Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš zahvata „Zaštita od poplave naselja Kraljeva Velika”

Sisak, 30. lipnja 2020. godine

Temeljem članka 160. i 163. Zakona o zaštiti okoliša (”Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (”Narodne novine” broj 64/08), Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode objavljuje

OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu

Studije o utjecaju na okoliš “Zaštita od poplave naselja Kraljeva Velika”

I.

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode je 29. lipnja 2020. godine donijela Odluku KLASA:UP/1-351-03/20-03/01, URBROJ:2176//01-08/14-20-17 (u daljnjem tekstu: Odluka), o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš zaštite od poplave naselja Kraljeva Velika (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, izrađivača: Vodoprivrednoprojektni biro d.d., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb.

Temeljem navedene Odluke objavljuje se ova obavijest o stavljanju na javnu raspravu predmetne Studije.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana, će se održati od 16. srpnja 2020. godine do 14. kolovoza 2020. godine u Općini Lipovljani.

III.

Uvid u Studiju se može obaviti svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati u prostorijama Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani.

IV.

Javno izlaganje o Studiji će se održati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, Lipovljani, dana 13. kolovoza 2020. godine s početkom u 11,00 sati.

V.

Na javnoj raspravi (javnom uvidu) će biti izložena jedna cjelovita Studija i jedan ne-tehnički sažetak Studije, knjiga primjedbi, Odluka Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, te ova Obavijest.

V.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Sisačkomoslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okotiša i prirode, Rimska 28, 44000 SISAK, s naznakom ”Za Studiju — zaštita od poplave naselja Kraljeva Velika”.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani neće biti uzeti u obzir u izradi izvješća o javnoj raspravi.

VII.

Ova Obavijest objaviti će se u Večernjem listu, na oglasnim pločama Sisačko-moslavačke županije i Općine Lipovljani, te na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr) i Općine Lipovljani (www.lipovljani.hr).