OBAVIJEST KOMUNALNOG REDARA VLASNICIMA KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

Zbog rješavanja problema pasa lutalica, a s obzirom na učestale prijave komunalnom redaru od strane mještana Općine Lipovljani u svezi načina držanja kućnih ljubimaca od strane njihovih vlasnika, komunalni redar Općine Lipovljani će obavljati pojačani svakodnevni nadzor javnih površina te obavještava posjednike (vlasnike) kućnih ljubimaca da su dužni pridržavati se Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, divljih životinja i zvijeri te drugih životinja, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Lipovljani (,,Službeni vjesnik“ broj 46/14).

Posjednici (vlasnici) kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom, za sve potomke svojih životinja snose odgovornost i nekontrolirano razmnožavanje svojih životinja moraju spriječiti.

Posjednici (vlasnici) moraju zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada ne žele sami zbrinuti mladunčad, snose troškove njihovog zbrinjavanja.

Dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta.

Nije dozvoljeno puštanje pasa na javne površine bez nadzora. Ukoliko se pas bude kretao javnom površinom bez nadzora smatrat će se napuštenim i izgubljenim psom (pas lutalica), komunalni redar će kontaktirati nadležnu veterinarsku službu te će se pas otpremiti u prihvatilište za pse, a na trošak posjednika (vlasnika) psa.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje u roku od 3 dana.

Odredaba Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, divljih životinja i zvijeri te drugih životinja, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Lipovljani dužni su se pridržavati svi posjednici (vlasnici) koji imaju prebivalište ili sjedište na području Općine Lipovljani, kao i drugi posjednici koji borave na području Općine Lipovljani, bez obzira na njihovo prebivalište.

Odredbe iste Odluke ne odnose se na pse koje posjeduju Hrvatska vojska, Ministarstvo unutarnjih poslova, pse vodiče osoba sa posebnim potrebama, te lovačke pse u lovištu za vrijeme lova.

Komunalni redar Općine Lipovljani te veterinarski inspektor, sukladno ovlastima vrše nadzor nad provedbom Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, divljih životinja i zvijeri te drugih životinja, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Lipovljani.

Novčanim kaznama kaznit će se svi koji postupaju protivno odredbama ove Odluke.

Komunalni redar Općine Lipovljani poziva vlasnike kućnih ljubimaca i mještane s područja Općine Lipovljani na to da se striktno pridržavaju propisa i upozorenja navedenih u ovoj obavijesti te im u to ime unaprijed zahvaljuje na razumijevanju, suradnji i pomoći.

                                                                                                          Komunalni redar

                                                                                                            Igor Hadžinski

obavijest vlasnicima kućnih ljubimaca na području Općine Lipovljani