Privremeno zatvaranje ul. braće Radić u Lipovljanima

Lipovljani,  25.04.2017.

Sukladno Članku 3. Stavak 1. Točka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Članku 19. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 7/14),  komunalni redar  Općine  Lipovljani donosi

ODLUKU

O privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste

I.

  1. Nerazvrstana cesta – Ulica braće Radić (NC LIP7) u Lipovljanima, Općina Lipovljani, privremeno se zatvara za sav promet.

 

  1. Nerazvrstana cesta privremeno se zatvara dana 26.04.2017. godine (srijeda), u vremenu od 08:00-14:00 sati

 

  1. Cesta se privremeno zatvara radi sigurnosti prometa na cestama, u svrhu sprječavanja nezgoda za građanstvo i motorna vozila. a zbog orezivanja granja i stabala koja se nalaze uz nerazvrstanu cestu

 

  1. Alternativni pravci su: Trg hrvatskih branitelja, Trg sv. Josipa, Ulica Ante Starčevića, Zagrebačka ulica

II.

Ova Odluka stupa na snagu trenutkom donošenja.

                                                                                     Komunalni redar

                                                                                       Nikola Horvat

Odluka o privremenom zatvaranju ul. braće Radić