JAVNI POZIV ZA DODJELU ZAKUPA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE,  dana 30. lipnja 2014. objavljuje, J A V N I P O Z I V za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani.

KLASA: 320-01/13-04/485
URBROJ: 370-06/41-14-11
Zagreb, 30. lipnja 2014. godine
Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine„ broj 39/2013) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani, KLASA: 320-01/13-04/485, URBROJ: 370-06/41-14-10, od 30. lipnja 2014.
AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
dana 30. lipnja 2014. objavljuje
J A V N I P O Z I V
za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Lipovljani
I.
(1) Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji, na području Općine Lipovljani kao pet proizvodno-tehnoloških cjelina o kojima se podaci nalaze u Prilogu 1. ovog Javnog poziva.
(2) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 1. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 32,5485 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 9.722,89 kuna.
(3) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 19,4555 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 6.063,96 kuna.
(4) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 3. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 17,1341 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 5.123,09 kune.
(5) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 4. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 6,1330 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 1.833,77 kuna.
(6) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 5. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 2,6040 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 778,60 kuna.
(7) Očitovanjem Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu KLASA: 325-10/13-01/0000355, URBROJ: 374-21-4-14-4 od 23. siječnja 2014. Utvrđeno je slijedeće katastarske čestice br: 2153, 2154, 2155, 2157, 2162, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2188, 2193, 2213, 2240, 2146/1, 2158/1, 2158/2, 2159/1, 2159/2, 2159/3, 2159/4, 2159/5, 2160/1, 2161/1, 2161/2, 2161/3, 2165/1, 2165/2, 2166/1, 2166/2, 2168/1, 2194/1, 2216/1, 2216/2, 2216/3, 1925/2 u k.o. Lipovljani, katastarske čestice br: 1830/2, 1912, 1913/2, 1914/2, 1915/2, 1916/2, 1917/2, 1918/2 u k.o. Kraljeva Velika koje sačinjavaju proizvodno-tehnološke cjeline 1,2,3,4,5 dijelom predstavljaju javno vodno dobro i ne nalaze se u zoni sanitarne zaštite te se za iste predlaže zakup pod slijedećim uvjetima:
a) Zakupoprimac je dužan omogućiti uređenje vodotoka na zakupljenim česticama, koje se provodi kroz Program tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina koji provode Hrvatske vode,
b) Zakupoprimac je dužan vodotoke, a koji se nalaze na zemljištu koje se daje u zakup, održavati u funkcionalnom stanju,
c) Zakupoprimcu je zabranjeno vršiti bilo kakve preinake vodotoka. Iznimno se mogu vršiti preinake uz prethodno ishođenje vodopravnih uvjeta,
d) Zakupoprimcu se na zakupljenim česticama ne nadoknađuje šteta nastala uslijed štetnog djelovanja voda, kao ni šteta na usjevima nastala prilikom uređenja vodotoka u pojasu od 3 metra od ruba vodotoka,
e) Obveze pod a),b),c) i d) moraju se ugraditi u ugovore o zakupu.
(8) Na predmetnim parcelama također je potrebno utvrditi inundacijsko područje. Do donošenja odluke o inundacijskom području te parcelacije zemljišnih čestica koje sačinjavaju navedene proizvodno-tehnološke cjeline, istima se može ograničeno raspolagati, čestice koje predstavljaju dijelom javno vodno dobro, na način da zemljište nije dozvoljeno koristiti za:
a) podizanje trajnih nasada
b) izgradnju objekta u svrhu poljoprivredne proizvodnje.
(9) Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www. zemljiste.mps.hr i na oglasnoj ploči Općine Lipovljani.
II.
Zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovoga Javnog poziva, daje se za poljoprivrednu proizvodnju na 50 godina.
III.
Sudionik ovog Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
IV.
(1) Sudionik ovog Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:
a) Gospodarski program, do 60 bodova,
b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova,
c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.
(2) Ako je više osoba iz stavka 1. ove točke izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“ broj 120/2013).
V.
(1) Ponuda se smatra nevažećom i neće se razmatrati u sljedećim slučajevima:
 ako je za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu ponuđen manji iznos zakupnine od ukupne početne visine zakupnine za tu proizvodno-tehnološku cjelinu
 ako je za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu ponuđen iznos zakupnine koji prelazi dvostruki iznos od početnog iznosa zakupnine za tu proizvodno-tehnološku cjelinu
 ako nije dostavljen Gospodarski program iz točke VII. ovog Javnog poziva
 ako nije priložena izjava iz točke VII. ovog Javnog poziva
 ako je podnesena zajednička ponuda više ponuditelja
 ako ponuda nije potpisana od strane ponuditelja
 ako ponuda nije dostavljena u roku.
VI.
(1) Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske plaća se godišnje.
(2) Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća do kraja lipnja tekuće godine.
(3) Ako je zakupac u posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, iznos zakupnine za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj naknadi za korištenje poljoprivrednog zemljišta.
(4) Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora o zakupu revalorizirat će se sukladno odredbama članka 45. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
VII.
(1) Osoba koja sudjeluje u Javnom pozivu obvezno dostavlja sljedeće:
 Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske prema članku 29. stavku 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Uredbi obrascima i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 66/2013),
 odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice navedene u Gospodarskom programu sukladno Prilogu 2. ovog Javnog poziva,
 Izjavu kojom podnositelj ponude izjavljuje da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i da se protiv njega ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. – Prilog 3. ovog Javnog poziva.
(2) Obrazac Gospodarskog programa i svi navedeni prilozi ovog javnog poziva nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr.
VIII.
(1) Ukoliko se ponuditelj javlja na više proizvodno-tehnoloških cjelina koje su predmet ovog Javnog poziva, dužan je dostaviti poseban gospodarski program za svaku pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu u jednoj koverti zajedno sa dokumentacijom iz točke VII. alineja 2. – Prilog 2 ovog Javnog poziva, pri čemu se ista dokumentacija vrednuje za svaki pojedini Gospodarski program.
IX.
(1) Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.
(2) Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani – za proizvodno-tehnološku cjelinu broj: 1,2,3,4,5 (navesti broj/eve proizvodno-tehnoloških cjelina za koje/u se ponuda podnosi) – ne otvarati“.
(3) Popunjeni obrasci Gospodarskog programa šalju se i elektroničkim putem na e-mail adresu: zakup@zemljiste.mps.hr
X.
(1) Odluku o izboru najpovoljnije ponude na Javnom pozivu za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu donosi Agencija na prijedlog Povjerenstva sukladno članku 27. stavku 4. Zakona.
(2) Na temelju odluke iz stavka 1. ove točke ravnatelj Agencije u ime Republike Hrvatske i podnositelj najpovoljnije ponude sklapaju ugovor o zakupu sukladno članku 32. Zakona.
XI.
(1) Agencija će Odluku o izboru najpovoljnije ponude po ovom Javnom pozivu za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu objaviti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr.
AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

 

Tekst javnog poziva s prilozima objavljen je na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Općine. Javni poziv objavljen je i na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče  Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13). 

LIPOVLJANI Javni poziv 30 6 14

Obrasci gospodarskog programa – GP_OBJAVA_6_12

Prilog 2_popis dokumentacije_final

Prilog 3-izjava

UPUTE_ZA_ISPUNJAVANJE_GOSPODARSKOG_PROGRAMA

http://www.zemljiste.mps.hr/javni-poziv-za-zakup-na-podrucju-opcine-lipovljani