PISMENA PROVJERA ZNANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO UPRAVNI REFERENT-KOMUNALNI REDAR

ODRŽAT ĆE SE:

  1. SRPNJA 2017. GODINE U 10:00 SATI, U VIJEĆNICI OPĆINE LIPOVLJANI, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, LIPOVLJANI.

PISMENOJ PROVJERI ZNANJA MOGU PRISTUPITI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA.

KANDIDATI KOJI ZADOVOLJE NA PISMENOJ PROVJERI ZNANJA BIT ĆE OBAVIJEŠTENI O TERMINU ODRŽAVANJA INTERVJUA.

IZVORI ZA PRIPREMU (pismeno testiranje):

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.:36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), cijeli tekst,
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
  • Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine 153/13),
  • Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik, br.:14/04), cijeli tekst
  • Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za unapređenje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni vjesnik, broj: 46/14)
  • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 47/09)

U Lipovljanima, 27. lipnja  2017. godine

                                                                                                                     Povjerenstvo za prijam u službu

PISMENA PROVJERA ZNANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO UPRAVNI REFERENT-KOMUNALNI REDAR