Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2014. godini na području Općine Lipovljani»

Temeljem  Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u 2013. godini na području Općine Lipovljani, Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani objavljuje Javni poziv za «Program sufinanciranja novog zapošljavanja u 2014. godini na području Općine Lipovljani»

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore Općine Lipovljani za sufinanciranje novog zapošljavanja, te samozapošljavanja s ciljem direktnog utjecaja na brži razvoj poduzetništva na području Općine Lipovljani.

 

Sredstva iz stavka 1. ove točke su bespovratna.

 

II.

Korisnici sredstava iz točke 1. ovoga poziva su:

–          Obrtnici sa sjedištem na području Općine Lipovljani,

–          Mali poduzetnici /prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50/, sa sjedištem tvrtke na području Općine Lipovljani i min.50% u privatnom vlasništvu,

–          Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja, ako je tvrtka/obrt koji se osniva min. 50% u privatnom vlasništvu,

–          Srednji poduzetnici / prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 250/sa sjedištem na području Općine Lipovljani i min. 50% u privatnom vlasništvu,

–          Pravo na korištenje sredstava po ovom Programu ne mogu ostvariti obrtnici/poduzetnici za novozaposlene, obrtnici/poduzetnici za samozapošljavanje  za novozaposlene osobe na radnim mjestima koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.

 

III.

 

Kod kandidiranja za sredstva projekta obvezno je ispuniti slijedeće uvjete:

 • Da korisnik sredstava/poslodavac/ ispunjava uvjete iz točke 2. ovog poziva,
 • Obveza poslodavca je da zadrži postojeći broj zaposlenih dok traje dodijeljena potpora,
 • Novozaposlenu osobu sufinanciranu iz ovog Programa poslodavac mora zadržati najmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora o zapošljavanju,
 • Osoba koju poslodavac prijavljuje kao novozaposlenu osobu mora se voditi u Evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ, Područni ured Kutina, ispostava Novska.
 • Da su podmirene sve porezne obveze prema važećim zakonima RH,
 • Da su podmirene sve obveze prema Općini Lipovljani.

Poduzetnici/obrtnici korisnici mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja, ako podnose zahtjev za sredstva po ovom Programu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

–          Da korisnik sredstava /poslodavac/ ispunjava uvjete iz točke 2. ovoga poziva,

–          Da je poslodavac korisnik mjera HZZ-a za sufinanciranje samozapošljavanja,

–          Obveza poslodavca je da zadrži poslovanje tvrtke/obrta najmanje jednu godinu od dana registracije tvrtke /obrta registrirane tijekom 2013. godine,

–          Da su podmirene sve porezne obveze prema važećim zakonima RH,

–          Da su podmirene sve obveze prema Općini Lipovljani.

 

IV.

Korisnik sredstava iz ovog Programa /poslodavac/ podnosi ZAHTJEV za sredstva Općini Lipovljani 30 dana nakon zaključenog Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom najkraće na rok od 12 mjeseci:

Uz   zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:

 • Opći podaci o podnositelju ZAHTJEVA /naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/faks, Poslovna banka, broj žiro računa/,
 • Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika o broju stalno zaposlenih osoba,
 • Ovjerenu presliku OBRTNICE i/ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski registar,
 • Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda ili ovjerena kopija (ne starije od 30 dana)
 • Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika da će se zadržati postojeći broj zaposlenih najmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora s novozaposlenom osobom za koju je podnesen zahtjev za sufinanciranje,
 • Presliku Ugovora o zapošljavanju s novozaposlenom osobom (jednom ili više njih),
 • Dokaz da je novozaposlena osoba bila na Evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ, Područni ured Kutina, ispostava Novska.
 • Dokaz podnositelja ZAHTJEVA da su podmirene sve porezne obveze prema RH, te sve financijske obveze prema Općini Lipovljani.

 

Korisnik sredstava iz ovog Programa uz mjeru HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja podnose zahtjev za sredstva Općine Lipovljani nakon ishođenja dokumentacije  za korištenja mjera HZZ-a, uz zahtjev se podnosi slijedeća dokumentacija:

 

–          opći podaci o podnositelju zahtjeva (naziv, sjedište, OIB, djelatnost, telefon/fax, Poslovna banka , broj žiro računa),

–          presliku dokumenta po kojem je odobreno korištenje mjera HZZ-a sufinanciranje zapošljavanja,

–          Ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da će novoosnovana tvrtka /obrt poslovati najmanje godinu dana od registracije iste,

–          Ovjerenu presliku obrtnice i/ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski registar,

–          Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana,

–          Dokaz podnositelja zahtjeva da su podmirene sve obveze prema RH i Općini Lipovljani,

 1. 1.      ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Korisnici sredstava iz ovog Programa ZAHTJEV mogu podnijeti do 31. listopada 2014. godine.

 

Sredstva se odobravaju za poticanje novih zapošljavanja u poduzetništvu i obrtu u slijedećim iznosima:

–          7.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta, sa područja Općine Lipovljani, sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili prvostupnik/baccalareus i mag. Struke na radnom mjestu VŠS i VSS struke,

–          5.500,00 kuna na jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa područja Općine Lipovljani sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na radnom mjestu SSS i VKV struke i ,

–          3.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu koju zapošljava prvi puta sa područja Općine Lipovljani  sa stupnjem obrazovanja NKV bez zanimanja.

 

Isti iznos prema stručnoj spremi primjenjuju  se i kod sufinanciranja samozapošljavanja.

 

V.

Zahtjeve za sredstva po ovom Javnom pozivu Općinski načelnik će riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja istih i o istima donijeti Odluku.

Sredstva se uplaćuju na žiro račun podnositelja zahtjeva u roku d 60 dana od dana donošenja pozitivne Odluke .

VI.

Zahtjevi za dodjelu sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani, Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani, putem pošte ili osobno.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani ili na telefon 044 676 004, 044 635 602.

Sve informacije u svezi Javnog poziva i Programa sufinanciranja novog zapošljavanja u 2014. godini na području Općine Lipovljani možete vidjeti na web stranici Općine Lipovljani www.lipovljani.hr .

 

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do 31. listopada 2014. godine, a u prilogu Javnog poziva je i Program.

 

OPĆINA LIPOVLJANI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:300-01/14-01/01

URBROJ: 2176/13-03-14-04

Lipovljani, 08. siječnja 2014. godine

Program sufinanciranja zapošljavanja

javni poziv zapošljavanje

Zahtjev sufinanciranje Hzz

Zahtjev sufinanciranje novog zapošljavanja