Javni poziv – Lipovljanski susreti 2017.

JAVNI POZIV Za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih objekata, lunaparka i drugih štandova u sklopu Manifestacije „Lipovljanski susreti 2017.“


Na temelju članka   11.a) Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( Službeni vjesnik, broj: 19/05,11/07,49/10,36/12)  i  Zaključka  Općinskog načelnika  Općine Lipovljani Klase: 610-02/17-01/04, Ur.broj: 2176/13-02-17-10  od   03. srpnja   2017.g.   raspisuje se:

JAVNI POZIV

Za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih objekata, lunaparka i drugih štandova u sklopu Manifestacije „Lipovljanski  susreti  2017.“

I.

Raspisuje se javni poziv za davanje u zakup za korištenje javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih objekata, lunaparka i drugih štandova za dane 25., 26. i 27. kolovoza 2017.g. u sklopu Manifestacije „Lipovljanski susreti 2017.“

II.

Lokacije za ugostitelje prikazane su na karti koja je prilog ovog poziva i označene su rednim brojem od 1-3. U lokaciju 1. uključena je samo struja dok je u cijenu lokacije 2. i 3.  uključena i voda i struja.

Lokacija 1: javna površina uz tribinu uz rukometno igralište – ugostitelj  hrana – piće

Površina: minimalno 150 m2

                      maksimalno 300 m2

Vrijeme trajanja zakupa: 25., 26. i 27. kolovoza 2017.g. (26. kolovoza 2017.g. površina ograničena na 80 m2 (zelena površina) za vrijeme trajanja kulturno-umjetničkog programa, nakon programa se može proširiti na zauzetu površinu; 27. kolovoza 2017. površina ograničena na 80 m2 (zelena površina) za vrijeme trajanja sportskih igara na malonogometnom igralištu u parku).

Početna cijena: minimalno 75 kn/m2

Lokacija 2: javna površina u parku uz sjenicu –ugostitelj hrana -piće

Površina: minimalno 100 m2

                maksimalno 120 m2

Vrijeme trajanja zakupa: 25.-27.  kolovoza 2017.g.

Početna cijena: minimalno  55,00  kn/m2

Lokacija 3: javna zelena površina između knjižnice i ulice A. Mihanovića  – ugostitelj hrana – piće

Površina: minimalno 100 m2

                maksimalno 150 m2

Vrijeme trajanja zakupa: 25.-27.kolovoza 2017.g.

Početna cijena: minimalno 45,00  kn/ m2

III.

ESTETSKI UVJETI: konstrukcija šatora mora biti osigurana, usidrena, cerada mora biti jednobojna

TEHNIČKI UVJETI: svi ugostitelji moraju osigurati vlastiti elektro ormarić sa osiguračima, FID sklopkom, industrijskom utičnicom 16 A, te ostalu (ispravnu) električnu opremu, kako bi stekli uvjete za priključak na struju.

Ukoliko ugostitelj ne bude imao svu potrebnu opremu, neće mu se omogućiti priključak na struju.

IV.

Lokacije za prodaju na štandovima prikazane su na karti koja je prilog ovog zaključka i označene su brojevima. Zainteresirani ponuditelji za postavljanje štandova (kokice, bižuterija i ostalo), po upitu, mogu uvidom u skicu planiranih štandova, natjecati se prema početnim cijenama za pojedine lokacije – označene brojevima te dostaviti pisanu ponudu, do 21. srpnja 2017.g. do 15:00 sati.

V.

Lokacije od rednog broja K1. do K20. namijenjene su za prodaju robe široke potrošnje na štandovima, kokice i ostalo. U mjesto nije uključena struja, ni voda.

Lokacije od rednog broja K1. do K5. – namijenjene su štandovima sa prodajom balona, šećerne vate  kokica i sladoleda.

Vrijeme trajanja zakupa: 25 – 27. kolovoza 2017.g.

Početna cijena za mjesto: minimalno 1.000,00 kn.

Lokacije od rednog broja K6. do K18. – namijenjene su prodaji robe široke potrošnje.

Vrijeme trajanja zakupa: 25. – 27. kolovoza 2017.g.

Početna cijena za mjesto: minimalno 1.250,00 kn.

VI.

 Lokacije pod rednim brojem   K19 i K20  namijenjene su za  postavljanje mini lunaparka (tobogani i dvorci na napuhavanje, mini autići i sl.). U cijenu nije uključena struja, ni voda.

Vrijeme trajanja zakupa: 25. – 27. kolovoza 2017.g.

Početna cijena za mjesto: 1.500,00 kn

VII.

Lokacije  pod oznakom LOPG  namijenjene su za  izložbeni prostor iz lokalnog OPG-a. Stari zanati i rukotvorine nalaze se unutar parka, isto kao i sponzorski štandovi (oznake NM-nacionalne manjine, TO-tradicijski obrti, SP-sponzori). Za navedene lokacije ne plaća se naknada. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani.

VIII.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

Zakupljene površine ne mogu se davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

Zakupljena javna površina može se koristiti samo sukladno propisanoj površini.                                            

IX.

  1. Pisane ponude sa prilozima, predaju se osobno ili preporučeno putem pošte u zatvorenim omotnicama sa naznakom „ NE-OTVARAJ – NATJEČAJ ZA JAVNU POVRŠINU“ Općini Lipovljani, na adresu: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, zaključno do 21. srpnja  2017. g. u 15.00 sati, bez obzira na način dostave. U slučaju predaje poštom, ista mora stići u  Općinu Lipovljani do istog vremena.
  2. Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  3. a) osobne podatke ( ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke sa adresom,OIB), te opis i cijena ponude
  4. b) preslika osobne iskaznice
  5. c) dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe i pravne osobe

X.

Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih objekata, lunaparka i drugih štandova u sklopu Manifestacije „Lipovljanski susreti 2017.“   će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti onu čiji ponuditelj udovoljava slijedećim kriterijima:

  1. Najveći ponuđeni iznos zakupnine
  2. Dodatni kriteriji: ako više ponuditelja ponudi isti iznos zakupnine, prednost ima ona ponuda kojom se zakupljuje više m2 javne površine, a ako više ponuditelja ponudi osim istog iznos zakupnine i istu veličinu javne površine, prednost ima onaj sa prebivalištem Općine Lipovljani, slijedeći kriterij je ranije zaprimljena ponuda.

XI.

Korisnik javne površine dužan je  pridržavati se svih propisa o komunalnom redu.

XII.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

XIII.

Korisnici javne površine, sa prihvaćenim ponudama, dobiti će rješenje, te su dužni  izvršiti uplatu virmanom na žiro račun Općine Lipovljani, te dostaviti dokaz o uplati (kopiju uplatnice) u Jedinstvenu upravni odjel Općine Lipovljani. Ukoliko se naknada ne uplati do  03. kolovoza  2017. g. smatrat će se da je stranka odustala od zakupa javne površine.

Ukoliko ponuditelj odustane od zakupa javne površine nakon 03. kolovoza  2017. g., odnosno nakon uplate,  Općina Lipovljani zadržava 20 % od uplaćene cijene za zauzeto mjesto.

IVX.

Za korištenje javne površine plaća se porez na korištenje javne površine čije rješenje izdaje Porezna uprava.

XV.

Ukoliko se ne popune sva predviđena mjesta, nakon isteka roka javnog poziva zakup javne površine može se izvršiti i naknadno, s time da se visina naknade zakupa javne površine povećava za 20% u odnosu na početnu cijenu iz javnog poziva.

Uplata naknade će se izvršiti na licu mjesta, a sukladno važećim  cijenama iz stavka 1. ovog članka, korisniku najma će se izdati račun (ili kopija uplatnice), te će se naknadno dostaviti Rješenje o privremenom korištenju javne površine.

Rješenje o privremenom korištenju javne površine te uplatu naknade za privremeno korištenje javne površine, na licu mjesta vršit će komunalni redar Općine Lipovljani.

XVI.

Javni poziv objavljuje se na web stranici Općine Lipovljani.

XVII.

Rezultati  Natječaja bit će poznati najkasnije do 25. srpnja  2017.g. Natjecatelji će biti usmeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva.

Informacije  o uvjetima javnog poziva i ostalim detaljima mogu se dobiti u Općini Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja  3, Lipovljani, ili na telefon 044 / 676 – 004.

Klasa: 610-02/17-01/04

Urbroj: 2176/13-02-17-11

Lipovljani,  04. srpnja 2017.g.

                                                                                                         Općinski načelnik:

                                                                                                             Nikola Horvat

Tlocrt parka za – LS 2017