Nacrt Prijedloga Odluke o privremenom korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani

OBAVIJEST

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 ), Općina Lipovljani objavljuje Prijedlog Odluke o privremenom korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani

Pravna osnova za donošenje Odluke: članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 04/18, 09/18-ispr.)

Zainteresirani građani mogu u roku od 15 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani ili na mali adresu: tajnik.opcine@lipovljani.hr

U Lipovljani, 25. studeni 2019. g

                                                                                  OPĆINA LIPOVLJANI

                                                                           JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL