Natječaj za imenovanje direktora/direktorice LIPKOM SERVISA d.o.o. Lipovljani

Na temelju Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Lipovljani, Skupština LIPKOM SERVISA d.o.o.,  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje direktora/direktorice društva LIPKOM  SERVISA d.o.o. Lipovljani

UVJETI:
– stupanj stručne spreme:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja građevine, ekonomskih ili tehničkih znanosti, odnosno studij navedenih znanosti kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15),

ili

– završen preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij iz područja građevine, ekonomskih ili tehničkih znanosti odnosno studij navedenih znanosti kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15),

– jedna (1) godina radnog staža u struci na rukovodećim poslovima,

– vozačka dozvola B kategorije,

– napredno poznavanje rada na računalu,

– da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 423. stavak 1.  Zakona o trgovačkim društvima ( NN. br. 111/93; 94/99;52/00; 118/03; 107/07; 146/08; 137/09; 125/11; 152/11; 111/12 i 68/13).
Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na vrijeme od pet godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora/direktoricu.

Probni rad traje 3 mjeseca.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53. Zakona o radu NN broj 93/14.).

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

  • životopis,
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (npr. presliku osobne iskaznice, presliku putovnice i dr.)
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
  • dokaz o radnom stažu (potvrdu HZMO  s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • potvrdu o radu u struci i rukovodećim poslovima (preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dr., koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kandidatkinja obavljala i vremenska razdoblja u kojem je kandidat/kandidatkinja obavljao navedene poslove),
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja (izvornik)
  • izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 423. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima,
  • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od objave natječaja, na adresu: LIPKOM SERVISI d.o.o., Kutinska 4, 44322 Lipovljani, (s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktorice – ne otvaraj“).
Kandidati/kandidatkinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i  nepotpune prijave, kao i prijave kandidata/kandidatkinja koji ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

LIPKOM SERVISI d.o.o.

Skupština

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama od 09. prosinca 2015. godine.

Natječaj LIPKOM SERVISI d.o.o.

1-Natječaj LIPKOM SERVISI d.o.o.2