OBAVIJEST O PRIKLJUČENJU NA JAVNU ODVODNJU

Skorašnjim završetkom radova na kolektoru Ko-1 (Željanska,Požeška, Slavonska, Vinkovačka, Vukovarska, K.Zvonimira, A.Mihanovića, Sajmišna, S.Sanića) započet će se s obaveznim priključenjem na javnu odvodnju. Isto se odnosi i na već izgrađeni kolektor Ko-2 (Kolodvorska, J.Kozarca).

Priključci na javnu odvodnju vršit će se u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine  na području Općine Lipovljani („Službeni vjesnik“, broj: 2/12 i 29/13) koja je donesena u skladu s člankom 209. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

Mole se svi stanovnici navedenih ulica da se jave u upravu poduzeća LIP-KOM d.o.o., Kutinska 4, Lipovljani.

 

Uprava LIP-KOM d.o.o.