PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU PROGRAMA PREDŠKOLE

MALA ŠKOLA

Održava se svakog radnog dana u prostorijama DV Iskrica, u dvije skupine od 16:00 -18:00.

Polaznici male škole uključeni su u program ranog učenja engleskog jezika utorkom i četvrtkom 16:30 -16:15.

 

Polaznici male škole 2014/2015.

BAKOVIĆ NATALIJA (Zdenko)
BIBER LEO (Željko)
DALENJAK VALERIJA (Ivan)
HEPNER TONI (Tomislav)
ILIJAŠEVIĆ MARKO (Goran)
IVANA BADANJAK (Valentina)
JANCETIĆ LUCIJA (Mladen)
KOKOLEK DORIJAN (Ivica)
KRPAN TIN (Nenad)
LABAŠ BARBARA (Darko)
LUSTIG DOMINIK (Alen)
MATEJAŠ NIKOLA (Dubravko)
MATKOVIĆ KARLO (Miroslav)
MIHELČIĆ KARLO (Robert)
MUJANIĆ IVA (Stjepan)
MUJANIĆ MARIN (Josip)
PAVLOVIĆ LANA (Saša)
PULPAN TEA (Dario)
SLADOJEVIĆ ROBERTA (Milan)
ŠAFARIK PATRIK (Tomislav)
ŠOLAJA IVAN (Ljerka)
VARGA IVAN (Siniša)
VRAPČEK EMILIJA (Josip)
ŽIVODER NOA (Marko)
ŽIŽA ANTONIO (Snježana)

PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU PROGRAMA PREDŠKOLE

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2081

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/1997., 107/2007. i 94/2013.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I TRAJANJU PROGRAMA PREDŠKOLE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i trajanje programa predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, tako i za djecu te dobi koja nisu polaznici dječjega vrtića.

(2) Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Sadržaj programa predškole

Članak 2.

(1) Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.

(2) Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

(3) Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

(4) Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

(5) Osobni potencijal i cjeloviti razvoj svakog djeteta odnosi se na njegove tjelesne, emocionalne, socijalne, komunikacijske, stvaralačke i spoznajne mogućnosti i zrelosti koje u toj dobi treba poticati da bi dosegnule svoj optimalni razvoj i to ne samo utjecajima u obiteljskom okruženju, nego i preko djetetova interaktivnog odnosa s njegovim vršnjacima, odgojiteljima i drugim stručnjacima te neposrednom prirodnom i društvenom okolinom.

(6) Okruženje u kojem se provodi program predškole predstavlja niz čimbenika koji potiču i usmjeravaju djetetov tjelesni, socijalno-emocionalni, komunikacijski i spoznajni razvoj te utječu na oblikovanje njegove osobnosti, vrijednosti, navika i vještina (prostor, oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, događaji, aktivnosti).

(7) Prostor za provedbu programa predškole mora biti prilagođen psihofizičkim osobinama djeteta u godini dana prije polaska u osnovnu školu i slijediti higijensko-zdravstvene i odgojno-obrazovne standarde.

(8) Dječji vrtić/osnovna škola i druga ustanova koja provodi program predškole obvezna je surađivati s roditeljima djece u godini dana prije polaska u školu, ustanovama i pojedincima koji mogu sudjelovati u odgoju i obrazovanju te skrbi za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu te pridonijeti kvaliteti programa predškole.

Trajanje programa predškole

Članak 3.

(1) Program predškole provodi se od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u skladu s organizacijom rada odgojno-obrazovne ustanove.

(2) Program predškole može se provoditi i s manjim brojem sati (ali ne manjim od 150 sati), i to samo tamo gdje ne postoji mogućnost provođenja 250-satnog programa zbog iznimno malog broja djece – do pet, otežanih uvjeta dolaska ili boravka djece te zbog nekih drugih objektivnih teškoća.

(3) Organizatori programa predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redovite programe u dječjim vrtićima sadržaje programa predškole provodit će u sklopu redovitog programa.

(4) Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa organizatori tog programa mogu autonomno, sukladno svojim mogućnostima i godišnjem planu i programu rada, prilagoditi vrijeme njegove provedbe.

(5) Program predškole mora se ravnomjerno i kontinuirano tjedno provoditi neovisno o predviđenim satima i dnevnim terminima, a pri organizaciji rada daje se prednost prijepodnevnoj provedbi programa.

(6) Značajan čimbenik uspješnog i kontinuiranog provođenja programa je i stalnost voditelja programa predškole.

(7) U sklopu provedbe 250-satnoga odnosno najmanje 150-satnoga trajanja programa predškole treba predvidjeti najmanje 10% od ukupnog broja sati za provedbu drugih aktivnosti izvan ustanove (posjeti, izleti, kulturne priredbe, zdravstveni i sportski programi i sl.) koje je poželjno organizirati i u većem broju sati ovisno o mogućnostima i potrebama nositelja i sudionika programa.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 601-02/14-03/00313

Urbroj: 533-28-14-0002

Zagreb, 25. kolovoza 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.