JAVNI POZIV evidentiranja nerazvrstane ceste NC LIP 4 – Kralja Tomislava

Na temelju Zakona o cestama (NN 84/2011, 22/13, 54/13 ,148/13 i 92/14,)  te objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani objavljuje:

JAVNI POZIV

I.

            Općina Lipovljani započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste NC LIP 4 – Kralja Tomislava u dužini cca 700 m. Predmetnu cestu čine k.č.br. 570/1 i k.č.br. 73 u k.o. Lipovljani. Ovim putem se obavještava nositelje prava na predmetnim nekretninama, kao i nekretninama koje graniče s predmetnim o započinjanju i tijeku postupka.

II.

            Izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste obavit će Stipan Cikojević dipl.ing.geod. ovlašteni inženjer geodezije, broj upisa u komoru ovlaštenih inženjera 205, zaposlen u tvrtki MS-GEO d.o.o. Novska.

III.

            Radove na obilježavanju granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta izvršit će Igor Hadžinski, komunalni redar, ispred Općine Lipovljani i Stipan Cikojević dipl.ing.geod. u svojstvu geodetskog stručnjaka. Obilježavanje granica izvršit će se 04.01.2019. u vremenu od 9h do 10h.

IV.

            Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste moguće je obaviti radnim danom od 07.01.2019. do 10.01.2019. godine u vremenu od 8:30 h do 9:30 h u prostorijama tvrtke MS-GEO d.o.o., Bukovačka 25 u Novskoj.

V.

            Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se zatražiti i pismenim putem najkasnije 8 dana po završetku javnog uvida ili do 18.01.2019.godine na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani.

KLASA: 340-09/18-01/07

URBROJ: 2176/13-03-18-01

Lipovljani, 17. prosinca  2018. godine                                                       .

                                                                                              PROČELNICA

                                                                                               Danijela Matejaš dipl.  iur.