Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2019. godini na području Općine Lipovljani»

Temeljem točke 13. Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u 2019. godini na području Općine Lipovljani KLASA:300-01/19-01/01, URBROJ: 2176/13-01-19-01 od 31.siječnja 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani objavljuje

Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2019. godini na području Općine Lipovljani»

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore Općine Lipovljani za sufinanciranje novog zapošljavanja, te samozapošljavanja s ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj poduzetništva na području Općine Lipovljani.

Sredstva iz stavka 1. ove točke su bespovratna.

II.

Korisnici sredstava iz točke 1. ovoga poziva su:

 • Obrtnici sa sjedištem na području Općine Lipovljani,
 • Mali poduzetnici /prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50/, sa sjedištem tvrtke na području Općine Lipovljani i min.50% u privatnom vlasništvu,
 • Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja, ako je tvrtka/obrt koji se osniva min. 50% u privatnom vlasništvu,
 • Srednji poduzetnici / prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 250/sa sjedištem na području Općine Lipovljani i min. 50% u privatnom vlasništvu,
 • Pravo na korištenje sredstava po ovom Programu ne mogu ostvariti obrtnici/poduzetnici za novozaposlene, obrtnici/poduzetnici za samozapošljavanje  za novozaposlene osobe na radnim mjestima koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.

III.

Kod kandidiranja za sredstva projekta obvezno je ispuniti slijedeće uvjete:

 • Da korisnik sredstava/poslodavac/ ispunjava uvjete iz točke 2. ovog poziva,
 • Obveza poslodavca je da zadrži postojeći broj zaposlenih dok traje dodijeljena potpora,
 • Novozaposlenu osobu sufinanciranu iz ovog Programa poslodavac mora zadržati najmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora o zapošljavanju,
 • Osoba koju poslodavac prijavljuje kao novozaposlenu osobu mora se voditi u Evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ, Područni ured Kutina, ispostava Novska.
 • Da su podmirene sve porezne obveze prema važećim zakonima RH,
 • Da su podmirene sve obveze prema Općini Lipovljani.

Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja, ako podnose zahtjev za sredstva po ovom Programu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Da korisnik sredstava /poslodavac/ ispunjava uvjete iz točke 2. ovoga poziva,
 • Da je poslodavac korisnik mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja,
 • Obveza poslodavca je da zadrži poslovanje tvrtke/obrta najmanje jednu godinu od dana registracije tvrtke /obrta registrirane tijekom 2019. godine,
 • Da su podmirene sve porezne obveze prema važećim zakonima RH,
 • Da su podmirene sve obveze prema Općini Lipovljani.

IV.

Korisnik sredstava iz ovog Programa /poslodavac/ podnosi ZAHTJEV za sredstva Općini Lipovljani 30 dana nakon zaključenog Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom najkraće na rok od 12 mjeseci:

Uz   zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • Opći podaci o podnositelju ZAHTJEVA /naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/faks, Poslovna banka, broj žiro računa/,
 • Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika o broju stalno zaposlenih osoba,
 • Presliku OBRTNICE i/ili presliku Rješenja o upisu u obrtni registar,
 • Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda (preslik),
 • Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika da će se zadržati postojeći broj zaposlenih najmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora s novozaposlenom osobom za koju je podnesen zahtjev za sufinanciranje,
 • Presliku Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom (jednom ili više njih),
 • Dokaz da je novozaposlena osoba bila na Evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ, Područni ured Kutina, ispostava Novska.
 • Dokaz podnositelja ZAHTJEVA da su podmirene sve porezne obveze prema RH, te sve financijske obveze prema Općini Lipovljani.

Korisnik sredstava iz ovog Programa uz mjeru HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja podnose zahtjev za sredstva Općine Lipovljani nakon ishođenja dokumentacije  za korištenja mjera HZZ-a, uz zahtjev se podnosi slijedeća dokumentacija:

 • opći podaci o podnositelju zahtjeva (naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/fax, Poslovna banka , broj žiro računa),
 • presliku dokumenta po kojem je odobreno korištenje mjera HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja,
 • Ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da će novoosnovana tvrtka /obrt poslovati najmanje godinu dana od registracije iste,
 •  Presliku obrtnice i/ili presliku Rješenja o upisu u obrtni registar,
 • Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda (preslik),
 • Dokaz podnositelja zahtjeva da su podmirene sve obveze prema RH i Općini Lipovljani,
 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Korisnici sredstava iz ovog Programa ZAHTJEV mogu podnijeti do 30. studenog 2019. godine.

Sredstva se odobravaju za poticanje novih zapošljavanja u poduzetništvu i obrtu u slijedećim iznosima:

 • 10.000,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta, sa područja Općine Lipovljani, sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalareus i mag. Struke na radnom mjestu VŠS i VSS struke,
 • 8.000,00 kuna na jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa područja Općine Lipovljani sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke i ,
 • 4.000,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa područja Općine Lipovljani  sa stupnjem obrazovanja NKV bez zanimanja.

Isti iznos prema stručnoj spremi primjenjuju  se i kod sufinanciranja samozapošljavanja.

V.

Zahtjeve za sredstva po ovom Javnom pozivu Općinski načelnik će riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja istih i o istima donijeti Odluku.

Sredstva se uplaćuju na žiro račun podnositelja zahtjeva u roku d 60 dana od dana donošenja pozitivne Odluke .

VI.

Zahtjevi za dodjelu sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, putem pošte ili osobno.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani ili na telefon 044 676 004, 044 635 602.

Sve informacije u svezi Javnog poziva i Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u 2019. godini na području Općine Lipovljani možete vidjeti na web stranici Općine Lipovljani www.lipovljani.hr .

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do 30. studenog 2019. godine, a u prilogu Javnog poziva je i Program.

OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:300-01/19-01/01

URBROJ: 2176/13-03-19-02

Lipovljani, 12. veljače 2019. godine