1-zz2

Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo svakog čovjeka na život u zdravom i čistom okolišu. Međutim, trebamo si postaviti pitanje koliko mi danas ostvarujemo to pravo i ako ne, tko je krivac tomu? Osvrnemo li se oko sebe, promotrimo li dobro okoliš u kojem živimo, uočit ćemo jedan od najvećih ekoloških problema u svijetu – otpad. Veoma je rasprostranjen, svakoga dana nastaju sve veće količine, a njegov štetan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš tjera nas da što hitnije poduzmemo neke korake u rješavanju problema.

zeleni1Stoga, Općina Lipovljani provodi projekt „Zeleni Lipovljani“ s ciljem podizanja svijesti djece, učenika i građana o važnosti održivog razvoja i zaštite okoliša, te uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području općine Lipovljani. Projekt „Zeleni Lipovljani“ provodi i financira Općina Lipovljani uz sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju troškova projekta.

Projektom se žele potaknuti i educirati sve dobne skupine stanovništva s područja Općine Lipovljani da razmisle, shvate, nauče i prihvate da je nastajanje i zbrinjavanje otpada jedan od najvećih problema današnjice. U svakom promišljanju globalne budućnosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Općine Lipovljani, potrebno je prvenstveno promjeniti odnos prema izvorima prirodnih bogatstava, energiji, potrošnji i okolišu u cjelini. Zato poznavanje činjenica nikako nije dovoljno za stvaranje čvrstih stavova, poznato je da je potrebno usvajanje određenih životnih navika i oblika ponašanja još od rane mladosti svakog pojedinca, te je u dječjoj dobi neophodno primjeniti određene metode koje će aktivirati dijete, učenika i potaknuti na razmišljanje i izazvati pozitivne učinke, a isto toliko je važno utjecati na svjest odraslog čovjeka i promjeniti njegov nerazumni i rasipni pristup prema okolišu u cjelini. Stoga je edukacija vrlo važan segment cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i potrebno ju je primjenjivati u svim sferama društva.

 

Općina Lipovljani želi ovim projektom, kroz informativno-edukativnu kampanju, podići razinu ekološke svijesti građana, te mladih i djece Općine Lipovljani. Poznata je činjenica da navike stvorene u djetinjstvu ostaju za čitav život, zato je važno već u najranijoj dobi djeteta stvoriti naviku pravilnog postupanja s otpadom, te ih upoznati s potrebom i načinom odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu. Građane je potrebno osvjestiti da imaju izbor, jer oni sami odlučuju koliko otpada mogu proizvesti, odnosno ne proizvesti. Stoga će se u Općini Lipovljani provesti edukacija djece u vrtiću „Iskrica“, učenika Osnovne škole „Josip Kozarac“, te građana s cijelog područja općine Lipovljani. Edukacijom će se na zabavan, zanimljiv i poučan način potaknuti ekološka svijest i motivirati djeca, učenici i građani na pravilan odnos prema prirodi, educirati ih kako izbjeći nastajanje otpada, pravilno ga razvrstavati, kako spriječiti i smanjiti onečišćenje okoliša, te pravilno gospodariti otpadom u svrhu očuvanja okoliša, prirodnih resursa i energije, te u konačnici zdravlja ljudi i poboljšanja kvalitete života na području Općine Lipovljani. Projekt također obuhvaća i dostavu promo materijala – brošura s uputama o razvrstavanju otpadom. Brošure su svojim sadržajem prilagođene svim dobnim skupinama kojima su namjenjene,a dijelit će se svim kućanstvima na području općine, te učenicima osnovne škole i djeci u vrtiću.

 

Stavljanjem tema o gospodarenju otpadom u fokus interesa javnosti, te zadobivanjem njezina povjerenja promovirat će se pravilno postupanje s otpadom, ali i educirati i motivirati sve građane, učenike, te djecu vrtićke dobi na njima prihvatljiv način, što će u konačnici doprinijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom na području općine Lipovljani.

 

Edukativne radionice će se održati u:

 

 • Osnovnoj školi “Josip Kozarac” 11.2015. godine

za djecu nižih razreda (1. – 4.) u 16:00 h

za djecu viših razreda (5. – 8.) u 17:30 h

 • Vrtiću “Iskrica” 20.11.2015 u 9:00 h

 

 • Naselju Krivaj 24.11.2015. u 17:00 h
 • Naselju Lipovljani 24.11.2015. u 19:00 h
 • Naselju Kraljeva Velika 25.11.205. u 17:00 h
 • Naselju Piljenice 25.11.2015. u 19:00 h

 

 

ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

 

Na području Republike Hrvatske proizvede se 1.300.000 tona komunalnog otpada godišnje. U posljednjih 10 godina neodgovornim postupanjem s otpadom na vise od 300 odlagališta u Hrvatskoj zakopane su korisne sirovine vrijedne vise od pet milijardi kuna. Problem sa odlagalištima otpada, velikim količinama odloženog otpada, zagađivanjem okoliša, troškovima odvoženja, sanacijama i otvaranjima novih odlagališta otpada toliko su narasli da je stari način ponašanja i odnosa prema otpadu jednostavno neprihvatljiv.

Hrvatska se kao članica EU opredjelila prihvatiti i primjenjivati čitav niz pravila postupanja s otpadom koja su u EU već desetljećima uobičajena praksa. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (srpanj 2013.) propisala je obveze:

 • Izdvajanja korisnih dijelova otpada na mjestu nastanka (primarna selekcija)
 • Smanjenje količina miješanog komunalnog otpada koji završava na odlagalištima
 • Posebne obveze spram postupanja s biorazgradivim otpadom

 

Gospodarenje otpadom se mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje, posebno se mora voditi računa o svim postupcima kako bi se izbjegli rizici onečišćenja voda, tla, zraka, pojava prekogranične buke, neugodnih mirisa, ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta, nastajanja požara ili eksplozija.

 

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom treba biti uspostavljen do kraja 2018. godine. To znači: odvajati otpad, sanirati i zatvoriti odlagališta otpada kakva danas poznajemo, izgraditi centre za gospodarenje otpadom. Centri za gospodarenje otpadom nisu nova odlagališta nego tvornice u kojima će se miješani komunalni otpad obraditi kako bi se mogao maksimalno iskoristiti.

 

Pravilnim gospodarenjem otpadom možemo imati velike koristi:

 1. SMANJITI KOLIČINU OTPADA

zeleni2Pokušajte smanjiti količinu otpada na njegovom izvoru – u našim kućanstvima. Promislite o stvarima koje se kupuju, koristite proizvode koji se mogu reciklirati, pokušajte smanjiti broj ambalaže ili koristiti povratnu ambalažu.

 1. PONOVO UPOTRIJEBITI

Prije odbacivanja otpada razmislite može li se ponovo iskoristiti.

 1. RAZDVOJI I RECIKLIRAJ

Razvrstavanje otpada na samom mjestu njegovog nastanka omogućuje se bolje recikliranje, obrada i odlaganje.

 1. ODLOŽI

Ako ne postoje druge alternative, otpad se odlaže na predviđena mjesta.

 

 

PRAVILNO POSTUPANJE S OTPADOM

 

Na koji način smanjiti količinu otpada na njegovom izvoru – u našim kućanstvima?

Otpad ne bi trebao završiti u smeću! To su one stvari koje nam vise ne trebaju ali se mogu ponovo iskoristiti, popraviti ili reciklirati. U prirodi nema otpada. Priroda se brine da svaki izvor i korištenje tog izvora bude ponovno korišten i ugrađen kao podloga za neke druge procese. U prirodi postoji neprestano kruženje izvora i na taj način onemogućeno je stvaranje otpada. Ljudi korištenjem izvora iz prirode stvaraju otpad koji na neadekvatan način vraćaju natrag u prirodu, pri čemu je kruženje tvari u prirodi narušeno. Dakle otpad nastaje kao posljedica čovjekovog pogrešnog upravljanja resursima u prirodi.

 

Vrijeme je da počnemo gospodariti otpadom, umjesto da ga odlažemo na odlagališta. Ako otpad odvojimo, korisne sirovine poput papira, plastike, metala ili stakla možemo ponovo upotrijebiti. Tako štedimo jer koristimo postojeće sirovine i manje energije da bismo proizveli nove stvari, štitimo okoliš i stvaramo nova radna mjesta u pogonima za prikupljanje i oporabu otpada. Stoga RECIKLIRAJMO!

 

Recikliranje je postupak sakupljanja odbačenih proizvoda, razvrstavanje i njihovo pretvaranje u nove materijale za izradu novih proizvoda slične ili iste namjene. U recikliranje spada sve što se može ponovo iskoristiti, a da se ne baci.

 

Riječ recikliranje je nastala iz riječi RE + CYCLE = ponovno kruženje.

Simbol za recikliranje sastoji se od tri strelice koje označavaju tri faze recikliranja:zeleni3

 • Sakupljanje i sortiranje materijala
 • Prerada odvojeno sakupljenih materijala i izrada novih proizvoda
 • Kupnja i korištenje novih proizvoda od recikliranog papira

 

 

U postupku recikliranja od iznimne je važnosti najprije ODVOJITI I RAZVRSTATI otpad prema vrsti, jer se mnoge otpadne sirovine i materijali mogu ponovo iskoristiti pod uvjetom da su odvojeno sakupljeni. To znači, ako smo odlučili reciklirati npr. papir, onda moramo sve novine, časopise, letke, brošure, omote, papirnate vrećice itd. izdvojiti i sakupiti kako bi ih kasnije mogli odložiti na za to predviđeno mjesto (spremnici, zeleni otoci).

 

Na identičan način postupamo i sa drugim materijalima, proizvodima pogodnim za recikliranje PRVO ODVOJENO SAKUPLJAMO te kasnije ODLAŽEMO u za to predviđena mjesta – kante, spremnike, “zelene otoke” na sljedeći način:

 

U PLAVE SPREMNIKE ili VREĆE odlažemo PAPIR I KARTON

DA:zeleni4

 • Novinski, uredski papir
 • Časopisi, katalozi, prospekti, bilježnice
 • Papirnata i kartonska amabalaža

 

NE:

 • Tetrapak amabalaža
 • Plastificirani papir
 • Metalizirani papir

 

 

U ŽUTE SPREMNIKE ILI VREĆE odlažemo PLASTIKU

DA:

 • Ambalaža deterdženata
 • Ambalaža šampona
 • Ambalaža prehrambenih proizvodazeleni5
 • Plastične vrećice

 

NE:

 • Ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari
 • Ambalaža sprejeva
 • Ambalaža boja i lakova

 

 

U ZELENE SPREMNIKE odlažemo STAKLO

DA:

 • Staklene boce
 • Staklenkezeleni6
 • Staklene case

 

NE:

 • Prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo
 • Ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari
 • Kristal, ogledala, porculan, keramika, žarulje
 • Neonske svjetiljke

 

Odvojenim sakupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine komunalnog otpada, čuvamo okoliš i ljudsko zdravlje.

zeleni7

 

“Razmišljati zeleno je lako, kada znaš kako!”