OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU PROMETNICE – NERAZVRSTANE CESTE NC LIP 11 ( Samoborska ulica )

Sukladno Članku 3. Stavak 1. točka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15), Članku 24. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lipovljani ( Službeni vjesnik, broj: 7/14),  komunalni redar  Općine  Lipovljani donosi ODLUKU o privremenom zatvaranju prometnice – nerazvrstane ceste NC LIP 11, Samoborska ulica, u mjestu Lipovljani.

Navedena prometnica privremeno se zatvara za promet vozilima zbog početka izvođenja radova na izgradnji Sekundarne kanalizacijske mreže naselja Lipovljani – faza II.A. – kanal 5, a kako će se radovi na izgradnji sustava odvodnje u Samoborskoj ulici odvijati u pojasu prometnice, istom neće biti moguće nesmetano odvijanje prometa vozilima.

Cesta će za promet biti zatvorena od 28. svibnja 2018. godine do završetka radova, a najkasnije do 22. kolovoza 2018. godine.

Podsjetimo, nastavak je to izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Lipovljani, a koju Ugovorom o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Lipovljani sufinanciraju Hrvatske vode s 80% ukupnog iznosa, dok Općina Lipovljani osigurava preostalih 20% ukupno ugovorenog iznosa. Radove na izgradnji 369m kanalizacijske mreže u Samoborskoj ulici izvodit će tvrtka BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o. iz Zagreba, a prema glavnom i izvedbenom projektu tvrtke Tenzor d.o.o. koja će ujedno obavljati i stručni nadzor građevinskih radova. Važno je napomenuti kako ugovoreni radovi obuhvaćaju i izradu potpuno novog asfaltnog kolnika s pripadajućom podlogom kao i uređenje bankina i odvodnih kanala u Samoborskoj ulici. Vrijednost ovih radova faze II.A. iznosi 857.152,70 kn + PDV, dok cjelokupna investicija 2. faze, a koja uključuje izgradnju kanalizacijske mreže u Samoborskoj, Željezničkoj, Ratarskoj i Ulici sv. Barbare iznosi 3.341.430,50 kn + PDV.

                                                                                     OPĆINA LIPOVLJANI

ODLUKA o privremenom zatvaranju prometnice – nerazvrstane ceste NC LIP 11, Samoborska ulica