JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG SAVJETA MLADIH OPĆINE LIPOVLJANI

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) Općinsko vijeće Općine Lipovljani, objavljuje

JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Lipovljani

I.

Pokreće se postupak izbora članova Općinskog savjeta mladih Općine Lipovljani (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

II.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Lipovljani na vrijeme od tri godine.

III.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu istači udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje 30 mladih).

Kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi zamjenici  moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina  sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Lipovljani.

IV.

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III., obavezno sadrže:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište – fotokopija osobne iskaznice ili prijave boravišta),
  • obrazloženje prijedloga.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja iz točke III. zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se Povjerenstvu za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Lipovljani, do    2014.g. na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani 44322.

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

V.

Rok za dostavu prijedloga je 20 dana od dana objave ovog javnog poziva na web stranici Općine Lipovljani i oglasnoj ploči Općine Lipovljani.

 

VI.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Lipovljani izvršit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđivanju popisa važećih kandidatura, Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Lipovljani sastavit će u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Izvješće iz stavka 2. ovo točke dostavlja se Općinskom vijeću Općine Lipovljani i objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Lipovljani te  web stranici Općine Lipovljani.

 

VII.

Općinsko vijeće Općine Lipovljani  na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

VIII.

Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva, te obrazac Izjave mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani , na telefon 044 635 602,

Klasa: 021-01/14-01/0

Ur.broj: 2176/13-01-14-

Lipovljani, 03.listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIPOVLJANI

Predsjednica:

Anka Doležal v.r.

Javni-poziv-SAVJET-MLADIH-04.2014

obrasci savjet mladih 100