2020.

2019.


2018.

Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2018. godini na području Općine Lipovljani» 

Program sufin. zapošljavanja 

Zahtjev sufinanciranje zapošljavanja 

poslovnik o radu cz lipovljani

 Odluka o izradi III. IDPPUO Lipovljani 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. IDPPU OL 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenj

pravilnik o korištenju službenih mobitela 

Javni poziv za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola 

Izvješće s javne rasprave o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani2017.

izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa 

izvješće o agrotehničkim mjerama za 2016.g.

Prijedlog ODLUKE O IZRADI RAZVOJNOG DOKUMENTA; Strateškog programa razvoja Općine Lipovljani za razdoblje od 2017.-2022. godine

I Z V J E Š Ć E o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Lipovljani na redovnim lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine

Odluka o imenovanju člana Skupštine i člana Upravnog odbora LAG-a Moslavina i zamjenika člana  

Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva o utrošenim sredstvima izboraPLAN Prijama u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani za 2017. godinu 

O D L U K A O provedbi Programa preventivnih i obveznih preventivnih DDD mjera za područje Općine Lipovljani za 2017. godinu

Nacrt Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Općine Lipovljani 

Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lipovljani na korištenje urugama 

odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 2017. 

PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja u 2017. godini na području Općine Lipovljani 

Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2017. godini na području Općine Lipovljani» 

Dopuna javnog poziva za ostvarivanje potpora u poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2017. godinu 


Lista prijavljenih i odobrenih programa u 2017. godini udrugama na području Općine Lipovljani 

Odluka Općinskog načelnika o sufinanciranju Programa udruga u 2017. godini 


Registar svih ugovora evidentiranih u 2016.g. 

Popis donacija udrugama po programima u 2016.g. 2016.

izvjesce-o-realizciji-godisnjeg-plana-i-programa-za-2015-2016-dv-iskrica-lipovljani

Polugodišnji izvještaj o isplaćenim donacijama OL u 2016.g

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

I Z V J E Š Ć E o primjeni agrotehničkih mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Lipovljani za 2015. godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 2 izmjene Prostornog plana

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana gospodarskog razvoja OL

ODLUKA – kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Lipovljani za razdoblje 2014. -2017.


O D L U K A O PRIJAVI PROJEKTA „Rekonstrukcija Ulice Josipa Kozarca i nogostupa u Lipovljanima“ Na natječaj Programa ruralnog razvoja, Mjere 07.; Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2.2015.

Javni poziv-Općina Lipovljani

POPIS DONACIJA 2015

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA- 2015. GODINA


 
 POPIS ISPLAĆENIH DONACIJA U 2013 

POPIS DONACIJA ISPLAĆENIH IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA U 2014.G.

POPIS ISPLAĆENIH DONACIJA U 2014.God.

EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA – 2014g.


Podsjećamo, svi krajnji korisnici općinskih proračunskih sredstava u 2014.g. dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje izvješće

DOPIS KORISNICIMA PRORAČUNSKIH DONACIJA

U Lipovljanima, 17.3.2014.g.

                                                                              UDRUGE – USTANOVE – MJESNI ODBORI

                                                                                                           -SVIMA-

PREDMET: Financijski izvještaji za 2013.g.

Poštovani korisnici proračunskih sredstava!

Oni koji nisu dostavili financijsko izvješće i izvješće o radu za 2013.g.sa financijskom dokumentacijom kojom se potvrđuje namjensko trošenje proračunskih sredstava  treba žurno dostaviti u Jedinstveni upravni odjel.

Podsjećamo, svi krajnji korisnici općinskih proračunskih sredstava u 2014.g. dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje izvješće  na slijedeći način.

Do 20.srpnja 2014. treba dostaviti polugodišnji financijski izvještaj , fotokopiju izvoda na kojem je vidljivo trošenje novčanih sredstava doniranih iz općinskog proračuna u tom periodu, te fotokopije računa koji su plaćeni iz tih sredstava.

Do 20.ožujka 2015.g. treba dostaviti godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu,fotokopiju izvoda na kojem je vidljivo trošenje novčanih sredstava doniranih iz općinskog proračuna u tom periodu (drugo polugodište), te fotokopije računa koji su plaćeni iz tih sredstava.

Poštovanje.

                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                              Mario Ribar dipl.oec.EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA U 2014.G.

REGISTAR UGOVORA 31.12.2013.

POPIS SVIH UGOVORA SKLOPLJENIH U 2014.G.

UGOVORI 2014-srpanj

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA U 2014.rujan 

 

Službeni vjesnik

  Naslov Kategorija Veličina (Kb) Opis
  Statut i poslovnik o radu općine Lipovljani pdf 201,26 SLUŽBENI VJESNIK-Statut i poslovnik o radu općine Lipovljani-15.12.2001
  Akti Općine Lipovljani za 2006. godinu. pdf 1.428,63 SLUŽBENI VJESNIK – Akti Općine Lipovljani za 2006. godinu.
  Akti Općine Lipovljani za 2007. godinu. pdf 814,46 SLUŽBENI VJESNIK – Akti Općine Lipovljani za 2007. godinu.
  Akti Općine Lipovljani za 2008. godinu. pdf 1.046,91 SLUŽBENI VJESNIK – Akti Općine Lipovljani za 2008. godinu
  Akti Općine Lipovljani za 2009. godinu. pdf 507,18 SLUŽBENI VJESNIK – Akti Općine Lipovljani do mjeseca rujna, za 2009. godinu
  Poslovnik o radu vijeća pdf 242,48 Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 29. srpnja 2009. godine donijelo je P O S L O V N I K o radu Općinskog vijeća Općine Lipovljani
  Statut Općine Lipovljani pdf 146,51 Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 29. srpnja 2009. godine donijelo je S T A T U T Općine Lipovljani
  SPGR_Lipovljani pdf 1.357,91 Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Lipovljani, 2009-2013