JAVNI POZIV Za privremeno korištenje javnih površina u sklopu Manifestacije „Lipovljanski susreti 2016.“

Na temelju članka   11.a) Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( Službeni vjesnik, broj: 19/05,11/07,49/10,36/12)  i  Zaključka  Općinskog načelnika  Općine Lipovljani Klase: 610-02/16-01/02, Urbroj: 2176/13-02-16-11  od   04. srpnja   2016.g.   raspisuje javni poziv za davanje u zakup za korištenje javnih površina u svrhu postavljanja ugostiteljskih objekata, lunaparka i drugih štandova za dane 26., 27. i 28. kolovoza 2016.g. u sklopu Manifestacije „Lipovljanski susreti 2016.“

Javni poziv za privremeno korištenje javnih površina u sklopu Manifestacije „Lipovljanski susreti 2016.“

Štandovi – LS 2016. pdf

Na temelju članka  11.a) Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( Službeni vjesnik, broj: 19/05,11/07,49/10,36/12 )    Općinski načelnik Općine Lipovljani donosi  ZAKLJUČAK O korištenju javne površine, kojim se utvrđuje  iznos naknade za zakup javnih površina prilikom održavanja Manifestacije „Lipovljanski susreti  2016.“ za dane 26., 27. i 28. kolovoza 2016.g.

ZAKLJUČAK O korištenju javnih površina prilikom održavanja Manifestacije „Lipovljanski susreti 2016.“ pdf

Štandovi - LS 2016