NATJEČAJ: “PODUZETNIČKI KREDITI – 2016”

Poduzetnički Krediti-2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

Na temelju  Ugovora o provedbi  Projekta «Poduzetnički krediti – 2016» koji su zaključile   Sisačko-moslavačke županije i «PRIVREDNA BANKA» d.d., «ZAGREBAČKA BANKA» d.d., »ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK» d.d.,  »OTP BANKA» d.d.,  »RAIFFEISENBANK AUSTRIA» d.d. i  «HRVATSKA POŠTANSKA BANKA» d.d.  te  Gradova KUTINA, NOVSKA, PETRINJA, POPOVAČA, HRVATSKA KOSTAJNICA, GLINA i Općina  DVOR, MAJUR, DONJI KUKURUZARI, LEKENIK, LIPOVLJANI i TOPUSKO,  Sisačko-moslavačka županija raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

 za dodjelu poduzetničkih kredita

po Projektu  „PODUZETNIČKI KREDITI – 2016“  

 

 • KORISNICI PODUZETNIČKIH KREDITA IZ PROJEKTA:

Korisnici sredstava po ovom Projektu su:

Korisnici sredstava po ovom Projektu su:

Subjekti malog gospodarstva koji su definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine”, broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o promjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013),  (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis) i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije L 187, 26.6.2014.) kako slijedi;

 

Kategorija poduzetnika Broj radnika i Promet/Poslovni prihod ili Ukupna aktiva

 

Srednji poduzetnici 50-249 < €  50 mil. < €  43 mil.
Mali poduzetnici 10-49 < €  10 mil. < €  10 mil.
Mikro poduzetnici 1-9 < €   2 mil. < €   2  mil.

 

I to: obrti, trgovačka društva i zadruge sukladno zakonskoj definiciji (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo), te profitne ustanove koji su registrirani i koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću i pružanjem usluga povezanih s proizvodnim sektorom i ulažu u djelatnosti određene kao gospodarski razvojni prioriteti Sisačko-moslavačke županije (U prilogu: popis djelatnosti prema NKD – 2007) .

Prednost imaju oni projekti koji imaju za posljedicu novo zapošljavanje.

 

Svi podnositelji zahtjeva za kredit uz navedeno moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • najmanje 75% privatnog vlasništva u vlasničkoj strukturi na dan podnošenja zahtjeva za kredit i
 • ostvarena neto dobit za prethodnu godinu poslovanja >=0, odnosno ostvareni dohodak >=0 za prethodnu godinu poslovanja
 • reguliran dug prema državi

 

Ne kreditiraju se:

 

 1. Poduzetnici u poteškoćama u skladu s odredbama propisa koji uređuju državne potpore

Poduzetnik se smatra poduzetnikom u teškoćama ako je:

 • više od polovice upisanog odnosno temeljnog kapitala nestalo, a više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci; ili je
 • temeljem važećih propisa ispunjavao uvjete za pokretanje stečajnog postupka

 

 1. Poduzetnici koji nemaju reguliran dug prema državi;

Smatra se da poduzetnik ima reguliran dug prema državi:

 • ako nema neizmirenih obveza,
 • ako je postojeći dug reprogramiran ili reguliran na drugi način u skladu s odredbama općeg poreznog zakona,
 • ako se nepodmirena obveza u cijelosti namjerava platiti iz kredita po ovom Projektu

 

Također ne kreditiraju se poduzetnici koji se bave kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima, isključivo točenjem pića, trgovinom, poslovanjem koje rezultira negativnim učincima na ljude, okoliš i na životinje, te ostale djelatnosti koje su isključene sukladno propisima o državnim potporama i to: poduzetnici koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture,  primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, prerada i trženje poljoprivrednih proizvoda (kako je navedeno u Dodatku I. Ugovora o EU), sektoru ugljena, nabava vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu; djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama EU, odnosno djelatnosti koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz djelatnost izvoza i potpore uvjetovane korištenje domaćih u odnosu na uvezenu robu.

 

 

2)  NAMJENA KREDITA

 

Kredit se može iskoristiti za slijedeće namjene:

– kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni),

– kupnja nove opreme ili novog dijela opreme (strojevi, uređaji, vozila i dr.)

– kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti

– refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za iste ili slične namjene

– obrtna sredstva u visini do najviše 30% ukupnog iznosa odobrenog kredita

– dio kreditnih sredstava (iz dijela obrtnih sredstava) može se koristiti i za podmirenje obveza prema dobavljačima, državi, te drugim vjerovnicima uz uvjet da se radi o dospjelim neizmirenim obvezama

Neprihvatljivi troškovi:

– porez na dodanu vrijednost

Krediti se ne mogu koristiti za:

– kupnju izgradnju, uređenje ili proširenje objekata i nabavu opreme i pojedinih dijelova opreme namijenjene daljnjoj prodaji,

– nabavku nekretnina i pokretnina od povezanih osoba

– kupnju poslovnih udjela

3)  KREDITNI UVJETI:

Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR po kamatnoj stopi prema pojedinačnim ponudama poslovnih banaka uključenih u ovaj Projekt.

Iznos  kreditnih sredstava:

– najniži iznos kredita: 50.000,00 kuna,

– najviši iznos kredita: nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj sposobnosti poduzetnika, te  o mogućnosti korištenja državne potpore sukladno  odredbama zakona i drugih  propisa kojima su regulirane državne potpore

– rok otplate, poček i rok iskorištenja kredita: otplata do 10 (deset) godine,

poček do 2 (dvije) godine koji je uračunat u rok otplate, rok iskorištenja do 12 (dvanaest) mjeseci. Za vrijeme počeka  i iskorištenja kredita poduzetnik snosi troškove interkalarne kamate.

Rok otplate, poček i rok iskorištenja kredita:

 • otplata do 10 (deset) godina
 • poček do 2 (dvije) godine koji je uračunat u rok otplate
 • rok iskorištenja do 12 (dvanaest) mjeseci

za vrijeme korištenja kredita (interkalarnu kamatu)  i za vrijeme  počeka kamatu u visini redovne kamate u potpunosti snosi korisnik kredita.

Visina naknada obrade kredita i kamatnih stopa poslovnih banaka koje su uključene u   provedbu Projekta  su:

 

Redni broj BANKA Naknada banke na odobreni iznos kredita Iznos kamatne stope
1.  

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

 

0,80%

5,60% godišnje, fiksna
2.  

ZAGREBAČKA BANKA

 

0,90%

5,67 %.- kunski krediti, godišnje promjenjiva (trezorski zapisi na 91 dan + 5,24 p.p.)

5,87 % p.p. (3M EURIBOR +6,00 p.p.)  – EUR u kunskoj protuvrijednosti

3.  

ERSTE BANKA

 

0,80%

6,5% fiksno u kunama za ročnost do 5 godina do iskorištenja kvote/opoziva od strane Erste banke

3M EURIBOR + 5% za ročnost do 10 godina

4.  

OTP BANKA

 

0,90%

3M EUROBOR+5,50% godišnje, promjenjiva krediti u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz  EUR
5.  

RBA

0,90% minimalno 1.000,00 kuna 3M EURIBOR + 5,50 – 6,25% fiksno godišnje (minimalno 6,50%)
6.  

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

 

0,50%

3M EURIBOR+5,00% za otplatu 0-3 godine

3M EURIBOR+5,35% za otplatu 3-6 godina

3M EURIBOR+5,75% za otplatu 6-10 god.

Sisačko – moslavačka županija od utvrđenog iznosa kamate će subvencionirati 2% kamata na kredite kojima se financiraju nove investicije u proizvodnji i refinanciraju postojeći nepovoljni krediti koji su iskorišteni za financiranje novih investicija u proizvodnji,  a 1% kamata  na kredite za ostale namjene po  Projektu. Jedinice lokalne samouprave uključene u  Projekt   dodatno će  subvencionirati kamate  za kredite koji se odnose na poduzetnike sa sjedištem na njihovom području i to:

 

REDNI BROJ GRAD/

OPĆINA

POSTOTAK SUBVENCIJE
1. KUTINA 1
2. PETRINJA 2
3. NOVSKA 2
4. HRVATSKA KOSTAJNICA 1
5. POPOVAČA 2
6. GLINA 2
7. LEKENIK 1
8. LIPOVLJANI 2
9. TOPUSKO 2
10. DONJI KUKURUZARI 2
11. DVOR 2
12. MAJUR 1

 • INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

 Instrumenti osiguranja povrata kredita: hipoteka (1:1,3), državno jamstvo (HAMAG), lokalno jamstvo  (Garancijska shema), bankovno jamstvo, jamci, mjenice, bjanko zadužnice  i drugi instrumenti prihvatljivi poslovnoj banci.

  5) STATUS PODUZETNIKA: nije uvjetovan kao deponent banke

 6)  NAČIN ISPLATE SREDSTAVA:

 Dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na žiro-račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita za osnovna sredstva.

Dio kredita (najviše do 30% ukupnog iznosa kredita) za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na žiro-račun Poduzetnika.

 

 • KRITERIJI KREDITNE SPOSOBNOSTI:

Ocjenu kreditne sposobnosti donosi banka na temelju vjerodostojne dokumentacije, koju poduzetnik prilaže uz zahtjev za kredit i to:

Svi podnositelji zahtjeva dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

 1. Ispunjen obrazac zahtjeva
 2. Skraćeni poslovni plan (za tražene kredite do 200.000,00 kn), poslovni plan (za tražene kredite do 400.000,00 kn) ili investicijski program (za tražene kredite u iznosu većem od 400.000,00 kn)
 3. Ispunjeni obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
 4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (original)
 5. Presliku obrasca JOPPD, stranica A za prethodni mjesec i preslika elektroničke potvrde o zaprimanju obrasca od Porezne uprave
 6. karton deponiranih potpisa,
 7. dokaz vlasništva nad imovinom,
 8. lokacijska ili građevinska dozvola ukoliko je građenje predmet kreditiranja,
 9. predračuni, računi, ugovori o isporuci ili kupnji osnovnih sredstava

Trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) dostavljaju i:

 1. Izvadak i sudskog registra trgovačkog suda ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (original)
 2. Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-2007
 3. BON PLUS (ili BON 1) izdan od Financijske agencije, te BON 2 ili SOL 2 izdan od strane poslovne banke, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (original)
 4. Preslika prijave poreza na dobit za prethodne dvije godine, uz koju se prilaže Bilanca i Račun dobiti i gubitka te Dopunski podaci, te preslika elektroničke potvrde zaprimanja obrasca od Porezne uprave

Zadruge dostavljaju i:

 1. Izvadak i sudskog registra trgovačkog suda ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (original)
 2. Presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-2007
 3. Dokaz o članstvu u Hrvatskom savezu zadruga
 4. Popis članova zadruge s naznačenim mjestom i datumom sastavljanja, ovjeren pečatom zadruge te potpisan od strane upravitelja,
 5. BON PLUS (ili BON 1) izdan od Financijske agencije, te BON 2 ili SOL 2 izdan od strane poslovne banke, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (original)
 6. Preslika prijave poreza na dobit za prethodne dvije godine, uz koju se prilaže Bilanca i Račun dobiti i gubitka te Dopunski podaci, te preslika elektroničke potvrde zaprimanja obrasca od Porezne uprave

Obrti dostavljaju i;

 1. Presliku rješenja o osnivanju obrta
 2. Izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 3. BON 2 ili SOL 2 izdan od strane poslovne banke, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (original)
 4. Presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine i popis dugotrajne imovine, ili BON PLUS (BON 1) i Prijavu poreza na dobit za prethodne dvije godine, uz koju se prilaže Bilanca i Račun dobiti i gubitka te Dopunski podaci, te preslika elektroničke potvrde zaprimanja obrasca od Porezne uprave

Profitne ustanove dostavljaju i:

 1. Presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar
 2. BON PLUS (ili BON 1) izdan od Financijske agencije, te BON 2 ili SOL 2 izdan od poslovne banke, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (original)
 3. Preslika prijave poreza na dobit za prethodne dvije godine, uz koju se prilaže Bilanca i Račun dobiti i gubitka te Dopunski podaci, te preslika elektroničke potvrde zaprimanja obrasca od Porezne uprave

Ostala dokumentacija (navedene obrasce popunjavaju samo podnositelji zahtjeva koji imaju status povezanog subjekata):

 1. Obrazac Skupne izjave
 2. Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
 3. Dokaze da povezane osobe nemaju duga prema državi, da pozitivno posluju i da im žiro račun nije u blokadi

Zahtjev s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Korisnik kojemu će pri banci biti odobren kredit, dužan je uz odgovarajuće instrumente osiguranja po zahtjevu banke, također u primjerenom roku  dostaviti banci  ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu za Županiju i za Grad/Općinu.

Vrijednost zadužnice mora biti najmanje u iznosu ukupnog iznosa subvencije kamate za sve vrijeme otplate kredita koje će plaćati Županija, Grad/Općina, tj. prvi mogući iznos zadužnice od iznosa ukupno obračunatih iznosa subvencije za Županiju, Grad/Općinu.

Ukoliko Korisnik ne dostavi gore navedene zadužnice smatrat će se da je odustao od korištenja subvencionirane kamate na poduzetnički kredit.

Nakon odobravanja poduzetničkog kredita od strane poslovne banke s korisnikom odobrenog kredita Sisačko-moslavačka županija potpisat će Ugovor o dodjeli bespovratne potpore – subvencije kamata na poduzetničke kredite u skladu s planom otplate kredita, koja će se plaćati poslovnoj banci u ime i za račun poduzetnika, prema mjesečnim ili kvartalnim bankovnim obračunima subvencionirane kamata.

 8) PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKTA

Korisnik kredita je dužan kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama Projekta i ovog  Natječaja, a poslovna banka je dužna pratiti namjensko korištenje kredita od strane korisnika kredita.

Sisačko-moslavačka županija, Gradovi i Općine zadržavaju pravo kontrole namjenskog korištenja kredita i kod poslovnih banaka i kod korisnika kredita. Poslovne banke su dužne pribaviti i čuvati dokumentaciju te voditi evidencije koje omogućavaju brzu i učinkovitu kontrolu namjenskog korištenja kredita.

Poduzetnici koji su iskoristili kredite dužni su periodično dostavljati jedinicama lokalne samouprave i Županiji propisani obrazac (specifikacija po osiguranicima s obračunatim doprinosima za obavezna mirovinska osiguranja) u kojem je naveden i podatak o broju zaposlenih,  pa je moguće izvršiti uvid u broj zaposlenih odnosno novozaposlene radnike u određenom razdoblju, te ostalu dokumentaciju prema zahtjevu subvencionara.

Ovim Projektom se subvencionira kamata na poduzetničke kredite, kao jedan od vidova potpora malom gospodarstvu, te se za vrijeme primanja potpore kriteriji i uvjeti pod kojima je potpora ostvarena ne smiju promijeniti

Ukoliko se utvrdi nepravilnost  korištenja potpore sukladno  Projektu, ovom Natječaju,

Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj, 47/14), te Uredbi de minims  i Uredbi

Komisije  (EU)  br. 651/2014 od  17.  lipnja 2014. godine  o   ocjenjivanju određenih

kategorija   potpora   spojivim  s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107.i 108. Ugovora o

funkcioniranju Europske Unije (Službeni list Europske unije L 187, 26.6.2014.) subvencija

kamata na poduzetnički kredit  se ukida, a korisnik potpore je dužan izvršiti povrat potpore od

trenutka nastanka povrede do dana isplate povrata, uvećano za propisanu zateznu kamatu,

a na temelju obračuna poslovne banke o ukupnim dugovanjima proizišlih iz povrede

korištenja potpore odnosno subvencije kamata na poduzetnički kredit.

Sisačko-moslavačka županija i jedinice lokalne samouprave će o povredi potpore obavijestiti banku koja je sklopila ugovor s korisnikom kredita   kod kojeg je došlo do povrede potpore te će kamatu, koju je subvencionirala Županija i jedinica lokalne samouprave, do visine ugovorene redovne kamatne stope snositi korisnik kredita.

Banka je dužna, prema svom saznanju,  o svim statusnim i ostalim promjenama kod korisnika kredita obavijestiti Županiju i tražiti od Županije pisanu suglasnost za nastavak obračuna subvencionirane kamate.

Ako je u vremenu trajanja kredita poslovna banka kredit razvrstala u nižu ili višu rizičnu skupinu, dužna je o tome obavijestiti Sisačko-moslavačku županiju, Grad i Općinu.

 9)  ZAHTJEV ZA DODJELU KREDITA

Zahtjevi za dodjelu kredita i pripadajuća dokumentacija podnose se osobno ili preporučeno putem pošte u jednom primjerku Povjerenstvu za provođenje Projekta «PODUZETNIČKI KREDITI -2016 putem Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije, s naznakom.

 

Puni naziv i adresa

podnositelja zahtjeva*

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije

Zahtjev za natječaj

„PODUZETNIČKI KREDITI – 2016“

–          ne otvaraj –

S. i A. Radića 36

44 000 SISAK

*Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, zahtjev će se smatrati nevažećim

Sve informacije možete dobiti  na broj telefona: 044 / 540-058.

Sve informacije u vezi natječaja objavljene su  na županijskoj web stranici:   www.smz.hr  a upite možete slati na e-mail: poduzetnistvo@smz.hr.

10) POSTUPAK OBRADE ZAHTJEVA

Sve pristigle zahtjeve razmotrit će županijsko Povjerenstvo za provođenje Projekta, a  konačnu ocjenu o dodjeli kredita donosi banka.

Nekompletirani zahtjevi  neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava kreditnog fonda banaka, a najkasnije do 15.12.2016. godine.

 KLASA:403-02/16-01/11

URBR: 2176/01-02-16-01

Sisak, 02. svibnja 2016.

Ž U P A N

Ivo Žinić, dipl.ing.arh.

PROJEKT PODUZETNIČKI KREDITI – 2016 s prilogom NKD-2007

UPUTE ZAPODNOŠENJE ZAHTJEVA

Obrazac zahtjeva -PK-16

Izjava potpore male vrijednosti 2016

SKUPNA IZJAVA 2016 doc

Izjava potpore male vrijednosti povezanih osoba 2016