OBAVIJEST O DRŽANJU PASA, DIVLJIH ŽIVOTINJA I ZVIJERI, DRUGIH ŽIVOTINJA, TE ODRŽAVANJE JAVNE ZELENE POVRŠINE KOJE GRANIČE S VAŠIM ZEMLJIŠTEM

Ovim putem Vas obavještavamo da ste sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Lipovljani (Službeni vjesnik br. 11/03) dužni voditi brigu o držanju pasa, divljih životinja i zvijeri, drugih životinja, te načinu postupanja s neupisanim, napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Lipovljani.

Kako na području Općine Lipovljani mnogi psi nekontrolirano i bez nadzora šetaju po javnim i privatnim površinama, molimo vlasnike istih da se pobrinu za svoje ljubimce, na način propisan Odlukom o komunalom redu. To znači da psi koji se drže izvan stana odnosno zgrade, moraju biti vezani na lanac s ogrlicom, za čvrsti i nepomični predmet ili žicu šetalicu u dvorištu, odnosno u drugom prostoru za držanje pasa. Iznimno, tijekom noći psi mogu biti pušteni s lanca, ali tada moraju biti u dobro ograđenom prostoru sa zaključanim vratima. Ukoliko ulazna vrata nisu uvijek zaključana pas mora biti smješten u dijelu gdje ne može doći u doticaj s osobama koje po službenoj dužnosti ulaze na taj posjed, a na ulaznim vratima mora biti postavljena pločica upozorenja za opasnost od psa. Na otvorenom prostoru psi se mogu kretati samo pod stalnim nadzorom pratioca.

Ukoliko se vlasnici pasa ne budu pridržavali odredaba propisanih ovom Odlukom o komunalnom redu, Općina Lipovljani biti će primorana postupiti sukladno čl. 27. Odluke o komunalnom redu (Službeni vjesnik br. 11/03), u smislu kaznene odredbe.

Napušteni, odbjegli i izgubljeni psi, psi koji nisu cijepljeni, koji nisu upisani u upisnik pasa, psi za koje nema službenih isprava, smjestit će se u prihvatilište za pse putem ovlaštene veterinarske stanice, a na račun posjednika.

Isto tako, obavještavamo Vas da ste sukladno Odluci o komunalnom redu (Službeni vjesnik br. 14/04) dužni održavati javne zelene površine koje graniče s Vašim zemljištem (sve ograde uz javne površine, cestovne jarke, propuste na cestovnim jarcima-mostovi, zelenu površinu između nogostupa i cestovnog kolnika, živice, travnjake, skupine ili pojedinačna stabla). Pokošena trava, lišće, grane i slično s javne zelene i javno prometne površine moraju se ukloniti i isto se ne smije paliti u jarcima i na zelenoj površini.

Ukoliko se pokošena trava iz kanala i jaraka ne ukloni iz istih, te ukoliko prilikom slijevanja oborinskih voda dođe do začepljenja propusta na cestovnim jarcima-mostovi, Općina Lipovljani izvršit će radove sanacije putem druge osobe, a na teret obveznika.

                                     Komunalni redar

                                                                                                                  Nikola Horvat

OBAVIJEST MJEŠTANIMA0001