Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/cu Dječjeg vrtića „Iskrica“ Lipovljani

Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama (N.N. 76/93,29/97 i 35/08), članka  37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (N.N .10/97 , 107/07 i 94/13)  i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Iskrica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Iskrica“ , r a s p i s u j e

                                                    N A T J E Č A J

        za izbor i imenovanje ravnatelja/cu Dječjeg vrtića „Iskrica“ Lipovljani

             Za ravnatelja/cu   može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja predškolske djece ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću , te ima najmanje pet (5 ) godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.

            Uz prijavu treba priložiti sljedeću dokumentaciju  u izvorniku ili ovjerenu presliku:

–              diplomu o stečenoj stručnoj spremi za odgojitelja ili stručnog suradnika,

–              dokaz o položenom stručnom ispitu,

–              dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno  članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13)  -ne stariji od 6 mjeseci

       a)potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak (članak 25. st.2)

       b)potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni  postupak (članku 25.st 4.) 

–    domovnicu

–              dokaz o radnom iskustvu  ( elektronski zapis  podići u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje…)

–              životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

               Kandidati koji prema posebnim uvjetima ostvaruju  pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosnu na ostale kandidate.

             Ravnatelj/ica se imenuje se  na mandat  od četiri (4) godine.

             Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

             Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

             Prijave s potrebnom dokumentacijom i opisom dosadašnjeg rada dostaviti na adresu:

             Dječji vrtić „Iskrica“ Lipovljani ,  44322 Lipovljani, Ante Starčevića 1, s naznakom „natječaj za ravnatelja“.

             Za kandidate koji ispunjavaju gore navedene uvjete za ravnatelja/ca  provest će se INTERVJU   u prostorima  Dječjeg vrtića „Iskrica“ u Lipovljanima, Ante Starčevića 1. Svi kandidati koji imaju potpunu dokumentaciju o vremenu intervjua biti će obaviješteni telefonskim putem.

            O konačnim rezultatima  kandidati će biti  obaviješteni najkasnije 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                                            Predsjednik Upravnog vijeća!

Natječaj za ravnatelja DJEČJEG VRTIĆA ISKRICA LIPOVLJANI