JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE POPLAVE 04

Javni poziv za prijavu šteta od elementarne nepogode i Odluka dožupana SMŽ o proglašenju elementarne nepogode za područje Općine Lipovljani.

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine““ broj 73/97), Dožupan  Sisačko moslavačke  županije, donio je 02. listopada 2014. godine Odluku proglašenju elementarne nepogode za  područje Općine Lipovljani  nastalu uslijed velikih količina padalina u rujnu –  poplava 04.

Fizičke i pravne osobe dužne su u roku od pet dana od proglašenja, zaključno s 07. listopadom 2014. godine (utorak) prijaviti štetu u Općini Lipovljani  na propisanom obrascu kojeg mogu podići u Općini Lipovljani.  Popunjeni i potpisani obrazac predaje se  u Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani. 

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obavezno navesti brojeve katastarskih čestica, kao i površine tih čestica, te postotak štete. Posebno treba naglasiti da se podaci za voće i vinograde trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara.

Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu.

Osigurana imovina koja je osigurana od rizika kod osiguravajućeg društva, evidentira se kao šteta, ali  prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br.73/97) nema pravo na pomoć iz državnog proračuna.

Rok za podnošenje prijava je  07. listopad 2014. (utorak), nakon toga dana prijave se više neće primati, a nepotpune i nepravilno ispunjene obrasce Povjerenstvo neće uzimati u razmatranje i daljnju obradu.

 

U Lipovljanima, 02. listopada 2014.

Predsjednik Povjerenstva za  procjenu

šteta od elementarnih nepogoda

Zlatko Štavalj v.r.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE POPLAVE 04

Odluka o proglašenju elementarne nepogode