Dodjela stipendija studentima s područja Općine Lipovljani u akademskoj godini 2013./14.

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 16/08, 4/10, 43/11), Općinsko vijeće  Općine Lipovljani  raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2013./14.

 

  1. Predmet ovoga natječaja je dodjela stipendija studentima s područja Općine Lipovljani u akademskoj godini 2013./14.

 

  1. Dodjeljuju se  tri  stipendije deficitaran kadar i to:

–          Medicinski fakultet (doktor medicine) dvije stipendije,

–          Diplomski studij bibliotekarstva- jedna stipendija.

Po ovom kriteriju će se vršiti bodovanje sukladno Pravilniku.

 

  1. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju redovni studenti  koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

–     da su državljani Republike Hrvatske,

–     da imaju prebivalište na području Općine Lipovljani najmanje deset godina ,

–     da stipendiju ne primaju po nekom drugom osnovu,

 

  1. Korisnicima  stipendije kojima se stipendija dodijeli na temelju ovoga natječaja pravo na isplatu stipendije počinje teći u mjesecu listopadu 2013. godine.

 

Mjesečni iznos stipendije je  700,00 kuna  i ne isplaćuje se za mjesece srpanj i kolovoz.

 

  1. Postupak dodjele stipendije, kriteriji za dodjelu stipendije, kao i prava i obveze korisnika stipendije  utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Općine Lipovljani.

 

  1. Prijave na natječaj dostavljaju se  u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel, Trg hrvatskih branitelja 3, s naznakom « za natječaj za dodjelu stipendija studentima».Prijave dostavljene izvan roka neće se uzimati u razmatranje.

 

  1. Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

–          životopis,

–          potvrdu o redovnom upisu na fakultet akademske godine 2013./14.i presliku indeksa,

–          Potvrdu o prebivalištu iz koje će biti vidljivo da je prebivanje  studenta   deset godina na području Općine Lipovljani, (Policijska postaja Novska),

–          presliku osobne iskaznice i domovnice,

–          potvrda o mjesečnim prihodima zaposlenih članova domaćinstva za prethodnu godinu,

–          potvrda porezne uprave o visini dohotka,

–          izjavu o  zajedničkom domaćinstvu ovjerenu kod javnog bilježnika,

–          izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o ne primanju stipendije iz drugih izvora,

 

 

 

 

  1. Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinsko vijeće Općine Lipovljani, a svi sudionici natječaja bit će obaviješteni  o izboru korisnika stipendije u roku od 15

dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

  1.    Za sve dodatne informacije  u vezi ovog natječaja zainteresirani se mogu obratiti             Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani  u radnom vremenu od 7,30 do 15,30 sati , na adresi Trg hrvatskih branitelja 3 ili na telefon 676 004, 635 602.

natječaj stipndije 2013
Ovaj natječaj je objavljen u Narodnim novinama 04. 10. 2013. godine