O D L U K A o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2018. godini

Na temelju članka  41. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13 i 28/14), članka 29. Stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15) i članka 8. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 4/16), Općinski načelnik Općine Lipovljani na Prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata KLASA: 610-01/17-01/02, URBROJ: 2176/13-02-18-01 od 24. siječnja 2018. godine donosi O D L U K U  o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljavanje javnih potreba koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2018. godini

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni poziv  Općine Lipovljani za predlaganje programa i projekata  za zadovoljavanje javnih potreba  koje će na području Općine Lipovljani provoditi udruge u 2018. godini, objavljen dana 23. prosinca  2017. godine.

odluka načelnika -udruge 2018 

Rang lista_udruge 2018