., 175. i 177. Zakona o zaštiti prirode i članci 20. do 29. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu.

 

  1. Predmet javnog uvida: Studija glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Razvoj turističke infrastrukture na području Općine Lipovljani – modernizacija prometnice L33138 i dijela Ž3215, modernizacija prometnice od Ž3215 do ribnjaka, modernizacija prometnice L33139”, u Općini Lipovljani u Sisačko-moslavačkoj županiji, na području katastarskih općina Lipovljani, Kraljeva Velika, Piljenice i Puska.

 

  1. Dokumentacija dostupna na javnom uvidu: Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata.

 

  1. Mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: Javni uvid početi će 8. listopada 2014. i trajati do 7. studenoga 2014. godine. Javni uvid održati će se u općinskoj vijećnici Općine Lipovljani u Lipovljanima, Trg hrvatskih branitelja 3, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

 

  1. Mjesto i datum javnog izlaganja: Javno izlaganje održati će se 29. listopada 2014. godine, u 11,00 sati, u općinskoj vijećnici Općine Lipovljani u Lipovljanima.

 

  1. Rok u kojemu se nadležnom tijelu mogu dostavljati pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe: Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestima održavanja javnog uvida, te dostaviti poštom na adresu Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg bana J. Jelačića 6, 44000 Sisak, poslani zaključno sa 7. studenim 2014. godine. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u navedenom roku i/ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

  1. Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka Glavne ocjene zahvata: Javnost i zainteresirana javnost biti će informirane o ishodu postupka glavne ocjene objavom Rješenja o ocjeni prihvatljivosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

 

 

pročelnica

 

gl ocjena ceste lipovljani objava javni uvid za mzoip