OBAVIJEST O DODJELI ZAKUPA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

Zagreb, 27. studenog 2014.

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je pet Odluka o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lipovljani (u daljnjem tekstu: Odluka):

  1. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/485 URBROJ: 370-04-14-37, od 25. studenog 2014.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o.Lipovljani i K. Velika označeno po javnom pozivu kao 1. proizvodno-tehnološka cjelina, MAJDAK – PROMETU d.o.o., Daruvar, Kuhačeva 22, OIB: 58340432050, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 30. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Lipovljani. 1. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 32,5485 ha., dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 19.445,78 kn.
  2. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/485 URBROJ: 370-04-14-38, od 25. studenog 2014.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Lipovljani, označeno po javnom pozivu kao 2. proizvodno-tehnološka cjelina, MAJDAK – PROMETU d.o.o., Daruvar, Kuhačeva 22, OIB: 58340432050, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 30. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Lipovljani. 2. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 19,4555 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 12.127,92 kn.
  3. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/485 URBROJ: 370-04-14-39, od 25. studenog 2014.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Lipovljani, označeno po javnom pozivu kao 3. proizvodno-tehnološka cjelina, MAJDAK – PROMETU d.o.o., Daruvar, Kuhačeva 22, OIB: 58340432050, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 30. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Lipovljani. 3. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 17,1341 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 10.246,18 kn.
  4. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/485 URBROJ: 370-04-14-40, od 25. studenog 2014.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Lipovljani, označeno po javnom pozivu kao 4. proizvodno-tehnološka cjelina, POLJOPRIVREDNOM PODUZEĆU ORAHOVICA d.d., Orahovica, S. Mlakara 5, OIB: 70427199569, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 30. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Lipovljani. 4. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 6,1330 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 3.667,54 kn.
  5. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/485 URBROJ: 370-04-14-41, od 25. studenog 2014.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Lipovljani, označeno po javnom pozivu kao 5. proizvodno-tehnološka cjelina, trgovačkom društvu HORKI d.o.o., Banova Jaruga, Međurić, Slavonska 34, OIB: 43588830054, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 24. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine Lipovljani. 5. proizvodno-tehnološka cjelina ukupne površine 2,6040 ha, dana je u zakup na rok od 50 godina za koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 1.557,20 kn.

Odluka kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nije upravni akt već akt poslovanja vlasnika koji raspolaže svojim nekretninama. Akti poslovanja ne mogu se pobijati i biti predmetom preispitivanja u posebnom postupku. Međutim, sudionici javnog poziva koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog poziva ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom i tada će se u okviru tog postupka preispitati postupak javnog poziva i donošenje same odluke o dodjeli zakupa za

poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u dokumentaciju predmetnog javnog poziva u radno vrijeme Agencije za poljoprivredno zemljište od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, uz prethodnu najavu na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

RAVNATELJICA

sc. Blaženka Mičević

APZ-Obavijest o dodjeli zakupa – Lipovljani-27-11-2014