ODRŽANI ZBOROVI GRAĐANA U LIPOVLJANIMA I KRIVAJU O SANACIJI PRIČINJENIH ŠTETA 3D SEIZMIČKIM ISTRAŽIVANJEM TLA

Zbog svakodnevnih i značajnih prigovora općinskim službama o nanesenim štetama, prilikom INI-nog 3D seizmičkog istraživanja novih nalazišta nafte i plina, koje se u posljednjih mjesec dana odvijalo na području općine Lipovljani, a u suradnji s Mjesnim odborima, Mario Ribar, načelnik općine Lipovljani sazvao je Zbor građana u Lipovljanima i Krivaju. Vrlo posjećeni Zborovi građana održani su u ponedjeljak, 16. veljače navečer.

Uz načelnika općine Maria Ribara i njegove suradnike, te predstavnika Mjesnih odbora, na Zborovima građana bili su prisutni i predstavnici INA-e, inače naručitelja ovih istraživačkih radova i investitora ovoga posla 3D seizmike, koji sudjeluju na poslovima utvrđivanja šteta nastalih uslijed istražnih radova, Igor Sruk, Krešimir Jozić, Željko Glumac i Darko Šimić. Oni su pokušali odgovoriti na pitanja građana, a njih je bilo – veliki broj.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Na Zboru građana u Lipovljanima okupilo se više od 100 zainteresiranih mještana. Mario Ribar, načelnik općine dao je uvodno objašnjenje 3D seizmičkog istraživanja, te hodogramu obavijesti o navedenim radovima i odmah naglasio da je ono proglašeno od državnog interesa, te da se nije moglo zabraniti ili privremeno zaustaviti, odnosno odgoditi za neka bolja vremena, jer nažalost to nije bilo u nadležnosti općine, kako su opravdano mnogi okupljeni komentirali i pitali. Izvijestio je okupljene o tome da je na području Lipovljana i Krivaja nastala velika šteta kako na nerazvrstanim cestama i poljskim putevima kojima upravlja Općina Lipovljani, sukladno Zakonu o cestama, tako i na privatnim površinama. Stoga je zbor građana i sazvan kako bi se i mještani općine neposredno informirali o problemima i nastalim štetama, izrazili svoje stavove i uvjete o rješavanju nastalih problema i šteta, te kako bi neposredno bili informirani i od strane naručitelja radova INA-e o načinu utvrđivanja šteta, isplati šteta, te sanaciji šteta nastalih uslijed spomenutih istraživačkih radova, odnosno kako bi i općina u granicama svojih ovlasti i mogućnosti zaštitila i doprinijela u rješavanju problema koji su pričinjeni mještanima općine uslijed istraživačkih radova.

Željko Glumac, u ime INA-e, objasnio je da su štete na poljima veće nego su očekivali, no da će INA, prema visini učinjene štete vlasnicima isplatiti odštete za tu učinjenu štetu, te da će kroz dvije, tri godine za čestice na kojima je učinjena šteta plaćati i štetu umanjenog prinosa. No većima prisutnih građana na Zboru u Lipovljanima, i svi koji su se javili za riječ, nije bila zadovoljna ponudama sanacije tragova koja je relativno niska i zatražili su od djelatnika INA- e da oni sami saniraju pričinjene štete, bez da vlasnicima isplaćuju tu štetu. No, predstavnici INA-e to nisu mogli obećati jer takvo što moraju odobriti viši nadležni organi poduzeća INA-e.

Na Zboru građana u Lipovljanima je zaključeno da mještani Lipovljana traže da im sve pričinjene štete na poljima sanira INA o svom trošku, i da će odgovor o tome dobiti u slijedeća 2 tjedna. Da se nastavi na utvrđivanju šteta pričinjenim na zasijanim kulturama poput pšenice, ječma ili neobranog kukuruza, uz priznavanje maksimalnih prinosa i cijena, da se kroz dvije, tri godine također isplaćuju realne štete za izgubljen prinose, te da se što hitnije pristupi sanaciji učinjenih šteta na poljskim putovima i odvodnicama kako bi svi mogli doći na svoja polja do proljetne sjetve.

Zbor građana održan je i u Krivaju, u ponedjeljak, 16. veljače. Problemi sa pričinjenim štetama na poljima su jednaki onima u Lipovljanima, a i rješenja, odnosno isplata odštete za pričinjene štete ponuđena je kao i građanima u Lipovljanima. No, kako i u Lipovljanima, tako i u Krivaju, većina prisutnih nije bila zadovoljna visinom predložene odštete za tragove, pa su zatražili znatno veće cijene u isplati štete ili sanaciju terena. Nakon duže rasprave, u Krivaju je zaključeno da će se od INA-e zatražiti da sanira sva oštećenja, no i da se svima dostavi obračun šteta, kako bi, ako budu zadovoljni mogli potpisati nagodbu o visini štete. Također, vlasnici čestica, odnosno njiva, žele biti prisutni na licu mjesta, a obavijesti o kretanju komisije za procjenu štete za mještane će raditi članovi Mjesnog odbora Krivaj. Sve štete bit će obračunate u roku od 14 dana jer je seizmičko ispitivanje uglavnom završeno, a svaki vlasnik moći će odlučiti hoće li, ili ne, prihvatiti ponuđenu visinu odštete. Također, na višim razinama INA-e će se razmatrati i zahtjevi mještana i Lipovljana i Krivaja da se kompletna sanacija terena izvrši o trošku INA-e, kroz ugovaranje poduzeća koje će na terenu sanirati nastale tragove na poljoprivrednim površinama.

O sanaciji šteta pričinjenih na poljskim putovima i odvodnicama brigu će voditi općina Lipovljani, na teret INA-e, a u uređenje će se krenuti čim to vremenske prilike dozvole.              (Damir SMETKO)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA