Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani

Na temelju članka 96.  Zakona o prostornom uređenju  ( Narodne novine, broj; 153/13, 65/17), i članka 41. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 04/18, 09/18-ispr.) Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu III  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani

  1. Prijedlog III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani kojeg je izradila tvrtka Arheo d.o.o. Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Lipovljani Zaključkom KLASA: 350-02/18-01/01, URBROJ:2176/13-02-18-06 od 11. listopada 2018. godine.
  2. Javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani trajat će od  23. listopada 2018. godine do 06. studenog  2018. godine.
  3. Prijedlog Plana će biti izložen u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3,  Lipovljani, s mogućnošću javnog uvida  svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
  4. Javno izlaganje  o Prijedlogu plana održat će se  26. listopada  2018. godine s početkom u 11 sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani, u Lipovljanima, Trg hrvatskih branitelja 3.
  5. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima i mjesnim odborima sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13, 65/17).
  6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani za vrijeme trajanja javne rasprave mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, te putem pošte na adresu: Općina Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel, Trg hrvatskih branitelja 3, 44 322 Lipovljani, zaključno do 06. studenog 2018. godine do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
  7. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

                                                                                    Općinski načelnik

                                                                                       Nikola Horvat

 Javna rasprava o prijedlogu III izmjena i dopuna PPU OL