Prijedlog pravilnika o stipendiranju studenata Općine Lipovljani

Na temelju članka 26. Statuta općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 4/18 i ispr.9/18), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 17. sjednici održanoj       rujna 2019. godine  donijelo je

P R A V I L N I K

o stipendiranju studenata općine Lipovljani

 1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se:

 • način raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Lipovljani,
 • kriteriji za izradu bodovna liste za izbor korisnika stipendije,
 • ugovorne obveze između davatelja stipendije i korisnika stipendije,
 • način određivanja visine stipendije,

Članak 2.

Pravo na studensku stipendiju mogu ostvariti pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom, studenti  koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Lipovljani najmanje deset godina,  ako su upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj i ako nemaju novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju na vrijeme trajanja redovitog studija koje je utvrđeno statutom  visokoškolske ustanove, isključivo dok stipendistu traje status redovnog studenta. Stipendije se dodjeljuju  stipendistima  za jednu akademsku godinu i to za deset mjeseci u godini, siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj, lipanj, rujan te listopad, studeni i prosinac ukoliko korisnik stipendije do 31. listopada tekuće godine dostavi uvjerenje o upisu za slijedeću akademsku godinu.

II. JAVNI NATJEČAJ

Članak 4.

Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Lipovljani  redovnim polaznicima fakulteta, raspisuje se temeljem odluke Općinskog vijeća Općine Lipovljani.

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku.

Javni natječaj mora sadržavati:

 • broj studenata  i smjer s kojima će se zaključiti ugovor o stipendiranju,
 • popis isprava koji se prilažu na natječaj,
 • rok za podnošenje prijava na natječaj,
 • druge podatke značajne za provođenje natječajnog postupka

Članak 5.

Prijave na natječaj dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Lipovljani koji provodi stručnu obradu, izrađuje prijedlog bodovne liste za izbor korisnika stipendija,  temeljem bodovne liste općinski načelnik donosi odluku o korisnicima stipendije.

III. KRITERIJI ZA DODIJELU STIPENDIJA

Članak 6.

Kriteriji i sustav bodovanja na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendije odnose se na:

* Opći uspjeh u prethodnom školovanju,

* Socijalni status,

* Ekonomski status.

Članak 7.

 1. Opći uspjeh

Bodovanje u odnosu na opći uspjeh podnositelja zahtjeva odnosi se na opći uspjeh (prosjek svih ocjena) u prethodnoj godini obrazovanja izuzev za studente prve godine fakulteta za koje se uzima u obzir opći uspjeh (prosjek svih ocjena) u prethodnoj godini obrazovanja srednje škole i rezultati Državne mature.

Prosjek ocjena dobije se zbrojem ocjena podijeljenim s brojem predmeta/kolegija zaokruženim na dvije decimale.

Bodovanje općeg uspjeha za studente prve godine:

Opći uspjeh Bodovi
4,00- 4,49 10
4,50- 4,89 15
4,90-5,00 20

Bodovanje općeg uspjeha za studente druge, treće, četvrte i pete godine:

Opći uspjeh Bodovi
3,50 – 4,00 5
4,01 – 4,30 10
4,31- 4,50 15
4,51- 4,70 20
4,71-5,00 25

Broj bodova za studente prve godine studija po uspjehu ostvarenom na obveznim ispitima državne mature (hrvatski jezik, strani jezik i matematika) utvrđuje se na sljedeći način:

Viša razina (A) Broj bodova
Dovoljan (2) 4
Dobar (3) 6
Vrlo dobar (4) 8
Odličan (5) 10
Niža razina (B) Broj bodova
Dovoljan (2) 2
Dobar (3) 4
Vrlo dobar (4) 6
Odličan (5) 8

Članak 8.

 • Socijalni status

Socijalni  status  boduje se na slijedeći način:

Socijalni status Bodovi
Kandidat bez oba roditelja (smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i civilnih osoba u Domovinskom ratu, umrli, nestali, nepoznati) 25
Kandidat bez jednog roditelja (smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i civilnih osoba u Domovinskom ratu, umrli, nestali, nepoznati) 15
Kandidat čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade 12
Kandidat čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen i nalaze se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili je dijete samohranog roditelja 5

Članak 9.

 • Ekonomski status

 Bodovanje u odnosu na ekonomski status odnosi se na ukupni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva.

Ukupna primanja svih članova kućanstva iskazuju se za prvih osam mjeseci tekuće kalendarske godine, a dijele se na broj članova zajedničkog kućanstva iskazan u izjavi priloženoj zahtjevu za dodjelu stipendija.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendija dužan je zahtjevu za dodjelu stipendije priložiti Potvrde Porezne uprave o ostvarenim prihodima svih članova kućanstva za razdoblje iz stavka 2. ovog članka.

U prihod kućanstva ne ulazi doplatak za djecu, stipendije, naknade na ime tjelesnog oštećenja te naknade za tuđu njegu i pomoć, novčane pomoći i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje i za koju snosi troškove, jednokratne novčane pomoći.

Prihodi po članu kućanstva Bodovi
Do 800,00 kn 25 bodova
Od 801,00 do 1.400,00 kn 20 bodova
Od 1.401,00 do 2.000,00 kn 15 bodova
Od 2.001,00 do 2.600,00 kn 10 bodova

Članak 10.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat sa boljim prosjekom ocjena.

U bodovnu listu omogućuje se uvid svim podnositeljima molbe za stipendiju.

Članak 11.

Ugovor s korisnikom stipendije sklapa općinski načelnik.

 1. UGOVORNE OBAVEZE

Članak 12.

Ugovor o stipendiranju studenata općine Lipovljani obavezno sadrži:

 • odredbe o obvezi studenata da završe školovanje u određenom roku,
 • odredbe o pravu studenata na stipendiju  za vrijeme trajanja ugovora,

–     sankcije za nepoštivanje ugovora.

 • ODREĐIVANJE VISINE STIPENDIJE

Članak 13.

Stipendije za školovanje studenata dodjeljuju se iz sredstava  koja u svom proračunu osigurava Općina Lipovljani.

Broj stipendija koje će se odobriti u pojedinoj godini za školovanje studenata u određenim programima tj. zvanjima i pojedinačni iznos stipendija određuje Općinsko vijeće Općine Lipovljani svojom  odlukom sukladno financijskim mogućnostima.

 • ISPLATA STIPENDIJA

Članak 14.

Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze davatelja stipendije ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor, te vratiti isplaćeni iznos stipendije na način kako to odredi davatelj stipendije.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju studenata općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 16/08, 4/10,43/11).

Članak 16.

Na dosadašnje korisnike stipendija koji imaju zaključene ugovore o stipendiranju s Općinom Lipovljani po prijašnjem Pravilniku o stipendiranju studenata općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 16/08, 4/10,43/11), ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika, već odredbe prijašnjeg Pravilnika.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve buduće korisnike stipendija.

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Lipovljani.

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIPOVLJANI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 604-02/19-01/01                                                    PREDSJEDNIK

URBROJ: 2176/13-01-19-01                                                   Tomislav Lukšić, dipl.ing.šum.

Lipovljani,             2019. godine