ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LIPOVLJANI

Općinsko vijeće Općine Lipovljani kreće u osnivanje Savjeta mladih Općine Lipovljani, pa su u tu svrhu općinski vijećnici donijeli potrebne odluke, a nakon 16 godina u nizu, na mjestu ravnateljice Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ iz Lipovljana, Nevenku Zorić zamijenit će Marija Duda, odgojiteljica predškolske djece iz Lipovljana. To su najvažnije odluke 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Lipovljani koja je održana u petak, 11. srpnja navečer.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Na 8. sjednici lipovljanskog vijeća bilo je prisutno 11 vijećnika, a nedostajali su samo vijećnici Tea Baranek Mijač i Marinko Sabadoš. Sjednicu je vodila Anka Doležal, predsjednica vijeća, a na sjednici su bili prisutni Mario Ribar, načelnik Općine Lipovljani i njegov zamjenik Tomislav Lukšić. Za sjednicu je bilo pripremljeno 10 točaka dnevnog reda i nije bilo nadopune dnevnog reda prije početka sjednice.

Nakon usvojenog zapisnika s prošle, 7. sjednice, održan je aktualni sat. Vijećnička pitanja bila su upućena načelniku općine Mariu Ribaru, koji je odmah i odgovarao na njih, no svega 3 vijećnika postavilo je 3 vijećničkih pitanja i jednu inicijativu.

Dopunom Statuta Općine Lipovljani, dodavanjem dviju članaka, i to 16. i 39.a regulirano je osnivanje Savjeta mladih općine Lipovljani. Općinsko vijeće osniva Savjet mladih općine Lipovljani, bira i razrješava članove i zamjenike članova tog Savjeta, te raspušta Savjet mladih kao njegovi osnivači, ako ne radi ili mu istekne mandat. Savjet mladih je isključivo savjetodavno tijelo općine Lipovljani koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Stoga su vijećnici donijeli Statutarnu odluku o dopunama Statuta Općine Lipovljani, a s tim u vezi i odluku o dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća, po kojoj će se o sjednicama Općinskog vijeća obavještavati Savjet mladih, slat će im se vijećnički materijali, a predsjednik Savjeta mladih ili drugi član, moći će prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća, ali bez prava odlučivanja.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Nakon te dvije odluke donesena je i treća, o osnivanju Savjeta mladih općine Lipovljani, koji će imati 5 članova, u dobi od 15 do 30 godina, s prebivalištem na području općine Lipovljani. Za kandidiranje u članstvo Savjeta mladih objavit će se javni poziv. Ove odluke donesene su, uz obrazloženje Natalije Rohan, v.d. pročelnice Općine Lipovljani, jednoglasno i bez rasprave, a sa željom da se Savjet osnuje i aktivno radi.

Iako je školska godina prije 20-tak dana tek završila, vijećnici Općinskog vijeća Općine Lipovljani donijeli su, jednoglasno, odluku da će općina Lipovljani, iz sredstava općinskog Proračuna i tijekom naredne 2014./15. školske godine subvencionirati troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Roditelji svih srednjoškolaca, s područja općine Lipovljani, imat će pravo na subvencioniranje 25% iznosa cijene mjesečne karte javnog prijevoza vlakom, od Lipovljana do mjesta srednje škole. Uglavnom se to radi o povratku jedne četvrtine iznosa sredstava kupljene karte za putovanje do Kutine ili Novske. I dalje će se sredstva roditeljima isplaćivati mjesečno, a iznos je 25% od cijene i isti je kao i dosadašnjih godina.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA                Na sjednici vijeća potom je izglasana i odluka o komunalnom redu Općine Lipovljani. I do sada je općina Lipovljani imala odluku o komunalnom redu, no novi komunalni redar Nikola Horvat, ali i potreba usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, dopunili su i proširili dosadašnju odluku. Tako je sada nova odluka, od dosadašnjih 70-tak članaka proširena na 141. članak Odluke o komunalnom redu, uz nešto veće proširenje mjera i kaznenih odredbi o provođenju komunalnog reda na području Općine Lipovljani.

Na temelju raspisanog javnog natječaja za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića, te pristiglih zamolbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ‘Iskrica’ Lipovljani, predložilo je Općinskom vijeću Općine Lipovljani, da za slijedeći četverogodišnji mandat ravnatelja imenuje Mariju Duda iz Lipovljana. Ona je odgojiteljica predškolske djece, VŠS, s 5 godina radog staža na poslovima odgojitelja, a na tom mjestu će zamijeniti dosadašnju ravnateljicu Nevenku Zorić, koja je na mjestu ravnatelja bila u proteklih 16 godina. Vijećnici su sa 10 glasova za i 1 glasom protiv prihvatili prijedlog članova Upravnog vijeća, i imenovali Mariju Duda za ravnateljicu vrtića u Lipovljanima. Na čelno mjesto stupit će 27. srpnja jer mandat dosadašnjoj ravnateljici teče do 26. srpnja ove godine.

Osim imenovanja ravnatelja, odnosno ravnateljice lipovljanskog Dječjeg vrtića, općinski vijećnici jednoglasno su dali suglasnost i tako prihvatili Pravilnik o radu Dječjeg vrtića, gdje su usklađene radne obveze i koeficijenti za plaću, s primanjima djelatnika lokalne samouprave, koja je i osnivač ustanove Dječjeg vrtića.   Na kraju 8. sjednice donijeta je odluka da će se Tomislavu Lukšiću, budući je do sada ovu funkciju obavljano bez naknade, za troškove koje ime tijekom obavljanja poslova zamjenika načelnika, mjesečno isplatiti naknada u iznosu od 500 kuna. To se odnosi na naknadu troškova, kad za potrebe Općine Lipovljani uzima slobodan, neplaćeni dan u poduzeću u kojem je zaposlen. Bilo je i prijedloga da se ta naknada poveća na 1.000 kuna mjesečno, no na sjednici je to osobno odbio Tomislav Lukšić, podsjetivši vijećnike da je prije izbora za zamjenika načelnika rekao da će taj posao obavljati volonterski. To i radi, a 500 kuna je pokrivanje samo najosnovnijih troškova uzimanja slobodnog dana ili korištenja osobnog automobila za potrebe zamjenjivanja načelnika. Takvo obrazloženje su, na kraju, vijećnici i prihvatili i odobrili naknadu od 500 kuna.

Tom odlukom završila je 8. sjednica, pa slijedi ljetna pauza u radu Općinskog vijeća Lipovljani. Svi vijećnici pozvani su na manifestaciju ‘Lipovljanski susreti’ koja će se održati od petka, 22. do nedjelje, 24. kolovoza. Rad vijeća nastavlja se na jesen.   (Damir SMETKO)

odluke vijeće 8-11.7.2014

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA