Obavijest-popis nekretnina za obračun komunalne naknade

                Obavještavamo sve mještane Općine Lipovljani da će se tokom siječnja i veljače 2019. godine izvršiti ponovni popis nekretnina za obračun komunalne naknade (stambeni, garažni i poslovni prostor te građevno zemljište koje služi u poslovne svrhe i neizgrađeno građevno zemljište) kako bi se obnovila postojeća evidencija iz 2002. godine. Cilj novog popisa je otkloniti eventualne nepravilnosti nastale kod prošlog popisa te popisati novoizgrađene objekte.

                Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu iz sredstava komunalne naknade financiraju se komunalne djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete.

                Molimo Vas da popisivačima omogućite što točnije podatke i izmjeru nekretnina kako bi se teret komunalne naknade što ravnopravnije raspodijelio na sve obveznike.

Lipovljani, 25. siječnja 2019. godine