OBAVIJEST – PISMENA POVJERA ZNANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO UPRAVNI REFERENT-ZA KOMUNALNU NAKNADU

PISMENA POVJERA ZNANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO UPRAVNI REFERENT-ZA KOMUNALNU NAKNADU NA OODRŽAT ĆE SE:

 28. SIJEČNJA 2019. GODINE U 9:00 SATI, U VIJEĆNICI OPĆINE LIPOVLJANI, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3, LIPOVLJANI.

PISMENOJ PROVJERI ZNANJA MOGU PRISTUPITI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA.

KANDIDATI KOJI ZADOVOLJE NA PISMENOJ PROVJERI ZNANJA BIT ĆE OBAVJEŠTENI O TERMINU ODRŽAVANJA INTERVJUA.

IZVORI ZA PRIPREMU (pismeno testiranje):

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br: 68/18 I 110/18)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01-verodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
  • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 47/09)
  • Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o komunalnom doprinosu.

U Lipovljanima, 21. siječnja 2019.godine

Povjerenstvo za provedbu oglasa