JEDNOSTAVNA NABAVA: UREĐENJE PRILAZA PROSTORIMA UDVDR-A

Lipovljani, 18. kolovoza   2020. godine

PREDMET: Ponovljeni poziv za dostavu ponuda

Naručitelj Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, OIB: 32047047076, upućuje Poziv za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Način provedbe navedenih postupaka definiran je Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave koji je dostupan na službenoj web stranici naručitelja www.lipovljani.hr.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

1.1. Predmet nabave je: Uređenje prilaza prostorima UDVDR-a ,  sukladno Troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

1.2. Opis predmeta nabave sukladno troškovniku i tehničkim specifikacijama u prilogu  ovog Poziva.

1.3. Procijenjena vrijednost nabave:  55.355,00  (bez PDV-a).

2. UVJETI NABAVE

2.1. Rok izvršenja: Rok izvršenja radova je 60  dana od dana uvođenja u posao

2.2. Mjesto izvršenja: Ante Starčevića 2, Lipovljani,

2.3. Rok valjanosti ponude: 60 dana

2.4. Rok, način i uvjeti plaćanja:

 Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Izvedene i ovjerene radove odabrani ponuditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije. Mjesečne situacije ispostavljaju se isključivo na temelju pregledane i po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige. Situacije se predaju najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Situacije se predaju u pravilu jednom mjesečno, ukoliko to nije okončana situacija. Nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti nesporni dio situacije najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka iste. Plaćanje tog dijela situacije uslijediti će u roku od 30 kalendarskih dana, računajući od dana ispostave, po nadzornom inženjeru ovjerene situacije, Naručitelju.

Način plaćanja: doznakom na IBAN račun ugovaratelja odnosno podugovaratelja. U slučaju da u predmetnom postupku bude odabrana ponuda zajednice gospodarskih subjekata, Naručitelj će plaćanje obavljati neposredno svakom članu zajednice, osim ako zajednica odredi drukčije (npr. u međusobnom sporazumu).

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

2.5. Cijena ponude: Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelj izražava cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost te cijenu s uključenim porezom na dodanu vrijednost. Cijena je nepromjenjiva.

2.6. Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena

2.7. Razlozi isključenja ponuditelja:

Naručitelj će isključiti ponuditelja:

  1. Ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

– u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

-u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ne stariju od 30 dana od dana slanja Poziva na dostavu ponuda, kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve podizvoditelje.

2.8. Dokazi sposobnosti ponuditelja:

  1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca računajući od dana slanja  Poziva na dostavu ponuda

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz točke 2.8.1.

3. SASTAVNI DJELOVI PONUDE

3.1. Ponuda treba sadržavati

  • popunjen ponudbeni list (u prilogu A. ovog Poziva na dostavu ponuda)
  • popunjen troškovnik (u prilogu B. ovog Poziva za dostavu ponuda)
  • dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje iz točke 2.7. ovog Poziva na dostavu ponuda
  • dokazi sposobnosti ponuditelja iz točke 2.8. ovog Poziva na dostavu ponuda

4. DOSTAVA PONUDA

4.1. Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

4.2. Način dostave ponude: Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznake ‘’ne otvaraj’’.

4.3. Adresa na koju se dostavljaju ponude: Općina Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani

4.4.  Rok za dostavu ponuda:      24.08.2020.   do 12,00 h

4.5.  Otvaranje ponuda: ne provodi se javno otvaranje ponuda

5. OSTALO

5.1. Pojašnjenje u vezi postupka za dostavu ponuda: Za vrijeme roka za dostavu ponuda, gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezano za poziv za dostavu ponuda. Naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje svim gospodarskim subjektima kojima je upućen poziv na dostavu ponuda, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

5.2. Kontakt podaci osobe zadužene za pojašnjenja poziva za dostavu ponuda: Ljubica Jakopčić, e-mail: komunalni.referent@lipovljani.hr

5.4. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:

Zajednica ponuditelja može podnijeti zajedničku ponudu po ovom pozivu na dostavu ponuda. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem (ovi podaci se navode u ponudbenom listu). U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

5.5. Odredbe koje odnose na podugovaratelje

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

  • naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), ime zakonskog zastupnika i broj računa podugovaratelja, i
  • predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

5.6. Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

                                                                     Povjerenstvo za provedbu postupka

                                                                                          jednostavne nabave