PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, te obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama:
1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata RH, radi informiranja javnosti.
2. Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od slijedećih načina:
• Neposrednim davanjem informacija
• Davanjem informacija pisanim putem
• Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
• Dostavljanjem preslika koji sadrži traženu informaciju
• Na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ukoliko ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.
Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.
Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
Poslove službenika za informiranje u Općini Lipovljani obavlja Natalija Rohan.
Adresa:
Općina Lipovljani
Jedinstveni upravi odjel
Trg hrvatskih branitelja 3
44322 Lipovljani
Telefon: 044/ 635-602
e-mail: tajnik.opcine@lipovljani.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 07.30 do 15.30 sati

Pravo na pristup informacijama 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lipovljani

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

izvješće