Arhiva starijih dokumenata Poglavarstva

Napomena: Stranica je u izradi i nisu još svi dokumenti postavljeni. Hvala na razumijevanju.

 

Vrsta Naziv Opis Link
obračun proračuna 2006 g.pdf

OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2006.G.

download
OBRAČUN PRORAČUNA 06-07.pdf

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI 01.01.-30.06.2007. POSEBNI DIO

download
OBRAČUN PRORAČUNA OPĆI DIO 06-07.pdf

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2007.G.

download
PRORAČUN 2008.pdf

PROJEKCIJA PLANA PRORAĈUNA ZA 2008.G. POSEBNI DIO

download
PRORAČUN 2008 OPĆI DIO.pdf

PLAN PRORAĈUNA ZA 2008.G. OPĆI DIO

download
ZAKLJUČCI 71.doc

skupljanje i odvoz (kućnog) otpada skupljanje i odvoz (kućnog) otpada, Praemium Europa d.o.o korištenje poslovnog prostora u dvorani u Društvenom domu u Lipovljanima, skupljanje i odvoz (kućnog) otpada Praemium Europa d.o.o korištenje poslovnog prostora u dvorani u Društvenom domu u Lipovljanima, skupljanje i odvoz (kućnog) otpada Praemium Europa d.o.o korištenje poslovnog prostora u dvorani u Društvenom domu u Lipovljanima Odobrava se Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida a kao pomoć iznos od 500,00 kuna

download
zaključci 72..doc

zamolbu Predškolske ustanove u Lipovljanima za kupnju novog kompjutora, zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu i dalje korištenje poslovnog prostora u zgradi Općine

download
zaključci 73..doc

najpovoljnija ponuda za geodetsko snimanje i izradu geodetskog elaborata snimanja mjesnog parka , rukometnog igrališta i boćališta

download
zaključci 74.doc

inicijativa za osnivanja Doma zdravlja Kutina, Daje se suglasnost na Cjenik usluga za održavanje javnih površina za 2007. godinu na Cjenik usluga zimske službe, održavanja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza, i Troškovnik LIP-KOM-a d.o.o, Zdenki Protrka odobrava se financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kuna

download
zaključci 69-2..doc

Općina Lipovljani će sufinancirati sanaciju deponije komunalnog otpada «Kurjakana « , sufinancirati izdavanje «Obrtničkog kataloga», Ivici Vlaheku, odobrava se namirenje duga za komunalnu naknadu u iznosu od 240,00 kuna .

download
zaključci 75.doc

Općinsko poglavarstvo Općine Lipovljani u Forum za zaštitu okoliša predlaže Mirelu Letvenčuk predprojekt voznog reda 2007./08 Stari kuhinjski inventar po zahtjevu mještana iznajmljivat će se za van po komadu po slijedećim cijenama

download
zaključci 76.doc

opravdanost rada knjižnice u Lipovljanima, puno radno vrijeme i svaki dan u tjednu, KICKBOXING Klubu odobrava se kupnja strunjača,Piljeničkoj udruzi mladih iz Piljenica odobrava se adaptacija prostora na tavanu, prijedlog Veterinarske stanice Kutina, ponuda Za izradu elaborata procjene vrijednosti nekretnina, Osniva se Povjerenstvo za organiziranje svih javnih manifestacija

download
zaključci 77.doc

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lipovljani, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lipovljani

download
zaključci 79.doc

financijske potpora za g. Nikola Zeman da prezentira svoju knjigu, odobravaju se sredstva za adaptaciju sanitarnog čvora u Područnoj školi K. Velika, Općina Lipovljani prihvaća ponudu Velinac d.o.o. iz Sesveta za kupnju namještaja,odobrava se kupnja projektora

download
zaključci 82.doc

prihvaćena ponuda Hrvatske udruge za kulturu, Elaborata opravdanosti izgradnje čvora Lipovljani, Predškolska ustanova Lipovljani, Ljubici Matejaš od 7.000,00 kuna odobrava se financijska potpora

download
zaključci 83.doc

Poništava se ograničeno prikupljanje ponuda za nabavu provedbe obvezatne preventivne deratizacije na području Općine Lipovljani

download
zaključci 84.doc

(Dan Sv. Antuna), manifestacija izfinancira se iz redovnih sredstava koja su planirana u Općinskom proračunu za mjesni odbor i sve udruge u K. Velikoj. Prihvaća se Prijedlog ugovora za sufinanciranje sanacije kolničkog zastora LC 33138 (Piljenice), odobrava se kupnja kompjutora za potrebe ustanove iz sredstava predviđenih u Općinskom Proračunu za Predškolsku ustanovu.

download
zaključci 85.doc

Općinsko poglavarstvo Općine Lipovljani pokreće inicijativu za zajedničko osnivanje Turističke zajednice Grada Kutina , Općina Lipovljani, Popovača i Velika Ludina.

download
zaključci 87.doc download
zaključci 88.doc download
zaključci 89.doc download
zaključci 90.doc download
JAVNI POZIV GOVEDA.doc

Općinsko poglavarstvo Općine Lipovljani objavljuje JAVNI POZIV Za dodjelu subvencije za umjetno osjemenjivanje krava, junica , krmača i nazimica na području Općine Lipovljani

download
zaključci 91.doc download
zaključci 92.doc download
zaključci 93.doc download
korištenje slu.vozila i mobitela.doc download
zaključci 94.doc download
zaključci 95.doc download
zaključci 96.doc download
zaključci 97.doc download
zaključci 98.doc download
zaključci 99.doc download
zaključci 100.doc download
zaključci 101.doc download
zaključci 102.doc download
odluka osjemenjivanje goveda 2007

za nabavu usluge umjetnog osjemenjivanja goveda za 2007. godinu izabrana je Veterinarska stanica Kutina

download
Zaključci 69-poglavarstvo

O D L U K U o sufinanciranju sanacije deponije komunalnog otpada «Kurjakana»1. Općina Lipovljani će sufinancirati izdavanje «Obrtničkog kataloga»Ivici Vlaheku iz Lipovljana na njegovu zamolbu

download
zaključci i odluke sa 13 sjednice vijeća

Na temelju članka 26. statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 27/01 i 8/06 i članka 48. točke 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne novine, broj: 10/97), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 16. siječnja 2007. godine donijelo je

download
program održavanja komunalne infrastrukture2007

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade u 2007.godini

download
program javnih potreba u športu 2007

P R O G R A M javnih potreba u športu općine Lipovljani za 2007. godinu

download
program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2007

P R O G R A M javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2007. godinu

download
program javnih potreba u obrazovanju i odgoju

P R O G R A M javnih potreba u obrazovanju i odgoju Općine Lipovljani za 2007. godinu

download
program javnih potreba u kulturi za 2007

javnih potreba u kulturi za 2007

download
program gradnje objekata-2007

Gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Lipovljani za 2007. godinu

download
Dopis Edukacija

Kako svoje seosko domaćinstvo pretvoriti u turističko seosko domaćinstvo,-Osnovne promotivne aktivnosti u turizmu temeljenom na vinu

download
Odluka Proračun Općine Lipovljani za 2007.g

Proračun Općine Lipovljani za 2007.g -posebni dio

download
Odluka Proračun Općine Lipovljani za 2007.g

Proračun Općine Lipovljani za 2007.g -opći dio

download
Odluka Izmjene i dopune Proračuna za 2006.g

Izmjene i dopune Proračuna Općine Lipovljani za 2006.g -posebni dio

download
Odluka Izmjene i dopune Proračuna za 2006.g

Izmjene i dopune Proračuna Općine Lipovljani za 2006.g -opći dio

download
Zaključci 66.-poglavarstvo

Sa 66. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani, održane 20.prosinca 2006. godine u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

download
odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj: 47/90 i 27/93) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani , (Službeni vjesnik, broj: 27/01, 8/06), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 13. prosinca 2006. godine donijelo je O D L U K U o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2006. godinu

download
odluka O izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2007. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj: 96/03) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani , (Službeni vjesnik, broj: 27/01 i 8706), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 13. prosinca 2006. godine donijelo je O D L U K U O izvršenju Općinskog proračuna Općine Lipovljani za 2007. godinu

download
odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Lipovljani za 2006. godinu

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 , 110/04Uredba i 178/04) i članka 26. Statuta općine Lipovljani , (Službeni vjesnik, broj: 27/01 i 8/06), Općinsko vijeće općine Lipovljani na sjednici održanoj 13.prosinca 2006. godine donijelo je O D L U K U o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Lipovljani za 2006. godinu

download
odluka II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2006. GODINU

Na temelju članka 4. i 14. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 117/01, 197703, 92/05) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 27/01 i 8/06), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 13. prosinca 2006. godine donijelo je

download
Zaključci 64.-poglavarstvo

Sa 64. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani, održane 22.i 29. studeni 2006. godine u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

download
Izvještaj sa 12. sjednice vijeća

Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani , održane 13. prosinca 2006. godine u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

download
Zaključci 65.-poglavarstvo

Sa 65. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani, održane 06.prosinca 2006. godine u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

download
Odluka rezultati izbora MO

Utvrđuju se i objavljuju rezultati izbora za Vijeća mjesnih odbora Općine Lipovljani

download
Zaključci 62.-poglavarstvo

Sa 62. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani, održane 08. studeni 2006. godine

download
Odluka Izbori M.O. 2006.

Na temelju članka 14. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 42/06) , Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lipovljani 31. listopada 2006. godine donosi O D L U K U Utvrđuju se pravovaljane predložene Kandidacijske liste za izbor Vijeća mjesnog odbora Lipovljani, Krivaj, Kraljeva Velika, Piljenice. i R J E Š E N J E O određivanju biračkih mjesta

download
Zaključci 61.-poglavarstvo

Sa 61. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani, održane 02. studeni 2006. godine

download
Zaključc 60.-poglavarstvo

zapisnik sa 60. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani, održane 25. listopada 2006. godine u vijećnici.

download
Zaključci 59-poglavarstvo

Sa 59. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani, održane 18. listopada 2006. godine u vijećnici.

download
Odluka Odluka o komunalnom redu

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 26/03 pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 27/01) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 08 travnja 2004. godine

download
odluka izbori-opće odredbe

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani: I. OPĆE ODREDBE, II. KANDIDIRANJE III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA V. PROVOĐENJE IZBORA VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

download
odluka izbori

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani

download
Zaključci 58-poglavarstvo

Sa 58. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani, održane 11. listopada 2006. godine

download
Zključci 57-poglavarstvo

Sa 57. sjednice Općinskog poglavarstva Općine Lipovljani, održane 04. listopada 2006. godine u vijećnici.

download
Izvještaj sa 11. sjednice vijeća

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani , održane 28. rujna 2006. godine u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

download
Zključci 56-poglavarstvo

Sa 56. sjednice Općinskog poglavarstva općine Lipovljani, održane 27. rujna 2006. godine u vijećnici.

download
Zaključci 55-poglavarstvo

zapisnik Sa 55. sjednice Općinskog poglavarstva općine Lipovljani, održane 20. rujna 2006. godine u vijećnici.

download
Zaključci 54-poglavarstvo

zapisnik Sa 54. sjednice Općinskog poglavarstva općine Lipovljani, održane 13. rujna 2006. godine u vijećnici.

download

Zaključci 53.-poglavarstvo

Skraćeni zapisnik Sa 53. sjednice Općinskog poglavarstva općine Lipovljani, održane 06. rujna 2006. godine u vijećnici.

download
zaključci 52.sjednica poglavarstva

Odluka o pokretanju inicijative za zaštitu i arheološku obradu lokaliteta gradilište Kraljeva Velika – Stari Grad- Kućište Zaključak za rješavanje problematike Ribnjaka u Lipovljanima

download
zapisnik 51.sjednica poglavarstva

S K R A Ć E N I Z A P I S N I K Sa 51. sjednice Općinskog poglavarstva općine Lipovljani, održane 19.srpnja 2006. godine u Društvenom domu u Krivaju

download
zapisnik 50.sjednica poglavarstva

S K R A Ć E N I Z A P I S N I K Sa 50. sjednice Općinskog poglavarstva općine Lipovljani, održane 12.srpnja 2006. godine u Društvenom domu u Kraljevoj Velikoj.

download
izvještaj 10. sjednica Općinskog vijeća

Izvještaj sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani , održane 30.lipnja 2006. godine u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

download
odluka Proračun Općine Lipovljani za 2006.g

Na temelju članka 32.stavka 1.Zakona o Proračunu (Narodne novine ,broj:93/03) i članka 26.Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj 27/01)Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 20.prosinca 2005.g. donijelo je Proračun Općine Lipovljani za 2006.g

download
odluka obračun proračuna za2005.g

Na temelju članka 128.Zakona o proračunu (Narodne novine ,broj:96/03) i članka 26.Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik,broj:27/01i 8/06)Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 30.lipnja 2006.g. donijelo je GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2005.G

download
zaključci 48.sjednica poglavarstva

1.odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu nabave za izradu idejnog projekta za sportski centar u Lipovljanima, 2.Povjerenstvo za izbor najpovoljnijih ponuda ispred Općine Lipovljani

download
poziv poziv za 49.sjednicu

poziv za 49. sjednicu Općinskog poglavarstva općine Lipovljani , koja će se održati 05.srpnja 2006. godine (srijeda) s početkom u 19 sati u Društvenom domu u Piljenicama.

download
Manifestacija Lipovljansko ljeto-Dan Kuda Lipa

Lipovljansko ljeto-Dan Kuda Lipa nekoliko fotografija

download
izvješće i program prijedlog prostornog plana

I Z V J E Š Ć E O S T A N J U U P R O S T O R U za razdoblje ožujak 1999. – lipanj 2006. I prijedlog za P R O G R A M M J E R A Z A U N A P R E Đ E N J E S T A N J A U P R O S T O R U za razdoblje srpanj 2006. – lipanj 2010.

download
obavjest POVJERENSTVO ZA MLADEŽ

Obavjest o osnivanju POVJERENSTVA ZA MLADEŽ Općinskog vijeća Općine Lipovljani

download
poziv 48. sjednica

Sazvana 48. sjednica Općinskog poglavarstva općine Lipovljani koja će se održati 28. lipnja 2006. godine (srijeda) s početkom u 19 sati u Vijećnici.

download
objava Prikupljanje materijala za web

Uključite se u Projekt prikupljanja arhivskog materijala vezanog za Lipovljane i okolicu, a u svrhu objave na službenim web stranicama Općine Lipovljani.

download
poziv sjednica-poziv

poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja će se održati 30. lipnja 2006. godine ( petak) s početkom u 19 sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani

download
zaključak 46.-sjednica

zamolba Zlatka Kuharić iz Krivaja za oslobađanje od plaćanja dugovanja za komunalnu naknadu

download
pregled navijaći

Ovih dana nemoguće je izbjeći nogometnu euforiju koja je zahvatila cjeli svjet

download
izvještaj završetak šk. godine

“Konačno je završila još jedna naporna školska godina “

download
izvještaj rekonstrukcija crkve

Opsežne pripreme za rekonstrukciju, uređenje župne crkve sv. Losipa u Lipovljanima.

download
objava otkrivanje spomenika

10. Lipjia 2006. Podignut spomenik ubijenim seljacima sa našeg područja.

download
pregled održavanje javnih površina

Lip-Kom aktivan u uređenju okoliša!

download
izvještaj poglavarstvo

poglavarstvo uvjek aktivno 14.06.2006

download
objava POVJERENSTVO ZA MLADEŽ

ZAJEDNIČKA INICIJATIVA „ZA OPĆINU LIPOVLJANI“ – UČINIMO NAŠU OPĆINU MJESTOM GDJE NAM JE LIJEPO ŽIVJETI-

download
Manifestacije program-ljulj 2006.

Pregled događanja u okviru ljetnih manifestacija pod zajedničkim nazivom „LJETO U LIPOVLJANIMA 2006“

download
manifestacija Ljulj 2006-lipanj

U nedjelju 11.lipnja 2006. održana prva od planiranih manifestacija “LJETO U LIPOVLJANIMA 2006”

download
objava novi broj GOL-a

Nakon kraće pauze izašao je novi broj GOL-a sa bogatim sadržajem informacija od kojih donosimo neke od objavljenih tema:

download
Izvjršće Seminar

U prostorijama Urban Instituta u Zagrebu Održan seminar o novostima u radu aplikacije za uređivanje stranica Općina i Gradova uključenih u Projekt Reforme Lokalne Uprave financiran od USAID-a.

download
izvještaj 9.-sjednica vjeća

Izvještaj sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani

download
odluka Lip Kom

Upravljanje grobljima

download
Zaključci 44.-sjednica

rješavanja imovinsko pravnih odnosa za ulice( Vinkovačka, Slavonska, Vukovarska, K. Zvonimira, Našička , i dr., za)društveni dom u Krivaju raspiše natječaj za zakup poslovnog prostora za trgovinu namještaja,zamolbu ROTOKUT , održavanje i njega zelenih površina

download
izvješće 9.-sj.vjeća

Izvještaj sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani , održane 18. svibnja 2006. godine u vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

download
Izvješće posjet županice

Sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić sa suradnicima posjetila je općinu Lipovljani u petak 26. svibnja 2006.

download
Izvješće olimpijada dj.vrtića

Pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora,25. svibnja 2006. godine, održan je 5. olimpijski festival dječjih vrtića Sisačko-moslavačke županije u Kutini

download
Manifestacija Josipovo

Dvodnevno obilježavanje Josipova u Lipovljanima

download
Proslava 16. obljetnica HDZ

08.04 2006. godine održana je proslava 16-te obljetnice osnutka HDZ-a na području Općine Lipovljani.

download
obavjest škola

21.04.2006. Područna Škola Josipa Kozarca u Piljenicama zasjala je ovih dana u novom ruhu.

download
Izvještaj Združena vježba

11.5.2006 ZDRUŽENA VJEŽBA „Lipovljani 2006“

download
Obavjest Polic.

11.5.2006 Za bolju suradnju građana i policije!

download
Izvještaj Biciklijada

11.05.2006. Općina Lipovljani privatila poziv i ukljućila se u organizaciju obilježavanja dana planeta ZEMLJA!

download
zaključci 42-sjednica

nadzor sanacije divljeg odlagališta otpada, Osnovnoj školi iz Novske , na njihov zahtjev, odobravaju se sredstva iz Općinskog proračuna, izgradnju sanitarnog čvora «Kuglana« Lipovljani

download
odluka o grobljima na području Općine Lipovljani

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine, broj: 18/98), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (narodne novine, broj: 33/01 , 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik , broj: 27/01, 8/06), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 18. svibnja 2006. godine

download
odluka o grobljima na području Općine Lipovljani

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine, broj: 18/98), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (narodne novine, broj: 33/01 , 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik , broj: 27/01, 8/06), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 18. svibnja 2006.godine

download
proračun xlsProračun 2006

xlsProračun 2006

download
Zaključci 40.-poglavarstvo

Općinsko poglavarstvo Općine Lipovljani na sjednici održanoj 03. svibnja 2006. godine

download
Zaključci 36.-poglavarstvo

Općinsko poglavarstvo Općine Lipovljani na sjednici održanoj 05. travnja 2006.

download
Zaključci 39.-sjednica

Općinsko poglavarstvo Općine Lipovljani 26. travnja 2006. godine

download
odluka suglasnost

Ugovor o(cesiji)i Sporazum sa Temo d.o.o.

download
zaključak zamolbu Stipe Jolić

zamolba Stipe Jolić iz K. Velike za pružanje pomoći u građevinskom materijalu za popravak kuće

download
odluka košarkaškom igralištu

zamijena table

download
zaključak Pomat doo

raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora

download
zaključak konzultantske usluge

konzultantske usluge za ostvarivanje sredstava Programa EU

download
P R O G R A M održavanja komunalne infrastrukture

održavanja komunalne infrastrukture iz sredstava komunalne naknade u 2006. godini

download
P R O G R A M Gradnje objekata komunalne infrastrukturi

Gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Lipovljani za 2006. godinu

download
AKTI novi AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Službeni Vijesnik Akti Općinskog vijeća objavljeni 9.06.2006

download
ODLUKA o komunalnim djelatnostima u Općini Lipovljani

o komunalnim djelatnostima u Općini Lipovljani

download
ODLUKU o izmjenama Odluke o općinskim porezima

ODLUKU o izmjenama Odluke o općinskim porezima

download
Odluka o izmjenama Poslovnika

ODLUKU o izmjenama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lipovljani

download
Statut STATUT-izmjene i dopune

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lipovljani

download
ODLUKU O komunalnom redu

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Lipovljani i mjere za njegovo provođenje .

download
Službeni Vjesnik PROGRAM raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01), i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik« broj 27/01) Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 22. rujna 2004.

download
Službeni Vjesnik ODLUKU o općinskom sajmu, o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela, o komunalnoj naknadi, o vrijednosti boda za određivanje iznosa komunalne naknade,o komunalnom doprinosu

ODLUKU o općinskom sajmu, o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela, o komunalnoj naknadi, o vrijednosti boda za određivanje iznosa komunalne naknade,o komunalnom doprinosu Na temelju stavka 1. članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 129/00 i 51/01) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (»Službeni vjesnik« broj 27/01), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 29. siječnja 2002.

download
Službeni Vjesnik ODLUKA o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Lipovljani

Na temelju članka 14. stavka 1. i 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99 i 62/ 01) i članka 44. Statuta Općine Lipovljani, Općinsko poglavarstvo Općine Lipovljani na sjednici održanoj 15. studenoga 2001.

download
Službeni Vjesnik ODLUKA o općinskim porezima

Na temelju čIanka 30. – 44. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00 i 127/00), čIanka 24. – 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj 59/01) i čIanka 27. Statuta Općine Lipovljani, Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 23. listopada 2001.

download
Službeni Vjesnik POSLOVNIK o radu Općinskog vijeća Općine Lipovljani

Na temelju članka 98. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01) i članka 27. Statuta Općine Lipovljani, Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 23. listopada 2001.

download
Službeni Vjesnik STATUT Općine Lipovljani

Na temelju članka 132. do 137. Ustava Republike Hrvatske (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 41/01) i članka 8. i 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 4. listopada 2001.

download
P R O G R A M javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2006. godinu

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine , broj: 73/97, 27/01, 59/01,82/01 i 103/03) i članka 26. Statuta općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 27/01), Općinsko vijeće općine Lipovljani na sjednici održanoj 02. ožujka 2006. godine donijelo je

download