Objava biračima Općine Lipovljani

Sisak, 20. rujna 2019.

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača („Narodne novine”, br. 144/12. i 105/15.) donosi

OBJAVU BIRAČIMA

OPĆINE LIPOVLJANI

Općinsko vijeće Općine Lipovljani donijelo je na sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani, KLASA: 013-03/19-01/01, URBROJ: 2176/13-01-19-01 od 12. rujna 2019. godine.

Odluka je objavljena u „Službenom vjesniku” Općine Lipovljani dana 12. rujna 2019. godine, a stupila je na snagu 20. rujna 2019. godine.

ZA DAN PROVEDBE IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA

20. listopada 2019. godine.

Temeljem članka 23. stavka l. i članka 24. Zakona o registru birača pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača. Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se svakim radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,30 sati pri nadležnom Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Ispostava Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, Tel: 044/500-131,fax: 044/500-025.

Rok do kojeg gradani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača istječe u srijedu 9. listopada 2019. godine.

Na internetskoj stranici Ministarstva uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena, te su dostupni podaci o nadležnom uredu i osobama ovlaštenim za vodenje registra birača.

Popis birača sastavlja se za izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani i sadrži birače koji imaju prebivalište na području Općine Lipovljani i važeće osobne iskaznice.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača mogu na dan izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice) od ovlaštene osobe Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Ispostava Novska, na gore navedenoj adresi.