POZIV NA NADMETANJE

13/17  PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA REKONSTRUKCIJE TRGA SVETOG JOSIPA I TRGA HRVATSKIH BRANITELJA U LIPOVLJANIMA – 1. FAZA

Lipovljani, 26.04.2017.

Predmet: Prethodna analiza tržišta

Sukladno članku 198 Prethodna analiza tržišta

Javni naručitelja Općina  Lipovljani  prije pokretanja postupka javne nabave  provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Javni naručitelja Općina  Lipovljani  traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu javnih radova  naručitelj  je  opis predmeta nabave, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 02.05.2017. do 12:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima – 1. faza, uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji za nadmetanje.

Nakon provedenog savjetovanja Javni naručitelja Općina  Lipovljani  će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Nabava

Prilozi:

DOKUMENTACIJA O NABAVI 

Troškovnik 

ESPD Obrazac