UPUTA PONUDITELJIMA UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

U Zavodu za zapošljavanje objavljen je oglas 09. siječnja 2019. godine za prijam u službu na određeno vrijeme (šest mjeseci) upravnog referenta za komunalnu naknadu, u Jedinstveni upravni odjel  1 izvršitelja/izvršiteljicu, te se daju upute kako slijedi:

Prijave na oglas podnose se zaključno sa  16. siječnjem      2019. godine.

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta – upravni referent povećani obim poslova službeničkog radnog mjesta Upravnog referenta za komunalnu naknadu ( popis objekata i građevinskog zemljišta za obračun komunalne naknade, unošenje podataka u program i drugi poslovi po nalogu pročelnika).

Plaću upravnog referenta čini koeficijent  i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.). Osnovica za obračun plaće iznosi 5.693,54 kune , koeficijent je 1,15

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za kandidate prijavljene na oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu naoglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz

područja provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provest će Povjerenstvo za provedbu oglasa. O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni.

Povjerenstvo kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

Komunalno gospodarstvo.

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12.   19/13. – pročišćeni tekst, i 137/15)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18 i 110/18)
  • Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o komunalnom doprinosu .

Postupak testiranja

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi

fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja, dok se provjerom znanja rada na računalu smatra samostalan rad na računalu prilikom pisanog testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja –30 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Poziv za testiranje bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici (www.lipovljani.hr i oglasnoj ploči Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3. 

Ostale upute.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u oglasu i to u obliku navedenom u oglasu budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u oglasu.

Nadalje, prijave kandidata koji ne ispunjavaju sve formalne uvijete za prijam u službu navedene u javnom natječaju (npr. stupanj obrazovanja, propisana struka, broj godina radnog staža u struci) ne upućuju se u dalji postupak provjere znanja i sposobnosti i o tome će se podnositelj prijave obavijestiti pisanim putem.

Povjerenstvo za provedbu oglasa